Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7638 (“Mjera koju dajete će biti mjera koju primate…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7638, 2 Srpanj 1960

“MJERA KOJU DAJETE ĆE BITI MJERA KOJU PRIMATE…”

I vi ćete primiti istu mjeru koju dajete vašem bližnjemu… vi ćete primiti do istog opsega kako ste voljni dati, vi nikad ne trebate trpjeti nedaću ako dijelite vaša vlasništva sa vašim bližnjim ljudskim bićem u potrebi… I Ja ću vas blagosloviti u svakom trenutku, budući ćete djelovati u skladu sa Mojom voljom već time samo što ćete biti aktivni u Ljubavi. Trebate znati da će vaša nagrada na nebu biti sasvim malena ako samo sebično uzimate u obzir sebe same na Zemlji, ako uzimate od života koliko god je moguće bez da uzimate u obzir vašeg bližnjeg; u tom slučaju vi ste već primili vašu nagradu na Zemlji, onda ćete primiti zemaljska vlasništva koja su prolazna jer ne stječete Ljubav koja vas može pratiti u vječnost… Ipak vi bi trebali dati sa Ljubavlju, očekivanje nagrade vas nikada ne bi trebalo motivirati da budete aktivni s Ljubavlju, jer onda će istinska Ljubav nedostajati koja na prvom mjestu okreće vaše darove u istinske poklone. I vi ćete primiti mjeru koju sami dajete… Vi ćete primiti na duhovan i zemaljski način sukladno vašoj volji da date i biti ćete u stanju putovati vašom zemaljskom stazom bogato blagoslovljeni i nikada nećete trpjeti nedaću. Nagrada koju primate u duhovnom kraljevstvu za vaš način života će vas učiniti vrlo sretnima, jer svako djelo Ljubavi rezultira u svjetlu i snazi u onostranom, sa kojima ćete naknadno biti sposobni raditi za vašu vlastitu blaženu sreću… Ja Osobno ću dati vama, baš kao što ste vi dali vašem bližnjemu… osim što su Moji darovi neograničeni, što Ja dajem u jednoj preobilnoj mjeri, što će Moja Ljubav za vas odražavati vaše poklone tisućerostruko i da vi stoga nećete trpjeti oskudicu, niti na Zemlji niti u duhovnom kraljevstvu. Otud možete prikupiti ogromno bogatstvo za sebe na Zemlji, koje će vas slijediti u vječnost… samo ako uvijek dopustite da progovara Ljubav spram bližnjega, ako zamjetite nedaću drugog čovjeka i pokušate ju umanjiti. I ova nedaća može biti duhovna baš kao i zemaljska… Ako olakšate njegovu duhovnu nedaću, vaš duhovni dobitak će biti doista veliki, jer onda ćete vi priskrbljivati za sebe za vječnost i jednog dana će vam duša biti zahvalna za ono što ste joj ponudili. Zemaljska nedaća će dokončati budući ljudsko biće neće živjeti na Zemlji zauvijek. Duhovna je nedaća, međutim, trajna i može trajati jedno beskonačno dugo vrijeme ako duša ne primi pomoć da sebe oslobodi od nje. I budući vam šaljem jednu neograničenu količinu duhovnog znanja, vi bi ga također trebali predati dalje i na taj način udovoljiti vašem bližnjemu, koji će doživljavati duhovnu nedaću sve dok ne poznaje Istinu, sve dok nije pronašao stazu do Mene i ozbiljno razmišlja o njegovoj svrsi na Zemlji. Vi mu možete pomoći to učiniti, onda ste vi doista izvršili jedan čin Kršćanske Ljubavi spram bližnjega, za što ćete biti bogato nagrađeni jednog dana, jer onda ste radili namjesto Mene, vi ste pokušali privući vašeg bližnjeg k Meni i dozvolili Meni Osobno da govorim kroz vas, što neće nikada biti bez blagoslova za vas i vašeg bližnjeg. Jer svaka osoba trpi nedaću koja Mi još nije aktivno pristupila, i svakoj će osobi biti ponuđena prilika uspotaviti srdačan odnos sa Mnom, njegovim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti… Jer Ja želim njemu biti Otac i želim biti prepoznat od strane njega kao Otac… i ako mu pomognete sa ovim i na taj način Mi vratite Moje dijete, vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo će biti blagoslovljen. I Ja ću vam dati kao što vi dajete drugima, i vi nikada nećete oskudijevati, niti na duhovan niti na zemaljski način, jer vaš Otac na Nebu vam udjeljuje darove u izobilju, budući vas On ljubi.

AMEN

Spread the Truth