Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7499 (Pomno ispitivanje duhovnog znanja… Zazivanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7499, 13 Siječanj 1960

POMNO ISPITIVANJE DUHOVNOG ZNANJA… ZAZIVANJE DUHA…

Vi trebate razmišljati u svezi onoga što se od vas očekuje da vjerujete, vi to trebate razmatrati/istražiti, i uvijek zazvati Boga za pomoć da On može prosvjetliti vaš duh, da vam On može dati razumijevanje i ispavnu silu prosudbe kako bi bili sposobni razlikovati Istinu od zablude. Vi ne bi trebali sliijepo vjerovati, ne prihvaćajte sve što vam je predstavljeno kao Istina, jer Božji protivnik (Sotona) marljivo radi budući je u njegovu interesu da potkopa Istinu, da ispremiješa Istinu sa pogreškom i da zavede ljude u pogrešno razmišljanje… I stoga je razumljivo da ono mora biti provjereno, jer mora se izvršiti jedno razmatranje/istraživanje gjegod su zastupana dva različita mišljenja, budući obadva zajedno ne mogu biti istinita ako se odstupaju jedno od drugog. Ali vi ste sami nesposobni sprovesti jedno takvo razmatranje/istraživanje sve dok se jedino koristite vašim (raz)umom, budući potonji može sa lakoćom biti kontroliran od strane Božjeg protivnika. Najprije, vaš duh mora biti probuđen i onda nećete naći teškim ispitati duhovno znanje. Prema tome vi uvijek najprije trebate moliti za prosvjetljeni duh, za blistave i jasne misli i prosudbu onog što se od vas očekuje da vjerujete. I vi ćete uskoro postati svjesni činjenice kako neće mnoga učenja izdržati ozbiljno pomno ispitivanje čim je ono sprovođeno uz Bogu upućen poziv za prosvjećivanje… Otkrit ćete proturječja, obmanjujuća tumačenja, nerazumljivi koncepti će pobrkati vaše razmišljanje i izobličeno prikazati sliku Boga, vašeg Stvoritelja i Oca od vječnosti, vi nećte uvijek biti sposobni pomiriti Ljubav, mudrost i silu sa onim što ste bili podučeni, sa onim što se od vas očekuje da vjerujete. I bilo koje učenje koje baca sumnju na jednu od ovih… Ljubav, mudrost ili silu… je pogrešno… Vi trebate uvijek primjeniti mjerilo da Božja priroda ne smije biti prikazana iskrivljeno ako doktrina polaže pravo na Istinu. Međutim, Božji će protivnik uvijek smjerati predstaviti Boga na način da će za ljude biti teško podariti Mu svu njihovu Ljubav. Prema tome on će uložiti napor da izobliči Božju prirodu, da prikaže jednu nejasnu sliku o Njemu i, posebice, da učini da Božja Ljubav izgleda dvojbeno, budući će ljudi onda prestati vjerovati u Boga i ustegnuti se činiti ono što je najvažnije u zemaljskom životu: uspostaviti kontakt sa Bogom, koji jedino može biti uspostavljen kroz Ljubav. Sve što je prikladno da učini da dvojbite Božju Ljubav je djelovanje protivnika. I svaka doktrina koja Boga prikazuje kao nemilosrdnog Suca Koji jedino želi kazniti Njegove žive tvorevine je prema tome njegovo djelo… čak ako je Božja pravednost spomenuta. Božja Ljubav ima prevagu nad svime, premda će Božja priroda uvijek i zauvijek biti savršena i, kao rezultat, pravda nikada neće biti isključena u svemu što Bog čini ili dozvoljava da se dogodi. Ipak istinita doktrina neće nikada isključiti Božju Ljubav, posljedično tome, čovjek isto tako ne može nikada govoriti o vječnom prokletstvu budući to proturječi Božanskoj Ljubavi… Otud kriterij za vjerodostojnost doktrine uvijek može biti primjenjen u odnosu na to do kojeg opsega doktrina reprezentira Božju Ljubav, mudrost i silu…  I ovo pomno ispitivanje može biti sprovedeno od strane osobe u bilo koje vrijeme uz Božju potporu; radi se jedino tome da (raz)um/intelekt ne bi trebao smatrati sebe sposobnim to napraviti sam od sebe, jer on i dalje formira različite prosudbe čim Božji protivnik još na njega može izvršiti utjecaj, i on će se uvijek umiješati gdje veza sa Bogom, vječnim Ocem, još nije bila uspostavljena… ali koja će biti uspostavljena kada ljudsko biće iskreno zaziva Njega za pomoć kroz duh. Naposlijetku, to je stvar Istine, i sve će biti napravljeno tako da ćete vi ljudi doći u posjed Istine, ali vi morate sudjelovati kroz vašu volju da znate Istinu… U tom slučaju vi ćete se također okrenuti ka Bogu sami od sebe sa zamolbom da vam pomogne napraviti razliku između Istine i zablude i da ih razdvojite… i vi ćete živjeti u Istini sve dok hodate sa Bogom.

AMEN

Spread the Truth