Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

259:5-19; 46:2-13; 259:20 (Bog se čovjeku ukazuje onakav kakvog Ga je čovjek oblikovao u svom srcu)

Print Friendly, PDF & Email

2/259:5-19

Bog se čovjeku ukazuje onakav kakvog Ga je čovjek oblikovao u svom srcu

5. ‘Ali Ja vam govorim da se Ja tako pojavljujem (appear) (ili ‘Ja tako izgledam’) siromašan samo siromašnima, ali beskonačno bogat bogatima.

6. Vi ste bili siromašni u vašim srcima, pošto je malo ljubavi obitavalo u njima, tako da sam se Ja vama mogao prikazati jedino kao siromah (ili ‘tako da sam Ja vama mogao izgledati jedino kao siromašan i) u najvećoj potrebi/oskudici, baš kakvoga ste Me vi nosili/imali u vašim srcima.

7. Jer siromašna je bila vaša spoznaja i siromašna vaša ljubav; prema tome, Ja sam se u svoj istini mogao pojaviti pred vama (ili ‘Ja sam vama mogao izgledati jedino’) samo onako kako ste vi u vašim srcima bili raspoloženi (disposed) prema Meni.

8. Da ste bili bogati, zaista, vi bi Me ugledali kao bogatoga! Jer Ja sam siromašan siromašnima, bogat bogatima, samilostan (merciful) samilosnima, blag (gentle) onima koji su blagi, mek (mild) prema onima koji su meki, pravedan pravednima, pun milosti (grace) onima koji žude za svjetlom, najdraži Otac onima koji Me vole, silan silnima, jak jakima, Sudac sucima, Život živima, smrt onima koji su mrtvi, Vatra vatri, Oluja oluji, Bijes bijesu, Sud sudu, Nebo za nebesa, Stvoritelj za stvorena bića, Otac za djecu, Bog mudrima, a istinskoj braći Sam čak Ja Osobno istinski Brat!

9. Stoga Ja sam sve u svima/svemu! Čovjek Me vidi u skladu sa prirodom svog vlastitog srca; i Ja se čovjeku nikad neću prikazati u drugačijem obliku od onog kakvog Me on vizualizirao/zamislio (ili ‘sebi predočio’) u svom vlastitom srcu.

10. Jer nitko nema snagu a ni životnu silu u sebi do one sa kojom sam ga Ja obdario/ospskrbio; ali zbog čovjekove neovisnosti Ja sam mu iz Sebe također dao i potpuno slobodnu volju te sam učinio da sve te vitalne sile budu subjektom njegove slobodne volje koja je kao takva, kao drugi Bog, potpuno odvojena od Moje temeljne/fundamentalne Božanske volje. Ali baš kao što je volja slobodna, također su i njezina ljubav i onda sva njezina spoznaja slobodne.

11. Zašto sam Ja čovjeka udesio/aranžirao na ovaj način? – Zato što sam ga postavio da bude Moja savršena replika (perfect image) da bi se onda pored Mene razvijao neovisno, što hoće reći, oblikovati Me u sebi prema svojoj vlastitoj mjeri, baš kao što sam i Ja njega na početku oblikovao prema Svojoj mjeri.

12. Tako Me čovjek formira/oblikuje u sebi prema vlastitoj mjeri, no on često iskrivljuje/deformira (distorts) bazičnu/osnovnu mjeru koju sam mu dao tako da ovo ‘novo stvaranje’ u čovjeku ne naliči ni najmanje Mojoj originalnoj/početnoj mjeri (ideji/obliku).

13. Zato Me jedna osoba formira, zauvijek vječnu Ljubav, u suca, druga u Boga osvete, treća u raskalašenika (wanton), četvrta u jedinog mudraca, peta u nesmještenu vječnu svemoć, šesta u sudbinu, sedma u vladara svjetova, osma u čudovišno uzvišenog velikog kralja koji je Gospodar nad nebom i zemljom, deveta u vatreni bijes, deseta u vječnu, beskrajnu energiju, jedanaesta Me zakopava u materiju – a dvanaesta čak u svoj trbuh!

14. Stoga Me jedan formira u ovo a jedan u ono; no samo nekolicina su se dovoljno potrudili i formirali Me u svojim srcima kao svetog i vječno i zauvijek najvoljenijeg Oca.

15. Sada slušajte, Moja mala dječice! Pošto čovjek ne može i neće živjeti vječno na ovoj zemlji, i morat će jednoga dana ostaviti iza sebe ovu prljavu podlogu, ubrzo će postati očigledno u što Me je i kako sa svojim duhom formirao u vremenu njegova boravka na zemlji.

16. Onda će samo oni doći k Ocu koji će Ga donijeti sa sobom dobro-oblikovanog u svojim srcima, i samo oni će biti u stanju ugledati istinsko praiskonsko lice vječnoga Oca.

