Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7668 (“Dovršeno je…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7668, 7 Kolovoz 1960

“DOVRŠENO JE…”

Onaj Koji je Sebi dozvolio da bude prikucan na križ poradi vaših grijeha je uistinu ostvario čin iskupljenja čovječanstva od grijeha i smrti. Jer Ja Osobno sam boravio u ljudskom biću Isusu, tako to nije bilo samo ljudsko biće koje je ostvarilo čin kojeg jedino treba suditi u zemaljskom smislu, već Sam se Ja Osobno sažalio nad cijelim čovječanstvom i okajao Sam njegove grijehe kako bi mu omogućivo povratak k Meni, koji je postao nemoguć za svakog pojedinačnog čovjeka poradi prvobitnog grijeha, to jest, krivnje prošlog otpadništva od Mene i (pro)pada(nja) u bezdan. Mora opetovano biti naglašavano kako Sam Ja Osobno podnio žrtvu u ljudskoj čauri (2 Korinćanima 5:18, 19)… I mora biti istaknuto da je ‘Ljubav’ izvršila ovu žrtvu, ali da Sam Ja Osobno Vječna Ljubav. Vi ljudi ste nesposobni shvatiti cijelu dubinu ovog čina, ali možete biti sigurni da to nije bilo ‘ljudsko djelo’, premda je ljudsko biće Isus žrtvovao Svoj život na križu; pa ipak to se dogodilo jedino da bi čovječanstvo zamjetilo i postalo svjesno svoje ogromne krivnje, iskupljenje koje je zahtjevalo izvanredno djelo koje je bilo i koje će ostati jedinstveno. Pri tome je bilo ostvareno potpuno iskupljenje tako da jedino zavisi o volji ljudskog bića da sebe oslobodi od krivnje grijeha koja ga opterećuje sve dok on ne prizna čin Spasenja Isusa Krista. Čin Spasenja je bio ostvaren za sva vremena… Ne treba biti ponavljano, on pokriva iskupljenje svih jednom-palih duhovnih bića budući Sam se Ja Osobno pobrinuo za to, poradi Moje ljubavi Ja Osobno Sam htio otkloniti grijeh i pravde radi Sam napravio naknade za njega. Ogromna količina patnje koju je ljudska čaura morala pretrpjeti je za Mene bilo dovoljno okajanje… Međutim, Samo ljudsko biće Isus bi bilo nesposobno izdržati količinu patnje da Mu Ljubav u Njemu to nije omogućila. Opet i iznova Ja naglašavam kako ovaj čin Spasenja jeste a i ostat će jedinstven, budući će njegov iskupljujući učinak trajati svu vječnost. Sve dok pali duhovi još postoje, Božanski Iskupitelj Isus Krist će također biti spominjan, i priznavanje Njegovog čina Spasenja će uvijek osloboditi ljude od krivnje njihovog prošlog otpadništva od Mene i, doista, nikakva daljnja žrtva okajanja neće biti potrebna pošto Sam Ja Osobno ostvario ovu žrtvu za cijelu vječnost… Zato vi ljudi trebate biti zadovoljni sa ovim objašnjenjem i ne obraćati pažnju na sotonski-naklonjene događaje koji se ne mogu uskladiti sa Mojim činom Spasenja. Jer ako je ikad Moj čin Spasenja opisan kao nepotpun, ako je ljudima ikad ukazan put ka sreći drugi nego put do križa, onda se ne može govoriti o Božanskom djelovanju duha; onda će tamo biti na djelu sile koje hoće spriječiti vaše iskupljenje, koje vas pokušavaju odvratiti od Mene, Koji želim biti prepoznat i priznat u Isusu Kristu… U tom slučaju vi trebate biti oprezni, jer Moj neprijatelj zna kako sebe predstaviti u anđeoskom svjetlosnom odijelu (2 Korinćanima 11:14) i onda će vam biti teško razotkriti ga. Ali uvijek zazivajte Isusa Krista, Koji zasigurno prepoznaje Njegovog neprijatelja i protivnika, i apelirajte Mu za zaštitu. Jer On i Ja smo Jedno, i ako Mi se molitve za ispravno razmišljanje i za zaštitu u svakoj duhovnoj nevolji onda se više nećete morati brinuti, jer onda ćete biti vođeni gdje god išli, ‘iskupljenje’ će sebe otkriti u vama… a vi ćete jasno i sa sigurnošću prepoznati kojim ćete se putem morati zaputiti i gdje vam prijeti opasnost. Iskupio Sam vas od svih grijeha, jer Moje je raspeće bilo okajanje za vaše grijehe. I ovaj čin okajanja ne može biti umanjen od strane Mojeg neprijatelja, unatoč tome on će nastaviti pokušavati utjecati na vas ljude tako da postanete nesigurni i počnete sumnjati u Mene kao vašeg Iskupitelja Isusa Krista… Jer tijekom posljednjeg vremena ustat će mnogi lažni Kristi i lažni proroci i pokušati vas odvući krivim putevima (Matej 24:24). Onda trebate biti snažni u vjeri i znati da se jedino trebate držati Isusa Krista, jer čineći tako vi priznajete Mene Osobno i zazivate Me kao Oca u svakoj nevolji i patnji tijela i duše…

AMEN

Spread the Truth