Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7613 (Otac govori svojem djetetu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7613, 1 Lipanj 1960

OTAC GOVORI SVOJEM DJETETU…

Svi vi ste u mogućnosti (o)sluš(kiv)ati Moj glas u vama i on će vam govoriti… Pa ipak kako rijetko vi ljudi uspostavljate takvu prisnu vezu sa Mnom i nastavljate neprestano razmišljati o Meni. Kako rijetko Mi pružate mogućnost govoriti sa vama tako što Mi se svjesno povjerite kako bi lično razgovarali sa Mnom, povlačeći se iz svijeta i angažirajući/uplićući sebe u misli jedino o Meni. Vi to činite tako rijetko pošto ne vjerujete ozbiljno da ćete Me biti u mogućnosti čuti, da ću vam govoriti kao što Otac govori svojoj djeci. Vi još niste uspostavili odnos djeteta sa svojim Ocem, Ja sam vam jedino uvijek udaljen Bog, Kome se ne usuđujete obratiti i Koji prema tome ne može razgovarati sa vama kao Otac sa svojim djetetom… Ali vi to uvijek možete pokušati… Vi se jedino trebate povući iz svijeta, vi jedino trebate (po)tiho ući u kontemplaciju i u vašim se mislima uputiti ka Meni… Vi jedino trebate željeti čuti Moj glas i vaša želja će biti ispunjena kada pažljivo slušate i promatrate/opažate vaše misli koje se u vama izrazitije pojavljuju, jer što Mi se prisnije predate, to ćete Me više željeti čuti. Pošto ću vam Ja odgovoriti… jer Ja ništa radije ne činim nego razgovaram sa Mojom djecom koja su sada povezana sa Mnom snažnom vezom ljubavi, ljubavi Oca prema Njegovom djetetu. I ako bi ovo češće pokušali, bili bi ushićeni unutarnjim mirom koji vas prožima, jer osjetili bi Moju blizinu i u toj blizini bi također znali kako ste uvijek zaštićeni. Svatko od vas može postići ovaj blagoslov Moje komunikacije, čak ako nije svjestan činjenice kako je ovaj prisan kontakt sa Mnom to što mu osigurava unutarnji spokoj. Ali uskoro on neće željeti propustiti ove sate koje daje Meni, koje provodi u tihoj kontemplaciji, i njegova duša će sazrijeti, jer on nikad neće biti bez dotoka snage kada Me je tražio i pronašao.

Svaka misao o Meni je blagoslov… Svi ljudi bi se ovime trebali (o)koristiti i s vremena na vrijeme Mi se okrenuti u mislima, jer onda Mi se on već obratio i Ja mu mogu odgovoriti ako osluškiva taj odgovor, to jest, ako (po)tiho čeka i onda obrati pažnju na svoje pojavljujuće misli. Onda Me on privlači k sebi, i na taj način Ja mogu uvijek biti sa onima čije su misli sa Mnom… Oni sami uzrokuju/potstiču Moje prisustvo, a Moje prisustvo uvijek mora biti od dobrobiti za vaše duše. Iz tog razloga trebate sebe često (po)davati blagoslovu Mojeg prisustva, jer za to je potrebna vaša volja da se povučete iz svijeta i uzdignete sebe u duhovne sfere, gdje ćete se uvijek nalaziti kada su vaše misli sa Mnom. I onda vaša duša uistinu više neće patiti, pošto će od Mene Osobno biti osnažena, Koji sada do nje ima pristup, Koji sada može govoriti sa njom i dati joj što treba da bi potpuno sazrijela tijekom svog vremena na zemlji. Jer Ja želim da ona ostvari savršenstvo dok je još na Zemlji, i čim mogu na dušu utjecati direktno njezino savršenstvo će također biti garantirano. I prema tome Ja želim biti u mogućnosti obratiti joj se direktno, pa ipak vaša volja treba odlučiti da ćete sebe prisno posvetiti Meni i da Me želite čuti… Onda ću Ja sigurno biti sa vama i govorit ću vam kao otac svome djetetu čiju ljubav želim zauvijek zadobiti.

AMEN

Spread the Truth