Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7481 (Povezivanje sa Bogom usred svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7481, 18 Prosinac 1959

POVEZIVANJE SA BOGOM USRED SVIJETA…

Usred svjetske vreve trebate učestalo tražiti Moj Duh, što znači: prema Meni (ka gore) odašiljati iskrenu misao, kako vas ne bi ostavio da hodite sami, već kako bi vas stalno mogao usrećivati Svojim prisustvom …. usred svjetske vreve …. jer svijet će od vas neprestano tražiti svoje i lako se možete zaplesti u svjetske uzice/okove …. I zato ne trebate izgubiti vezu sa duhovnim svijetom, koji jedini zaslužuje/vrijedi da mu se teži, i u kome sam Ja vladar od vječnosti. I ne možete biti izgubljeni, ako vaše misli uvijek nanovo skrećete/svraćate na Mene, jer tada vas ne puštam/ostavljam, nego vas čvrsto držim Mojom rukom, i gdje god išli i nalazili se, Ja sam s vama, i mirno možete ići svim putevima, pa tako i kroz svjetsku vrevu.

Ali tko misli na Mene i u svijetu? Jako je malo onih kojima sam Ja bitniji od svijeta, tako da je vrlo malo tih koji svjesno traže vezu sa Mnom …. To su ljudi koji Me nose u srcu, koji uvijek misle na Mene i koji dakle sigurno (= neugroženo, bez opasnosti) mogu ići/proći kroz svjetsku gužvu, jer kao pratioca neprestano imaju Mene. Ali tu je potrebna čvrsta vjera u Mene i ljubav prema Meni, koja ljudima čini da stalno žude za Mojim prisustvom. A tu vjeru i ljubav prema Meni ima jako malo njih. A ti se mogu smatrati sretnima, jer oni su tî koji su Mi bliski i koje ću štititi na svim njihovim putevima.

Ali većina vidi/doživljava svijet kao svog boga, i (većina) polaže sve nade samo u zemaljski svijet i svim silama stremi/teži za svjetskim dobrima i blagom, u vjerovanju da će tada posjedovati sve za čime srce čezne …. Međutim to su samo prolazne/kratkotrajne vrijednosti, koje takvi ljudi stječu/skupljaju, nije to duhovno bogatstvo, već su to samo prividna dobra koja se gube/iščezavaju čovjekovom smrću, jer ih on ne može sa sobom prenijeti u onostrano (kraljevstvo).

Međutim, ljudi o tome ne žele znati ništa, zemaljskim dobrima pridaju preveliku važnost, i ulažu/troše svu svoju snagu na skupljanje tih prolaznih dobara, koja im nisu od nikakve koristi za dušu i njenu dobrobit/spas. I ti ljudi neće (ka) Meni upućivati/usmjeravati svoje misli kada se nalaze usred svjetske vreve, jer njihov je bog ovaj svijet sa njegovim dobrima, s kojima su se ljudi potpuno poistovjetili. Tako da im Ja ne mogu biti prisutan, jer za (tim) Mojim prisustvom svaki čovjek mora osobno žuditi/težiti; on svjesno mora uspostaviti vezu sa Mnom, što se međutim kod svjetske djece (ili ‘djece ovog svijeta’) ne događa, jer ih svijet drži svezane za Mog protivnika, koji i je(ste) gospodar ovog svijeta.

A već sâma jedna misao je dovoljna da Ja čovjeka uhvatim za ruku i da ga provedem kroz ovaj svijet ka jednom drugom cilju; (sama jedna misao je dovoljna) da duhovno usmjerim njegove poglede, jednom kad je (ta) veza uspostavljena …. Ali Ja ne primjenjujem silu, i uvijek ljudima mogu samo savjetovati da si traže/priželjkuju Moje prisustvo i da se (time) osigura(va)ju …. kako bi dospjeli do blaženstva/sreće već na ovoj zemlji i kasnije u duhovnom kraljevstvu, u kraljevstvu koje (definitivno) nije od ovog svijeta.

AMEN

Spread the Truth