17. Kako (ili ‘na koji način’) su Me svi drugi pogrešno/krivo formirali u sebi (u smislu, ‘osim kao voljenog Oca’), tako će Me na taj način imati i ubuduće, i ljubav će vjerno pronaći ljubav, milost – milost, mudrost – mudrost, bijes – bijes, sudac – suca, sud – sud, smrt – smrt, vatra – vatru, pakao – pakao, i tako dalje.

18. Vi ste svi bili siromašni stoga Sam vam Ja došao siromašan, jer siromašan Sam bio u vama; postanite bogati u ljubavi prema Meni i svoj svojoj braći i sestrama, i Ja ću biti bogat u vama!

19. A kada onda dođete k Meni, pronaći ćete izuzetno bogatoga Oca; a kada vam Ja budem dolazio, Ja vam neću doći kao osoba koja nema ništa svoje (pauper), već također kao izuzetno bogat Otac.

2/46:2-13

2. Jer zaista, Ja vam svima kažem: Nema ni jednoga koji nije pozvan s Moje strane, ipak, ponovno vam svima govorim: U budućnosti ni jedan od onih koji su pozvani neće doći u Moje krilo (bosom) ako ne dođe sam od sebe u svoj ljubavi i poniznosti te kao takav u svome srcu bude svjedočio za Mene da Sam Ja njegov Otac!

3. Uistinu, svima vam govorim: Tko god Me ne prizna u svome srcu/kroz svoju ljubav (through his heart) kao svoga Oca – što znači, jedinog, istinskog Oca -, neće doći u Moja njedra/zagrljaj!

4. Ali kada zazivate: ‘Oče’, zazivajte u svome srcu, u poniznosti, ljubavi i svoj istini koja izvire iz nje, i Ja ću vas čuti/saslušati.

5. Međutim, koji će od vas djece cijelo vrijeme zazivati: ‘Gospodine, Gospodine, Bože sve pravednosti, Bože milosti, Bože ljubavi i samilosti!’, iako ga Ja neću odbiti i oduzeti mu život, – ipak, bit će mu jako teško da ikad dosegne ovu točku najblaženijeg i najslobodnijeg života.

6. Jer Bog ne može biti prigrljen (embraced) i, zahvaljujući Svojoj beskrajnoj univerzalnoj svetosti, Gospodin sve pravednosti ne može nikad dopustiti da Mu se tako pristupi (= takav pristup), već jedino Otac, Koji u Svojoj beskrajnoj ljubavi prema Svojoj djeci sve obuhvaća, omogućavajući im i ohrabrujući ih da Mu pristupe u potpunosti, i u duhu čak neopisivo više intimno nego ih vidite ovdje, tako da bi zauvijek uživali na Njegovu Očevu srcu sve ono što je Očevo.

7. Dobro obratite pažnju na sve ovo u svim Vremenima koja će doći (Times of times), da jedino Otac ima život i daje život; i Otac jedini je vječni život u Bogu.

8. Sam Bog nije život. On je samo Očevo svjetlo, baš kao što je Otac jedini život u Njegovom svjetlu. Niti Gospodin ima život; već je život jedino Očev, – jer Gospodin je samo Očeva beskrajna moć, koja je zauvijek jedino Njegova.

9. Stoga, tko god se ne okrene u potpunosti Ocu, on u svoj istini neće doći k Ocu; a onaj koji ne dođe k Ocu će percipirati u sebi jako malo života! Jer postoji beskrajna razlika između života i života!

10. Kamen je također živ, ta/jer ovdje je; postojanje i život su jedna te ista stvar, – jer sav dani život je neprestani konflikt/sukob između dvije sile, jedne koja teži destrukciji/uništenju i druge koja teži očuvanju; ali ni jedna od njih ne može pronaći željeno stanje mira/počinka – osim u Meni, Ocu.

11. Stoga, i kamen je također živ; ali koja, za vas, nezamisliva razlika postoji između života jednoga kamena i života jedne male mikroskopske mušice (mite), – a koja razlika ako bi taj život usporedili sa životom u ljubavi usavršenog, najblaženijeg i najslobodnijeg anđeoskog duha!

12. Prema tome, svi će imati život također i u Bogu i u Gospodinu; ali jedini istinski život u potpunoj samo-svjesnosti je jedino u Ocu, a u usporedbi sa takvim/tim životom sav drugi život je ništa drugo nego smrt.

13. Dobro na ovo obratite pažnju, svi vi, i okrenite se ka Ocu ako želite za sebe postići istinski život.’

2/259:20

20. Enoch i Lamech, obratite pažnju (= pobrinite se) da i vaša djeca čuju ovu lekciju; jer ona je istinska, živa škola prema vječnom životu. Stoga podučavajte ljude i djecu, učite ih da u/s-poznaju Oca, ne Suca, i zemlja će biti očišćena od Sučeva prokletstva.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Božje Domaćinstvo – 2/259:5-19; 2/46:2-13; 2/259:20’ J.Lorber

Spread the Truth