Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7523 (Dostava snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7523, 16 Veljača 1960

DOSTAVA SNAGE…

Vi same sebe možete nadvladati, ako Meni Osobno u Isusu Kristu za to priđete, budući sam Ja vama pribavio snagu kroz Moju smrt na Križu, koju vi sada iz Mene možete neograničeno crpiti… Vi zato uvijek iznova morate k Meni pribjeći, te u molitvi Meni povjeriti vaše brige i nevolje, i Ja ću se pobrinuti za vas, Ja ću vam pomoći, u to vi možete biti sigurni. Vi trebate snagu za nadvladavanje… budući ste vi sami još nemoćni, dok god vas Moj protivnik još može tlačiti, budući se vi ne držite dovoljno blizu Mene… Prisnost (iskrenost, srdačnostdubina) vaše veze sa Mnom bi vam također prenijela prekomjerno snage, i onda biste vi također djelovali zajedno sa Mnom na neoubičajen način. Ipak, tek malo ljudi posjeduje tako duboku Ljubav, da su oni u svako doba prisno povezani sa Mnom. Gdje je međutim ova Ljubav, tamo je i vjera iznimno snažna, i tamo Moja snaga može doći do izražaja… Ali, Ja vam nikada neću uskratiti Moju dostavu snage, ako vi Mene samo za to pitate. Vaš duh i vaša duša će biti osnaženi, čak i ako se vaše tijelo osjeća slabim, i uskoro će duša moći prenijeti snagu i tijelu, te će ono na svaki način biti izdržljivo, te sposobno oduprijeti se. Stoga se vi ne trebate žaliti na slabost, jer vi možete pozvati Mene u Isusu Kristu, budući će svaki takav poziv pronaći uslišenje. Ja ne želim da idete u slabosti, i s Moje strane vam dakle, snaga uvijek stoji na raspolaganju, ali Ja želim da vi dođete Meni Osobno, i Mene molite, kako bih vas onda i mogao obilno opskrbiti svime što vam nedostaje. Jer, Ja sam vam ovu pomoć obećao riječima: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas odmoriti (obnoviti, okrijepiti)…“ (Matej 11:28) Ali, vi trebate doći… Ja iščekujem vaše prizivanje, Ja čekam vaše povezivanje sa Mnom, kako bih Sebe onda također Mogao vama objaviti, vama na blagoslov i duhovnu korist…. Vi nećete nikada uzalud Meni uputiti molitvu za snagom, bit će vam uvijek uslišana, a ako vi to ne osjećate fizički, onda će od toga imati koristi vaša duša, koja će potom i tijelu prenijeti, što njemu služi… No, ponekad je slabost tijela također prikladna za to da čovjeka još prisnije pogurne k Meni, a onda će se i dostava snage na taj način izvjesno dogoditi, pošto se Ja priginjem svakom djetetu, kako bih mu pomogao u njegovoj potrebi (nevolji)… (16 Veljače 1960) A, obzirom na bliski Kraj, vi ćete trebati još mnogo snage i pomoći, vi ćete često vjerovati da ste preslabi pred zahtjevima koji su duhovno i zemaljski vama postavljeni, no vi ne trebate biti slabi, jer vam stalno stoji na raspolaganju Moja snaga, koju vi možete u svako doba zatražiti. Već samo jedna misao koju molećivo Meni pošaljete, prenijet će vam ovu snagu, budući nije uzaludna nijedna molitva, koja je Meni upravljena u Duhu i u Istini, koju ne izgovaraju samo vaša usta, nego se osjeća srcem i Meni upućuje… A snaga će najprije ispuniti vašu dušu, jer ona prva treba biti opskrbljena, budući se radi o njenom sazrijevanju, dok god vi još hodate ovom Zemljom. Ali, i tijelo će biti zbrinuto, tijelu će također osjetno pristići snaga, ako vi samo vjerujete da vas Ja Ljubim i da vas želim osloboditi svake nevolje… No, to je i svrha svake nevolje, da vi Meni priđete za pomoć, da vi tražite vezu sa Mnom, i da se sada u ovoj vezi Moja snaga može u vas izliti, tako da se vi uvijek osjetite osnaženi, ako se u iskrenim (dubokim, prisnim) mislima Meni samo otvorite, da vam Ja mogu dati što vi želite: snagu i milost i (pro)osvijetljeni duh, koji Me prepoznaje svugdje i u svakom događaju, tako da vi Mene onda i uzljubite, te nas Ljubav uvijek čvršće poveže, a onda također od vas otpadne svaka slabost, budući onda vi hodate sa Mnom, i od Mene ćete u svako doba biti nahranjeni svjetlom i snagom.

AMEN

Spread the Truth