Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7546 (Razumijevanje postanka Boga čovjekom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7546, 12 Ožujak 1960

RAZUMIJEVANJE POSTANKA BOGA ČOVJEKOM…

Morate spomenuti svaku poduku koja vam prilazi odozgo po pitanju Mojega postanka čovjekom u Isusu, jer će ona uvijek doprinijeti tome da se pruži svjetlo čovjeku koji žudi svjetlo. Upravo ovo pitanje je mnogo raspravljano, a čak i ako ljudi žele prihvatiti postojanje čovjeka Isusa, oni ipak nisu istinito obaviješteni o Njegovoj misiji, te nisu u stanju razumjeti da Sam Ja Osobno u čovjeku Isusu hodao na Zemlji. Ali, od najveće je važnosti to da Mene Osobno priznate u Njemu, jer o tome ovisi izbavljenje svakog pojedinog čovjeka. Bića koja su se jednom od Mene odvojila u oholosti, koja Me nisu htjela priznati kao njihovog Gospodara, i stoga su propala u bezdan, moraju definitivno stupiti na put povratka Meni, a to uključuje da Me priznaju kao njihovog Boga i Stvoritelja, kao njihovog Oca od vječnosti… Zbog ovog velikog grijeha nekadašnjeg otpadništva od Mene, Ja Sam u čovjeku Isusu umro na Križu, Ja Sam tako kroz Moju patnju i smrt uklonio (otplatio) veliki grijeh… Ali, za ovo je sada također potreban potpuno voljni povratak Meni, što dakle zahtijeva i priznavanje Mene Osobno, priznavanje čovjeka Isusa kao Božjeg Sina u Kojem se utjelovilo Samo vječno Božanstvo, tako da Isus Krist dakle, mora biti priznat kao Bog, i čovjek se mora okrenuti Njemu, čime također dokazuje i priznavanje Mene Osobno. Čovjeku je teško ovo pitanje učiniti shvatljivim, ali čim on zna za cilj svih ljudi na Zemlji, da se duša treba produhoviti kako bi iznova prihvatila izvornu prirodu, onda je također moguće razumjeti da je čovjek Isus Sebe Samoga tako produhovio, da Sam Ja kao vječna Ljubav Njega uzeo za boravište, da je stoga Njegovo izvorno (prvobitno) biće bilo potpuno podudarno Mojemu, da više nismo bili dva, nego jedan, i prema tome, Ja Osobno Sam ostvario djelo otkupljenja, koje je završilo najbolnijom smrću na Križu… Ja Sam Duh Koji u potpunosti sve ispunjava, Mene ne treba uosobljavati kao jednu ograničenu formu, kako vi to zamišljate, no Ja Sebi mogu uzeti jednu formu za prebivalište, Ja mogu ovaj oblik u potpunosti ozračiti (prosvjetliti) Mojim Duhom, a onda također Ja Sam moram biti ova forma. Jedino vanjski oblik je bio čovjek, ali ono što je bilo u ovom vanjskom omotaču (čahuri), bio je Božanski Duh, bio sam Sam Ja od vječnosti… Ova poduka uvijek iznova treba biti približena ljudima, jer Ja uvijek iznova kroz Moju Riječ nastojim ljude uvesti u Istinu, dati im potpuno razumijevanje najveće tajne, Mojega postanka čovjekom u Isusu, tako da vi naučite prepoznati zašto Isus Krist mora biti priznat, zašto vi morate Njega zazvati, a tada uvijek zazivate jedino Mene Osobno. Dokle god vama ljudima nedostaje ovo razumijevanje, stojite također sa izvjesnom ravnodušnošću pred Isusom Kristom, jer vi uvijek promatrate jedino djelo čovjeka Isusa, ali ne nalazite nikakvu duhovnu svezu, koja leži u temelju Njegove misije na Zemlji. Vi ljudi međutim, uvijek ste bili povod za ovo djelo otkupljenja, vi ljudi ste potakli Isusov silazak, vaš prvobitni (izvorni) grijeh je bio motiv za Moj postanak čovjekom u Isusu, jer Sam jedino Ja Sam mogao podmiriti (ukloniti) ovaj prvobitni dug (krivnju), jer je bio prevelik da bi ga vi sami mogli otplatiti, čak i ako bi ovo bila vaša volja. I stoga Sam se za to morao poslužiti jednim ljudskim omotačem… jednom čahurom koja je mogla patiti i umrijeti baš kao svaki drugi čovjek, koja je zahvaljujući Božjem Duhu Kojeg je sklanjala u sebi, bila sposobna podnijeti iznimnu patnju, od čega bi svaki drugi čovjek prijevremeno podlegao. Tako Sam Ja Sam obukao takav omotač, i postao „čovjek“… Ali, čovjek koji Mi je poslužio kao čahura, istovremeno je bio „Bog“, jer samo je vanjska čahura bila materija, ali ono što je ova čahura sklonila, bio je Duh u svoj punini, jer je Moj Duh ozračio (prosvijetlio) sve u Njemu, Njegovo tijelo i Njegovu dušu, jer je čovjek Isus Sebe tako pripremio, da Ja u Njemu mogu uzeti boravište. Ipak je On kao čovjek umro na Križu, On je podnio neizmjernu patnju, koja je Mene zadovoljila kao žrtva pomirenja za cijelo čovječanstvo, za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. A ako čovjek želi da mu postane shvatljivo ovo pitanje, onda će mu također biti dano razumijevanje za to. Ipak moraju postojati glasnici, koji prihvaćaju Moju Čistu Riječ i razdjeljuju je, i svatko dobre volje će se također osjetiti iznutra dotaknutim, kada mu bude dano razjašnjenje za to kako je Isus bio Bog, a Ja, kao vaš Bog i Otac, postao čovjek… Stupanj njegovog razumijevanja, međutim, ovisan je o stupnju Ljubavi koja ispunjava srce čovjeka… Ljubav će njemu zapaliti svjetlo, i on će također prepoznati Svjetlo od vječnosti, Koje je Samo postalo čovjek, da ljude izbavi od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth