Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7557 (Borba protiv samoljublja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7557, 23 Ožujak 1960

BORBA PROTIV SAMOLJUBLJA…

Od vas će mnogo biti traženo, kada ste još potpuno savladani od ja-ljubavi (sebične ljubavi), jer za vas znači borbu, ovu nadvladati i promijeniti je u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu. Ali, morate misliti na to da brinete jedino za vaše tijelo, dok god vi namirujete vašu sebičnu ljubav, i da vi ne prikupljate nikakva duhovna blaga, koja će jednom činiti vaše bogatstvo u onostranom kraljevstvu. Vi morate misliti na to da vaš boravak na ovoj Zemlji nije vječan, nego da trebate ispuniti zadatak: promijeniti vaše biće u Ljubav; jer ste stupili na Zemlju kao čovjek sa samo malim stupnjem čiste, nesebične Ljubavi, kojeg vi sada trebate povećati… ukoliko vi ne morate najprije zapaliti Ljubav u vama… Ali, vama gospodari sebična ljubav, i nju morate potisnuti, što uvijek znači borbu protiv svih želja (gramzljivosti), koje žude ispunjenje fizičke ugode. Pažnja uvijek mora biti skrenuta na bližnjega, i čovjekovo nastojanje mora biti da prema njemu čini djela Ljubavi, ako on želi promijeniti sebe samoga, odnosno, svoje biće, u Ljubav. On se zbog bližnjega mora naučiti odreći, mora biti spreman podnijeti žrtvu zbog bližnjega, on mora iznutra prema van biti potaknut činiti dobro svome bližnjemu, i njegova sebična ljubav će postajati sve manja, što je snažnija volja čovjeka. Stoga je rečeno da „Kraljevstvo nebesko podnosi(trpi)silu (nasilje), i jedino tko koristisilu, ga prisvaja…” (Matej 11:12) Onaj čije je samoljublje još vrlo snažno, morat će primijeniti veliku silu da ga smanji, njemu će se stalno pred očima pojavljivati privlačnosti (izazovi, draži) svijeta, jer će ga Božji protivnik iskušavati gdje god mu je moguće, i bit će teško oduprijeti se svim tim kušnjama, on će morati primijeniti silu… ali to će mu uspjeti, čim njegova volja nastoji da on ispuni svoj zemaljski zadatak: promijeniti svoje biće. Njemu će biti dovedena snaga, jer on želi postići cilj… Kako bi on stremio ovom cilju, uvijek iznova će mu biti ukazano na zapovijedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, i ako je on dobre volje, onda će se on isprva samo pokoriti (odazvati) vršenju svoje dužnosti, on će nastojati ispuniti Božje zapovijedi… da bi on zatim bio potaknut iznutra prema van na Ljubavno djelovanje, i borba protiv samoljublja će se sve više smanjivati, jer će on biti pobjednik nad samim sobom, ako je dobre volje. Ipak, većina ljudi je savladana sebičnom ljubavlju, oni misle samo na sebe same, u njima se Ljubav ohladila, i zbog toga oni ne mogu biti pobjednici (oni koji su nadvladali), oni stalno traže jedino zemaljsku korist i ne misle na njihov život poslije smrti… A, njihova sudbina će biti gorka, jer će ući siromašni i bijedni u onostrano kraljevstvo, gdje će uspon također biti težak, jer se ni onda oni neće željeti odreći svoje sebične ljubavi, jer će i onda misliti jedino na svoju vlastitu sudbinu, i neće ih doticati sudbina drugih duša. Za ove duše je posebno teško ukloniti svoju sebičnu ljubav, i dugo će vremena morati ostati u nevolji i muci, prije nego se promijene, i okrenu svoj pogled na duše u istoj bijednoj situaciji. Zbog toga na Zemlji treba zvati blagoslovljenim onoga koji se odrekne svoga samoljublja, još prije nego on bude morao predati svoj zemaljski život… Jer, čim je duša jednom upoznala pravu Ljubav, ona se može lakše odvojiti od onoga što inače ne bi željela ustupiti zbog koristoljublja. A onda ni opasnost više nije toliko velika, kada ona pristigne u onostrano kraljevstvo; onda će ona također moći osjetiti Ljubav prema bližnjemu, i lakše će se uspinjati, jednom će postići i blaženstvo, budući će Ljubav u njoj rasti, što više ona sama prakticira Ljubav. A za to će imati puno prilika, budući Bog pomaže svakoj duši, tako da se ona može odvojiti od tame i doći na svjetlo.

AMEN

Spread the Truth