Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7612 (Duhovna prisila… Dogma…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7612, 31 Svibnja 1960

DUHOVNA PRISILA… DOGMA…

Trebate imatu potpunu duhovnu slobodu …. ni od koje strane ne trebate biti prisiljavani na vaše razmišljanje, putem zapovijedi i zabrana ne trebate biti vođeni do ili spriječavani od duhovnih dobara, koje god vrste ona bila …. Treba biti skroz prepušteno vama kako ćete se postaviti prema duhovnom blagu koje primate, a isto tako ne trabate biti spriječavani primati duhovno blago, pošto mora biti prepušteno vama samima da li ćete se u odnosu na to postaviti pozitivno ili negativno.

Tako da vam vjerska učenja ne smiju biti predstavljana kao “dogma”, koju znači morate vjerovati ako ne želite biti duhovno ili zemaljski kažnjeni. Krivo je zapovijedati vam da nešto vjerujete, jer vjerovati se treba samo ono što je Čista Istina, i svako vjersko učenje stoga mora biti preispitano s obzirom na svoju istinitost …. a to vam se često brani i vi dakle pod “duhovnom prisilom” morate prihvatiti ta učenja.

Bog vam je dao slobodnu volju, On vas je opremio darom razuma, tako da svakom čovjeku mora biti slobodno to što će vjerovati, čak i kad mu je ponuđena i najčišća Istina. Jer samo svoje slobodne volje radi on je na Zemlji, samo će se uvažavati/vrednovati njegova slobodna volja, a ne razmišljanje i postupanje koje je pod prisilom volje od njega zahtijevano. Sloboda volje čovjeka karakterizira kao Božansko biće, sloboda volje treba postići povratak k Bogu, volja čovjeka treba se slobodno odlučiti za Boga.

E sad, duhovna učenja samo mu trebaju pokazati pravi put k Bogu …. A ona će čovjeku i pokazati pravi put, ako su ona u skladu sa Istinom. No putem djelovanja protivnika Boga u svijet je došlo puno laži i neistine …. Vjerska učenja su prožeta neistinom, tako da ona prije da mogu biti zapreka tako da se ne dospije na pravi put prema Bogu. A to treba odlučiti sam čovjek, on u slobodnoj volji treba zauzeti stav u odnosu na ponuđeno mu duhovno blago, jer on sam će jednom morati polagati račune za svoj način života na Zemlji, za njegov duhovni razvoj. 

No on u ispravnoj vjeri, tj. u prihvaćanju Istine može postići veliki duhovni napredak, i stoga se i treba truditi saznati tu Istinu, a to zahtijeva slobodnu volju i ozbiljnu provjeru onoga što mu se nudi. Ali ako je neko vjersko učenje izdignuto u “dogmu”, tad je čovjeku na izvjestan način zabranjeno provjeravanje, on se takoreći mora podložiti višoj pojavi, koja međutim sa svoje strane nije ovlaštena čovjeku obrezivati slobodu volje. Jer, duhovna prisila nije Božja volja, a dogma jeste duhovna prisila …. Svaki pojedini čovjek mora odgovarati za svoj spas duše, tako da se svaki pojedini čovjek mora smjeti pozabaviti svojim misaonim blagom, tamo gdje se radi o duhovnom znanju, o učenjima u koja se od njega zahtijeva da vjeruje.

On mora imati volju da dospije do Boga, i onda će on jasno i spoznati što je proizišlo od Boga, i samo to će on onda prihvaćati kao Istinu. A ta provjera ne smije mu se braniti od strane niti jedne crkvene organizacije, inače se čovjeka čini ne-slobodnim u njegovom razmišljanju i djelovanju. Jedino putem slobode njegove volje čovjek može ponovo postići savršenstvo, od kojeg je nekoć isto tako u slobodnoj volji odustao. Stoga se tokom zemaljskog života ne smije dirati ta slobodna volja, što bi međutim “dogma” uvijek značila. Jedino ono što si čovjek prisvoji u slobodnoj volji, odlučujuće je za njegovu zrelost duše, za njegovu sudbinu u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth