Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7600 (Božje otkrovenje… “Uzmite i jedite…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7600, 15 Svibanj 1960

BOŽJE OTKROVENJE… “UZMITE I JEDITE…”

Moja Riječ vam daje sve što vam je potrebno na Zemlji… Jer ako vam se obraćam, ne nedostaje vam niti snage niti milosti, i biti ćete potpuno zbrinuti, kako duhovno tako zemaljski …. jer, Moje obećanje glasi: ‘Neću vas ostaviti kao siročiće ….’ (Ivan 14:18) Ja ću vam Se objaviti i dati vam Se prepoznati kao vaš Otac. A Otac uistinu zbrinjava djecu duhovno i zemaljski, samo ako Mu dozvole da im se obrati. Jer tada Mi dajete dokaz toga da Me ljubite, i Ja vama isto tako dokazujem Svoju očinsku Ljubav, time što vam se obraćam i govorim vam. I srce Oca, koje ljubi, uvijek je spremno poklanjati. Dakle nećete trebati oskudijevati u ničemu, kad začujete Moj glas, pošto tada znate da ste Moja djeca, za čiju duševnu i tjelesnu dobrobit se Ja staram. I koliko se sretnima možete smatrati što čujete Moju Riječ, jer time vam je pružen dokaz da ste Moja djeca, koja se već nalaze na putu prema Ocu i koja sigurno stižu na cilj …. I nikakva tjeskoba ne treba vas više spopadati, jer sâma vaša volja da Me puštate da vam se obraćam vam i unosi snagu da nastavite zemaljskim putem uz izvjesnost da ćete ga i prevaliti do kraja …. 

Jer ‘Moje tijelo’ jedete, i ‘Moju krv’ pijete …. Možete konzumirati kruh i vino za snaženje vaše duše. Sâmog Mene primate u sebe, jer Ja Sam Riječ koja je postala tijelom …. Razmislite si malo o dubini tih Riječi …. da sam Ja Sâm u vama, kada čujete i razumijete Moju Riječ, kad vam Se obraćam, kad vam pružam najveći dar Moje Ljubavi koju na Zemlji ikad od Mene možete primiti. Ja sam u vama, inače Me ne biste mogli čuti i razumjeti, i Moje prisustvo vas mora činiti presretnima. 

Stoga se možete smatrati sretnima ako se nalazite pod milošću Mog direktnog obraćanja (vama), ako putem glasnika primate Moju Riječ direktno sprovedenu na Zemlju, ako ste dostojni Moga obraćanja koje vas označava pečatom ‘Moja djeca’, jer, samo Moji mogu prepoznati Moju čistu Riječ, i samo Moji je primaju u srca. A to da možete čuti ili čitati Moju Riječ, bit će vam dokaz da spadate u Moje, i trebali biste biti usrećeni u toj izvjesnosti i ‘sve čeznutljivije biste trebali žudjeti’ za time da čujete Moju Riječ, ne trebate propustiti niti jednu priliku kad god vam se Moja Riječ objavljuje, jer tad imate i jamstvo za to da Sam Ja u vama i uz vas, inače Me ne biste mogli čuti, inače ne biste prepozna(va)li glas Oca, Koji vam se Sâm obraća. 

I gladna srca trebali bi konzumirati hranu koju vam pružam …. trebate jesti Moje tijelo i piti Moju krv i time Me skroz primiti u vaše srce …. Trebate prihvatati kruh i vino iz nebesa i snažiti se na način na koji vas ne može osnažiti inače nikakva druga hrana koju konzumira vaše zemaljsko tijelo. Jer, Moju hranu Ja pružam duši, i ta hrana čini da duša sazrije, i pomaže joj ka vječnom životu …. Znate li zašto Sam vam putem Mojih učenika uputio riječi: “Uzmite i jedite, uzmite i pijte ….” ? Znate li da Sam se obratio Mojim učenicima, da su čuli Moju Riječ i da su trebali tu Riječ širiti svijetom …. “Činite to meni u spomen….”

Što ste vi ljudi učinili od Mojih Riječi, i koji ste im smisao ‘podmetnuli’? Tako da na kraju još samo mali broj ljudi zna da Ja još uvijek pružam kruh i vino, da im dajem Moju Riječ kao pravu hranu za njihove duše …. i da Sam im prisutan kad mogu čuti i razumjeti Moje obraćanje, Moj glas. I Moja će Riječ opstati do u vječnost …. Uvijek ću se obraćati ljudima, gdjegod oni dopuste Moje prisustvo, i uvijek će iz Mog obraćanja moći crpsti snagu, za sazrijevanje svojih duša, za postizanje svrhe u zemaljskom životu, za uobličavanje u Ljubav i time traženjem i nalaženjem sjedinjenja sa Mnom, pošto im se Moja Ljubav nepokolebljivo obraća, pošto ih Moja Ljubav vuče i duša dakle Moje obasjavanje Ljubavlju, Moju Riječ, više ne može odbi(ja)ti.

AMEN

Spread the Truth