Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7507 (Da li je znanje na Zemlji nužno… Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7507, 24 Siječnja 1960

DA LI JE ZNANJE NA ZEMLJI NUŽNO… ZAPOVIJEDI LJUBAVI…

Ne bi vam trebalo biti uskraćeno znanje koje je nužno za sazrijevanje duše. I stoga vam se propovijeda Moje Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi, jer prvo morate vježbati Ljubav, kako bi uopće mogli razumjeti daljnje znanje koje vam se daje u Mojoj Ljubavnoj skrbi radi spasa vaših dušā. Moje Evanđelje vam dakle kao prvo objavljuje Moje dvije zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, i ako njih ispunjavate, postat ćete prijemčivi za daljnje znanje, jer tad će vaš duh biti probuđen u život, i on vas poučava iznutra, tj. on vam daje razumijevanje i onda kad vam neko znanje, koje u Meni ima svoje ishodište, bude dostavljeno izvana. 

No Ljubav je ono prvo, i koliko god opširno znanje da bilo, ne koristi vam ništa ako nemate Ljubavi i tada možete biti nazvani potpuno mrtvi u duhu. Ali onaj čovjek koji živi u Ljubavi, na Zemlji ne treba preveliko znanje …. on će kroz svoj životni put sazrjeti i iznenada biti preplavljen spoznajom jednom kad zemaljski svijet zamijeni duhovnim kraljevstvom. Pa i pored toga je i na Zemlji duhovno znanje od blagoslova ako se ispravno iskoristi, ako čovjek želi prodrijeti u duhovne međuodnose, ako želi stvoriti pravu sliku o Mome upravljanju i djelovanju …. jer onda će Me naučiti sve više ljubiti i čeznuti će za sve većim znanjem pošto će duhovna glad biti probuđena kroz poduke, koje Mene imaju kao polazište.

I stoga se Ja obraćam vama ljudima, budući da samo Ja, kao Sama Vječna Istina, vama želim dostaviti znanje, koje odgovara Istini …. i Ja znam kuda Moja Riječ vodi, Ja znam gdje opet nailazi na ispravno razumijevanje …. i Ja znam gdje se Ljubav prakticira i čovjek se trudi živjeti po Mojoj volji. I ti dakle primaju jedno znanje koje je prilagođeno njihovoj duševnoj zrelosti, njihovoj žudnji za Istinom i njihovom načinu života.

I svatko onda iz tog znanja može napraviti što želi …. može ga upotrijebiti tako što ga proslijedi dalje, ili se pak sam sa njim podrobno pozabavi, i može ga umnažati, ako je to njegovo revno nastojanje i dobra volja. Tad će mu biti dostavljano sve više duhovnih dobara i on će te darove iz Moje ruke primati zahvalno, pošto njegova duša sazrijeva, kao što raste njegovo znanje …. jer, mrtvi duh ne žudi znati ništa o duhovnom kraljevstvu. 

No niti jedan čovjek koji ne raspolaže velikim duhovnim znanjem ne treba se osjećati potišten. Jer ako na Zemlji samo živi po Mojoj volji, ako samo ispunjava Moje dvije zapovijedi i time se dakle trudi oblikovati u Ljubav, jednom kad stupi u duhovno područje u njemu će munjevitom brzinom postati svijetlo, i tad će biti i ostati blažen, jer on će munjevito shvatiti i potpuno jasno spoznati sve međuodnose …. no on mora živjeti po Mojoj volji, jer ispunjavanja Mojih zapovjedi Ljubavi ne može biti pošteđen niti jedan čovjek, one su ono što je najvažnije u zemaljskom životu, one su kamen temeljac Moga Evanđelja, koje vam je uvijek nanovo dostavljano, skroz svejedno na koji način. 

Ako vi samo k srcu uzmete zapovjedi Ljubavi i trudite se ispunjavati ih, tad ispunjavate i zadatak vašeg zemaljskog života, i svojoj duši pomažete da sazrije. A to Evanđelje može vam svugdje biti ponuđeno, jedino što ga trebate primiti sa voljom da Mene Samoga čujete, morate Mene Samoga u Mojoj Riječi žuditi i prepoznati, morate se otvoriti kad vam zazvuči Moj glas, kad vam Se obratim da bi vam objavio Moju volju …. jer Moje Evanđelje, Radosna Vijest i učenje spasenja, uvijek će vam objavljivati samo Moju volju, koja se sastoji u tome da vas potiče na djelovanje u Ljubavi i da vam predstavi djelovanje i posljedicu Ljubav-nog života, kako bi vaša duša sazrijela i vi postali blaženi ….

A tad će vas usrećiti i znanje, koje onda možete primiti, vi koji žudite za njim …. Vi ćete Me neprestano moći ljubiti sve više, naučit ćete i svoga bližnjega promatrati kao Moje dijete i vašeg brata, i njemu ćete prilaziti s Ljubavlju i svoje ćete biće onda polako mijenjati u Ljubav, što jeste i ostati će vaš životni zadatak, sve dok niste usavršeni, dok se u Ljubavi ne sjedinite sa Mnom i onda ostanete povezani svu Vječnost ….

AMEN

Spread the Truth