Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7661 (Značaj Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7661, 31 Srpnja 1960

ZNAČAJ ZAPOVIJEDĪ LJUBAVI ….

Kad ispunjavate Moje zapovijedi, tada pripadate Mojima, jer tada nas spaja Ljubav …. Ljubav je Moja izvorna supstanca, Ljubav vas je stvorila, i Ljubav je isto tako i supstanca vašeg bića. I sad kad vi u skladu s Mojim zapovjedima živite u Ljubavi, ponovo se oblikujete u vašu izvornu prirodu, i onda Mi se priključujete, postali ste Moji, i to ćete ostati u svu vječnost. Onda ćete isto tako spoznati i značaj Mojih zapovjedi Ljubavi te shvatiti zašto uvijek nanovo ističem te Moje Ljubavne zapovjedi, zašto vas uvijek nanovo upozoravam da iznosite Moje Evanđelje, da objavljujete Božansko učenje Ljubavi, te da i sami primjerom pokazujete život u Ljubavi ….

Isto tako ćete shvatiti da, i zašto, jedino putem Ljubavi možete postati sretni. Nije riječ o tome da trebate činiti ovo ili ono, jer djela bez Ljubavi nemaju vrijednosti, djela bez Ljubavi ne mogu biti ocijenjena drugačije nego bilo koji drugi svjetovni postupak koji ispunjavate iz obaveze …. Ljubav mora biti pokretačka sila pri svakom postupku, tek tada u vama može doći do promjene bića, a to je svrha vašeg života na Zemlji. A Ljubav morate upaliti vi sami, ne može vas se zamijeniti u njezinu prakticiranju (ne može to činiti netko namjesto vas) …. jer jedino putem Ljubavi možete Mi se približiti, da bi onda vječno ostali sa Mnom stopljeni.

Isto tako Mi se ne može priključiti onaj koji u sebi nema Ljubav jer, pošto sam Ja Sâm Ljubav, i sâm čovjek koji Me hoće spoznati i Meni stremiti mora biti u Ljubavi …. Ljubav upire k Ljubavi, Ljubav traži sjedinjenje. Moja Ljubav pripada vama, Mojim stvorenjima, uvijek i vječno, Ona će uvijek čeznuti za vama, i Ona će činiti sve kako bi opet bila sjedinjena s vama. No Moja Ljubav opet se može sjediniti samo s Ljubavi …. Toj vezi može se stremiti i ona može biti uspostavljena jedino s vaše strane, jer Ja sam uvijek spreman na to, no za to je nužna vaša volja, a ona će isto tako biti spremna kad se u vama upalila Ljubav, koja onda neizbježno i upire k Meni. I zato su Moje zapovijedi Ljubavi od primarne važnosti ….

Sve je bezvrijedno bez Ljubavi …. i koliko god da ste svjetovno blagoslovljeni, čak i ako slava i čast prate vaš životni put, kad bi mogli neizmjerno svjetovno uživati …. možete se nazvati siromašnima ako u sebi nemate Ljubav(i), jer tek Ona vašem zemaljskom životu daje pravo ispunjenje koje vas priprema za duhovni život koji vam jamči vezu sa Mnom, koji vas čini Mojom djecom i poklanja vam vječni život …. a tko se na taj način ubraja u Moje, taj i zna koliko su prevažne Moje zapovijedi Ljubavi, i on će sam činiti sve kako bi svoje bližnje poticao na djelovanje u Ljubavi, on će im biti primjer, on neće moći nego činiti, misliti i govoriti dobro ….

Jer taj je ispunjen Ljubavlju, i veza sa Mnom jamči mu ispravnost razmišljanja i htijenja. I sav njegov životni put biti će određen Ljubavlju. No bez Ljubavi čovjek ostaje mrtav u duhu, on Istinu ni ne može spoznati niti ju može doživjeti kao nešto ugodno …. bez Ljubavi on je slijep u duhu, nedostaje mu svaka zraka svjetlosti koja bi osvijetlila njegovu unutrašnjost …. Bez Ljubavi on ostaje zarobljen od Mog protivnika, i nesretan je već na Zemlji, a u istom tom stanju ulazi u onostrano …. Dok isto tako jedino Ljubav može promijeniti njegov bijedni život …. jedino putem Ljubavi može postići uspon, jer zakon je od Vječnosti to da Ljubav ide uz blaženost i blagoslov ….

AMEN

Spread the Truth