Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7637 (Razjašnjenje u svezi djelovanja duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7637, 30 Srpanj 1960

RAZJAŠNJENJE U SVEZI DJELOVANJA DUHA…

Ako želite biti adresirani kroz Moj duh vi morate vršiti Moje zapovijedi… Vi morate živjeti život ljubavi… Jer Moj duh je dio Mene i jedino govori kada ljudsko biće sebe ujedini sa Mnom kroz dobrodušnu aktivnost, tako da njegova duhovna iskra može biti adresirana od strane Mene, njegova Oca-Duha od vječnosti. Ali Ja Sam vam obećao da ću objaviti Sebe onome tko Me ljubi i vrši Moje zapovijedi (Ivan 14:21, 23)… I Ja držim Moju Riječ, svako obećanje će se ispuniti pod uvjetom da vi ispunite uvjete koje Sam Ja povezao sa njime. Kako bi Me bili u stanju čuti kroz glas duha, vi morate biti tako prisno ujedinjeni sa Mnom da vaša duhovna iskra može percipirati Moju Riječ i dostaviti/prenijeti ju dalje kroz srce tako da možete čuti što vam duh govori. Činjenica da vaš u-vama-boraveći duh može biti adresiran od strane njegova Oca a to biti shvaćeno s vaše strane je vrlo jednostavan i razumljiv proces… ali skoro nitko nije zainteresiran za ovaj proces… on je odbačen kao djelovanje nečistih duhova, on je čak zanijekan od strane onih koji se pretvaraju kako Mi služe… On je zanijekan budući oni sami nisu još omogućili Mojem duhu da im govori… A oni to nisu još omogućili budući im nedostaje vjera i ljubav… Njihova vjera u takvo ‘djelovanje duha u ljudskom biću’ kroz duh u potpunosti nedostaje, i prema tome ljudsko biće niti ne pokušava premda bi to za njega bilo moguće da je ljubav bila zapaljena u njegovu srcu… U tom slučaju Moj duh sebe ne može izraziti, jer takvo jedno zvučno očitovanje uvijek pretpostavlja vjerovanje kako je Moja ljubav za vas ljude tako velika da ona sebe otkriva… Ljudski odnos sa Mnom mora biti takav da im Ja mogu govoriti kao Otac Mojem djetetu… A dijete će imati potpuno povjerenje u njegova Oca i očekivati da bude adresirano od strane Mene. Jedino onda ću Ja biti sposoban govoriti a Moje dijete može čuti Moj glas.

‘Izlijevanje duha’ je postao nerazumljiv i nevjerojatan koncept za ljude, oni više ne razumiju što sa time napraviti, inače oni ne bi odbacili Riječ koju vi ljudi primate od gore kroz Moj duh, inače bi ju oni sa izuzetnom radošću i sa vrlo dubokom zahvalnošću slušali i udovoljavali joj (= živjeli sa njom u skladu)…

Ali izlijevanje duha ne može biti drugačije dokazano nego da ljudsko biće sebe oblikuje u ljubav, da on ostvari srdačan odnos djeteta sa Mnom i, sa potpunom vjerom i povjerenjem, strpljivo sluša da bi čuo Moju Riječ, budući duhovna iskra u čovjeku teži ka Ocu-Duhu i na taj način uzrokuje/potiče Moje prisustvo u ljudskom srcu… a Moje prisustvo mora uvijek imati učinak da Ja govorim čovjeku sa Riječima ljubavi i utjehe, i sa Riječima mudrosti mu dodjeljujem znanje koje jedino duh u čovjeku može primiti od duha Božjega. Dok Sam živio na Zemlji Ja Sam opet i iznova obećao ljudima da će Moj duh biti sa njima kada Ja više neću biti među njima (Matej 28:20; Ivan 16:16) … Ja Sam jasno i izričito najavio djelovanje Mojega duha sa Riječima ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha istine, koji će vas uvesti u svu istinu i podsjetiti na sve što Sam vam rekao…’ (Ivan 14:16-17, 26; 16:13). I kada vam on očigledno donosi istinu, vi odbijate što vam je ponuđeno… budući vi ne razumijete Moju Riječ, vi ne razmišljate o tome što ove Riječi mogu značiti. I prema tome vi ne razumijete na ispravan način izlijevanje duha na Moje učenike (Djela Apostolska 2:1-4), ili vi ne bi sumnjali već bi umjesto toga vjerovali… Međutim, Ja Sam to povezao sa uvjetom ‘Onaj koji ima Moje zapovijedi, i vrši ih, taj je koji Me ljubi… i Ja ću ga ljubiti, i očitovati ću Mu sebe…’ (Ivan 14:21, 23). Vi više ne živite život ljubavi, inače bi vi jasno razumjeli te Moje Riječi i bez oklijevanja prihvatili Moju Riječ, koju Ja prenosim na Zemlju ‘kroz Moj duh’…  Onda bi se vi potrudili sebe oblikovati u primateljsku posudu za Moj duh, vi bi… pod uvjetom da vjerujete u ‘Moje djelovanje u vama’… težili k tome, budući bi onda vi također bili uvedeni u svu istinu, kao što Sam obećao. Međutim, vi ne obraćate pažnju na Riječi koje Sam govorio dok Sam živio na Zemlji… vi ne obraćate pažnju budući su vam one nerazumljive; a one su vam nerazumljive budući vi više ne živite u ljubavi, što bi zasigurno razvilo vaše razumijevanje… I kako slijedi, čitanje Svetih Pisama vam neće biti od velike koristi ako vi nemate ljubav u vama, koja otvara vaše razumijevanje na prvom mjestu (2 Korinćanima 3:6). Jer to razumijevanje… ispravan način razmišljanja… je također djelovanje duha unutar vas, ali ovo je jedino moguće u srcu punom ljubavi. Najprije vi morate vršiti Moje zapovijedi i time živjeti u ljubavi, jedino onda ću vam Ja biti u stanju Sebe objaviti kroz Moj duh. Vi ljudi ste izgubili znanje o ovome, što je dokazano kroz otpor onih koji se okupljaju u crkvenim zajednicama i organizacijama, koji se oslanjaju na ‘Knjigu nad Knjigama’ (Bibliju) a ipak ne razumiju njezine sadržaje na ispravan način… i oni najprije moraju biti podučeni od strane Mojega duha prije nego im ovo razumijevanje može biti dano. Jedino onda će oni biti u stanju vjerovati da ću Ja poslati vama ljudima ‘Utješitelja, Duha, koji će vas uvesti u svu istinu…’.

AMEN

Spread the Truth