Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7540 (Božja briga za čovjeka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7540, 6 Ožujak 1960

BOŽJA BRIGA ZA ČOVJEKA…

Tražite najprije Božje kraljevstvo… Jer to je vaš životni zadatak, pronaći vezu sa Mnom i Mojim kraljevstvom, tako da vas ovo kraljevstvo jednom može iznova prihvatiti, kada vi napustite Zemlju. Ovo je također vaš jedini zadatak, budući se sve ostalo onda uređuje samo od sebe, ako se vi samo trudite dobro ispuniti ovaj zadatak. Vi ste u ovaj svijet bili postavljeni, kako bi u ovom zemaljskom svijetu tražili duhovno kraljevstvo… Ali, vama je također bilo dano veličanstveno obećanje, da ćete vi i u zemaljskom svijetu moći izdržati (odoljeti), kada vi upravo taj uvjet ispunjate, najprije tražite kraljevstvo Božje… Vama je također obećana od Mene nagrada, koja bi vas sama već trebala potaknuti, da Moj zahtjev na sebi ispunite, budući ćete kroz Moje obećanje također biti pošteđeni borbe za opstanak, brige za vaš život, za vaš zemaljski život… Vi se trebate jedino brinuti za spasenje vaše duše, a briga za vaše fizičko blagostanje će biti preuzeta od strane Mene, i sve za vas uređeno, što bi vas inače koštalo velikog napora, ako bi vi sve sami trebali savladati. Ja preuzimam za vas brigu koju zemaljski život zahtjeva od vas, čim vi ispunite Moj uvjet: najprije tražite Moje kraljevstvo sa njegovom  pravednošću… odnosno, kada se vi predate Meni bez ograničenja, jer ste Me prepoznali kao vašeg Boga i Stvoritelja, kao vašeg Oca od vječnosti, i jer ste spoznali da je jedino sa Mnom puna pravednost, život koji odgovara zrelosti vaše duše, i jer ste spoznali da vi dakle trebate tražiti Mene i Moje kraljevstvo, koje će sada biti otvoreno vama, koji se Meni predajete, u potpunom povjerenju u Moju pravednost… Vi jedino trebate ispravno živjeti u pogledu na to da steknete Moje kraljevstvo… Vi trebate stremiti ka prisnoj (dubokoj, iskrenoj) povezanosti sa Mnom… Ali, Mene ne treba tražiti u svijetu, budući Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta, i stoga vi morate vaše misli usmjeriti k nebu, dalje od svijeta i njegovih draži… Vi se morate sjetiti Mojega kraljevstva, vaše istinske domovine, koju ste vi jednom napustili, i kojoj se vi iznova trebate vratiti. I vi nećete požaliti ako slijedite Moj savjet, stremite prema ovom kraljevstvu; budući ćete također istovremeno biti lišeni svih vaših zemaljskih briga i potreba, jer Ja ove za vas preuzimam, a Moja briga za vas uistinu vrijedi u svim vašim potrebama i pitanjima. Ja ću se zemaljski pobrinuti za vas, kao Otac za Svoju djecu, Ja ću vam dati što vi zemaljski trebate, a u izobilju ću vas opskrbiti i duhovnim dobrima, jer čim vi vaš pogled okrenete k Meni i Mojemu kraljevstvu, iz ovog kraljevstva vam također dolaze i darovi milosti, i veza sa Mnom će uvijek biti sve snažnija, zemaljski vas život više neće opterećivati, vi ćete imati što trebate… tjelesno i duhovno… Jer, vi ste sada također izmakli opasnosti da podlegnete svijetu i njegovim zahtjevima, da potpuno propadnete, a time ste vi također umakli i gospodaru svijeta koji je izgubio vlast nad vama, jer ste se vi potpuno svjesno okrenuli Mojemu kraljevstvu, koje će sada biti i vaš udio. Stremite najprije Mojemu kraljevstvu… sve ostalo će vam pripasti… Ovo vas obećanje treba potaknuti na to, da tražite vezu sa Mnom i Mojim kraljevstvom, jer i dalje su to zemaljske brige koje vas često zadržavaju, koje vi smatrate važnijima od brige za vašu dušu… Ali, Ja vam obećavam sigurnu pomoć, Ja uzimam sve vaše brige na Sebe, pod uvjetom da vi najprije tražite Mene i Moje kraljevstvo… I zato vi možete sasvim bezbrižno ići kroz vaš zemaljski život, ako se vi samo uvijek želite sjetiti ovog Mojega obećanja… No, tek malo ljudi uzima ove riječi ozbiljno, oni su međutim, slobodni od svakog zemaljskog opterećenja, budući sam Ja Osobno uzeo njihovo. A, Ja ću u Ljubavi prihvatiti svakog čovjeka, koji uvijek samo stremi tome, da osvoji Mene i Moje kraljevstvo. I, on će također stići do cilja. On će Me naći i sjedinit će se sa Mnom. On neće svoj zemaljski život živjeti uzaludno, on će biti prihvaćen u Moje kraljevstvo i biti blažen.

AMEN

Spread the Truth