Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7671 (Proces preobrazbe… Samo-oblikovanje u savršenstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7671, 11 Kolovoza 1960

PROCES PREOBRAZBE… SAMO-OBLIKOVANJE U SAVRŠENSTVO…

Svi vi u sebi nosite Božansku duhovnu iskru …. posljedično tome ste svi vi Moj udio, jer se ta iskra vječno ne može odvojiti od Duha Oca. A ta iskra je Ljubav, dakle Moja izvorna supstanca, i vi ste prema tome od Mene isijana Ljubav-na sila, koja se u svojoj suštini ukrutila u materijalnu formu, koja u sebi nosi već sazrjelu silu …. dušu …. koja opet uključuje Ljubav-nu iskru koja uspostavlja vezu između vas i Mene. Vaša volja je doduše tu vezu nekoć raskinula, no u biti ona još postoji, jer vi se vječno ne možete odvojiti od Mene, vi jeste i ostajete Moji u vremenu i vječnosti.

A Ja ni ne odustajem od prava na vas, pošto se ta od Mene nekoć isijana snaga po zakonu od vječnosti isto tako ponovo mora vratiti Meni. Vrijeme udaljenosti od Mene, kojem se dakle voljno s vaše strane bilo težilo, istovremeno služi i kao proces preobrazbe ….  tako da od Mene stvorena bića sama sebe u slobodnoj volji oblikuju tako da odgovaraju Mome odrazu …. radi čega Ja njihov negdašnji otpad od Mene nisam ni spriječio. A taj proces preobrazbe može potrajati vječno dugo, pošto je slobodna volja bića odlučujuća.

No jednom dolazi do kraja, a onda sam Ja postigao što sam želio: vječno slobodna, blaženo sretna stvorenja koja, nalazeći se u najvišem savršenstvu, stvaraju i djeluju sa Mnom…. Onda Ja imam djecu, koju čak ni Moja svemoć nije mogla stvoriti, koja su sama sebe morala oblikovati u to u skladu sa zakonom od vječnosti …. I koliko god čovjek bio daleko od Mene, makar se on čak povezuje sa svim silama pakla tokom njegovog zemaljskog života, on je Moj udio i to će ostati, sve dok se ne vrati nazad k Meni, dok se ne vrati do njegovog negdašnjeg izvora, jer Ja ništa ne prepuštam Mome protivniku vječno, nego će se i taj protivnik jednom predati Meni, i on će se vratiti Meni, jer i on je Ljubav-no zračenje od Mene, koje će nezaobilazno opet krenuti putem prema Meni, čak i ako to traje vječnostima.  

Djelo samo-oblikovanja u vrhunsko savršenstvo prvo je zahtijevalo odvajanje od Mene, pošto je stvorenje u svoj nezavisnosti i slobodi volje onda moralo započeti to djelo: svom snagom stremiti savršenstvu i opet težiti Duhu Oca, čiji udio ono ostaje, čak i kad se stvorenje toliko udaljilo od Mene, čak kad je toliko nisko palo vlastitom krivicom. Ono se nikada i nikako ne može potpuno odvojiti od Mene, i stoga se jednom opet mora vratiti svom izvoru, pošto ću ga Ja vječno držati i privlačiti, iako nikada ne diram slobodnu volju.

Ali kad se jednom bude vratilo Meni, onda će i biti neopisivo blaženo, jer samo u sjedinjenju sa Mnom stvorenje može pronaći svoje blaženstvo, a tom sjedinjenju mora se težiti potpuno svjesno, jer veza postoji i uvijek je postojala, čak i kad se stvorenje samo okrenulo od Mene, čak i kad je samovoljno sprovelo odvajanje od Mene i nije više vjerovalo u Mene …. Ja ne dam da padne išta što je proizašlo iz Moje Ljubav-ne snage, te Ja isto tako jednom i postižem Moj cilj, to da se stvorenje dobrovoljno vrati k Meni ….

A onda će stvorenje jednako Meni moći boraviti uz Mene, onda će ono za sobom imati djelo samo-oblikovanja, onda ću Ja djecu zvati Mojom vlastitom, i ona će biti neopisivo blažena …. I stoga za vječno ne može biti izgubljeno ništa što je jednom kao stvorenje proizašlo iz Moje Ljubav-ne snage …. Sve će se jednom vratiti Meni, pošto nikada ne može doći do potpunog odvajanja, pošto sva stvorenja jesu i ostati će Moja svu vječnost ….

AMEN

Spread the Truth