Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7451 (Snaga prosudbe primatelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7451, 9 Studeni 1959

SNAGA PROSUDBE PRIMATELJA…

A da vi čitate Pismo sa ispravnim razumijevanjem, to osigurava jedino Duh u vama, koji razum vodi pravilno, koji mu pomaže da sve ispravno prihvati, i u ispravnom smislu protumači. Jer on može shvatiti samo smisao slova, no on također može primiti i duhovni smisao slova, a onda je mišljenje čovjeka vođeno od Duha. A tako je i sa svakom Riječi koju Bog u svojoj Ljubavi dovodi odozgor na Zemlju… On treba slušatelju istovremeno otvoriti i razumijevanje za to (ove Objave Čiste Istine), inače bi čak i ove Riječi bile i ostale mrtve, i čovjeku ne bi mogle osigurati nikakav osobiti blagoslov. Jedino Duh može Riječ učiniti živom, a Duh je Božanska snaga u čovjeku, koja ispravno usmjerava svako Božansko zračenje… Bog govori čovjeku, i istodobno mu daje sposobnost da zahvati Riječ razumom, da to promisli i obradi… uvijek pod pretpostavkom da čovjek ima volju da izvuče korist iz Božanske Riječi… što međutim ne može biti dovedeno u pitanje kod čovjeka koji sebe samoga predaje Bogu kako bi razabrao Njegov govor. No, to je njegovo duhovno vlasništvo tek onda kada čovjek to razumije, i također može prenijeti drugima. Ali stoga i razjašnjenje od strane čovjeka koji je primio Riječ može biti prihvaćeno kao ispravno, jer Bog čovjeku sa Svojom Riječi dodjeljuje i snagu prosudbe, budući je sada njegov zadatak istupati za primljenu Riječ, te nju također razumljivo prenijeti bližnjemu, ako nije moguće bližnjemu dostaviti direktnu Riječ. Primatelj Božanske Istine nikada neće ostati nedotaknut (neimpresioniran) samim sadržajem, ili biti neprijemčiv za ovaj sadržaj, on će to razumjeti, te jasnim riječima i bližnjemu moći učiniti razumljivim, budući je to snaga Božanske Riječi, da ona… kao posredovana od Božjeg Duha… također oslovljava duh u čovjeku, koji sve razumije, i stoga također može razumljivo prenijeti. Potreban je određeni stupanj Ljubavi, kako bi kao posrednik između Boga i ljudi, mogao primiti Njegovu Riječ, a ovaj stupanj Ljubavi također jamči shvaćanje za to što on onda direktno prima kao duhovno znanje… I stoga se ne treba bojati pogrešnog prenošenja poduka, čak ni kada se ono događa usmeno, budući čovjek kojemu su stigle ove Objave, može potpuno shvatiti njihov smisao. To govori Duh duhu, odnosno, Očev Duh od vječnosti šalje Svoje zračenje čovjeku koji se otvori… Stoga on može primiti jedino Božansko zračenje, a ovo Božansko zračenje uistinu ima snagu ispravno voditi razmišljanje čovjeka, tako da duhovno znanje bude pravilno shvaćeno, i također ispravno preneseno dalje. Naprotiv, oni koji stoje po strani, ne trebaju se upuštati u promjene takvih duhovnih poduka, oni ne trebaju željeti sami objasniti, i stoga uplesti  njihovo ljudsko razmišljanje, ako oni sami nisu također prosvijetljeni od Božjeg Duha, no tada će oni uvijek imati istu odbojnost da nešto pridodaju Božjoj Riječi ili da ju žele promijeniti… Jedino neprobuđeni duh se upušta u takav posao, da „prerađuje“ ili tumači Božanske Objave… Jer, probuđeni Duh zna da je takvo što nepotrebno, i uvijek može biti samo štetno za ono što je Bog dostavio ljudima kroz Njegov Duh. I zato se vi trebate čuvati od želje da ulažete rad vašeg razuma tamo gdje je govorio Božanski Duh, i pobrinite se da voda života ostane sačuvana čista, takva kakva je potekla iz Izvora života… Jer ono što je iz Boga izašlo u svoj čistoći, treba ostati nepromijenjeno, i to neće izgubiti na snazi, nego će svakom čovjeku za vječnost biti i ostati pravi Izvor života.

AMEN

Spread the Truth