Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7621 (Zapovijedi Ljubavi… Vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7621, 14 Lipnja 1960

ZAPOVIJEDI LJUBAVI… VJERA…

Uvijek nanovo su pred vas postavljane Božanske zapovijedi Ljubavi, uvijek iznova vam se propovijeda božansko učenje Ljubavi, i uvijek iznova vas se potiče na to da vodite život u Ljubavi, jer to je svrha i cilj vašeg zemaljskog postojanja. No kako stoje stvari u svijetu? Gdje se kod ljudi još može opaziti nesebična Ljubav prema bližnjemu? Svaki misli jedino na sebe samoga, samoljublje prevladava, i ljudi ne misle na Božje zapovijedi …. Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)…. a to je siguran znak skorog Kraja, pošto je ne-Ljubav-nost dokaz za to da vlada jedan drugi, da su mu ljudi potpali i da je sve ispalo iz Božanskog reda, čiji temeljni princip je Ljubav.

A gdje više nema Ljubavi, tamo će biti isključen i Bog, Koji jeste Sama Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…. gdje nema Ljubavi, neće biti ni vjere u Boga pa tako ni u Božanskog Spasitelja Isusa Krista, u Kojemu se Sâm Bog utjelovio da bi izbavio ljude …. a gdje nedostaje ta vjera tamo su neminovni pad i propast. Jer tamo vlada knez tame, kojemu su potpali ljudi koji životare bez vjere u Isusa Krista. A on (protivnik) ljude vuče dole u svoje kraljevstvo, on sprječava svaki duhovni razvoj prema gore u svrhu čega čovjek živi na Zemlji …. No Božja Ljubav ne prestaje tražiti Ljubav ljudi.

Uvijek nanovo Bog se obraća ljudima, uvijek nanovo On im prilazi kroz sudbinu i želi zadobiti njihovu Ljubav …. uvijek nanovo ljudima se predočava nevolja bližnjega, koja ga treba i može potaći na to da se u njemu zapali Ljubav, tako da spreman za pomoć intervenira a Ljubav u njemu tada potiče na daljnje djelovanje …. No Bog više ne nalazi puno uzvraćanja Njegove Ljubavi, a vrijeme se bliži Kraju, pošto ljudi sami stvaraju uvjete putem svoje ne-Ljubav-nosti. I pored toga, uvijek nanovo ih se naučava Ljubavi, i pored toga će Božji glasnici uvijek nanovo proglašavati Njegovo Evanđelje; propovijedati će Ljubav Božju, Koja nikada ne prestaje i Koju se čovjek treba truditi steći, Koja će ga učiniti ekstatičnim i spasiti ga od tame.

Uvijek nanovo ljudima se približava Riječ Božja, jer Bog se do Kraja trudi za dušu svakog pojedinog čovjeka, On ne odustaje od nikoga, prije nego dođe Kraj, On dotiče srca svih ljudi i trudi se u njima zapaliti plamen Ljubavi …. Jer još je vrijeme Milosti, i On će još u izobilju izlijevati Milost na čovječanstvo. I svatko se Njome može poslužiti, svatko može neizmjerno primiti Milost i koristiti je za spas/zdravlje svoje duše …. No mora ispunjavati Božanske zapovijedi Ljubavi, jer jedino putem Ljubavi može postati blažen.

I uvijek nanovo biti će mu stvorene prilike u kojima se može aktivirati u Ljubavi. A svaki čovjek je sposoban za to, pošto je u srce svakog čovjeka stavljena iskra Ljubavi, koja se dakle može rasplamsati ako čovjek to želi, kad on sluša što mu objavljuju glasnici Božji, kad misli na svoju dušu i želi joj pomoći da dođe do pravog cilja. No volja čovjeka je slobodna, a ona je vrlo oslabljena putem utjecaja protivnika Boga. No Jedan ga može osnažiti …. 

I zato je vjera u Njega nužna, a ta vjera postaje živa tek kroz Ljubav (Knjižica br. 63)…. i u tome se sastoji velika duhovna nevolja ljudi, da im nedostaje vjera i Ljubav. I zato uvijek nanovo Ljubav mora biti isticana kao ono što je najvažnije i najhitnije, i tko posluša Božje glasnike i dobre je volje, taj će i slijediti Božje zapovijedi, i on će dospjeti do vjere u Boga, Koji je u Isusu Kristu čovječanstvo izbavio od grijeha i smrti …. I taj će biti spašen od propasti ….

AMEN

Spread the Truth