Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7531 (Podjeljivanje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7531, 25 Veljače 1960

PODJELJIVANJE BOŽANSKE RIJEČI…

Trebate proglašavati Moje čisto Evanđelje… Među ljudima koji više ne čuju Moju čistu Riječ vlada velika duhovna bijeda/patnja, budući njihova vjera nije živa ili bi im omogućila razumjeti Moju Riječ kad god im je ponuđena… Jer da su za Nju zamolili sa živom vjerom oni bi onda također uistinu primili Riječ (Matej 7:7) tako da bi Ju mogli razumjeti i iz Nje crpsti snagu. Ali ljudima nedostaje ove žive vjere, baš kao što glasnicima nedostaje snage duha koja bi im omogućila prihvatiti Moju Riječ direktno od Mene, ili Mi čak dozvoliti da kroz glasnike Osobno govorim ljudima. Jer jedino Riječ koju Sam Ja priopćio/prenio ima snagu prodrijeti u ljudsko srce i postati učinkovita. I zbog toga trebate svugdje spomenuti kako vam je Moja Riječ poslana direktno odozgo i da vam Ona doista može pružiti blagoslov Evanđelja ako Ju prihvatite sa zahvalnošću i niste samo slušatelji već također i vršioci Moje Riječi (Matej 7:21).

Trebate proglašavati Moju Riječ gdje god se za to pruži prilika, jer ljudi moraju znati za Moje Evanđelje, oni moraju znati za Moje Božansko učenje Ljubavi, oni moraju (up)oznati Moju volju kako bi na Zemlji živjeli sukladno, kako bi ispunili Moje zapovijedi Ljubavi i uvijek koristili Moje Evanđelje kao vodeći princip za njihov način života. Jer jedino se onda promjena karaktera može dogoditi u ljudskom biću, jedino onda on može sebe oblikovati u ljubav i ispuniti svrhu svojeg zemaljskog postojanja. Zato Ja opet i iznova dostavljam/priopćavam Svoju Riječ odozgo vama ljudima, zato koristim svaku mogućnost da Sebe otkrijem ljudskom biću kako bi kroz njega dobio pristup svim ljudima, kako bi svih obavijestio o Mojoj volji i Mojim zapovijedima.

I štogod vi ljudi možete napraviti kako bi širili/podjeljivali Moju Riječ, kako bi ju nosili u svijet, vi to trebate napraviti (Matej 28:19, 20), i pažnja vaših bližnjih treba biti skrenuta na izvanrednu milost koja je ljudima podarena primanjem Moje Riječi. Vi ih trebate upoznati sa živim Bogom sa Kojim se trebate družiti/spojiti, Koji želi biti prihvaćen u vaša srca i Kojem vi sami morate pristupati ako se želite ujediniti sa Njime. Vi ih trebate obavijestiti da Sam Ja ljudima Vječni Otac i također želim biti od strane njih priznat kao njihov Otac… Trebate ih ohrabriti da steknu živu vjeru i time proglašavati zapovijedi ljubavi, ispunjenje kojih će u njima probuditi živu vjeru i njihov duh, tako da će sami od sebe stremiti ka Meni i uspostaviti uniju sa Mnom budući se njihova priroda promijenila u ljubav, a ljubav stremi ka ljubavi…. Jer Vječna Ljubav je ta koja Sebe otkriva vama ljudima, Vječna je Ljubav ta Koja žudi sa Svojom djecom, Vječni je Otac Taj Koji se saginje ka vama kako bi vas obavijestio o Njegovoj volji. I glasnici Mojeg Evanđelja će biti blaženi; oni će doživjeti Moju milost i Moju zaštitu sve dok žive na Zemlji i također jedan dan u duhovnom kraljevstvu, jer oni su Mi bili vjerni sluge koji će primiti njihovu nagradu.

AMEN

Spread the Truth