Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

179 (Priroda grijeha i kako prevladati nad njime)

Print Friendly, PDF & Email

179

PRIRODA GRIJEHA I KAKO PREVLADATI NAD NJIME


Nakon ovog kratkog podsjetnika za prisutne uzvišeni Abedam je i dalje počekao još kratko vrijeme i onda otišao do Kisehela, koji je i dalje ležao na tlu na njegovu licu, i rekao mu:

2. Kisehel, ustani u vječni život, ti si ga zaista pronašao.

3. Ja, Abedam Jehova Vječni, tvoj dobri sveti Otac, Sam ti Osobno došao pripomoći podići se. Prema tome, ustani se bez straha jer, gle, Ja Sam poništio (izbrisao) tvoj grijeh zauvijek budući si Me ščepao sa Ljubavlju svoga srca kao što Me nijedno od Moje djece na ovoj Zemlji nije ščepalo. Stoga ustani, obdaren sa velikom mudrošću, koju si primio kroz tvoju Ljubav, i sa velikom silom, koja ti je došla iz tvoje Ljubavi, kojoj se također sve nežive i žive stvari moraju podrediti i, konačno, obdaren sa životom vječnim. Jer doista – ti nećeš nikada okusiti smrti, kako si kroz svoju Ljubav za Mene ti u svemu usmrtio svoje tijelo.

4. Onaj koji umre kao što si ti sada umro u njegovoj Ljubavi za Mene i kojem onda Ja dođem da ga uistinu probudim, doista, on nije probuđen za ovo vrijeme, nego za život u vječnosti.


5. Ja ti kažem: Tkogod neće, poput tebe, zadobiti vječni život morat će čekati u onostranom dugo vremena dok dođe dan za oslobađanje mrtvih.

6. I zato ustani i pomogni također svojoj braći i svoj svojoj djeci, i onda Me slijedi. Amen

7. Kada je Kisehel čuo glas Gospoda, on je duboko uzdahnuo, ustao se na svoje noge i bio je kao omamljen od preplavljujuće zahvalnosti i radosti tako da se sav tresao i bio je nesposoban izgovoriti jednu jedinu riječ.

8. Onda mu je Abedam pristupio, dodirnuo ga još jednom i rekao:

9.  Kažem ti: Budi i ostani postojan i sav strah će biti prognan od tebe zauvijek i sa strahom također i svaki grijeh, čak i mogućnost da nanovo padneš. Jer što ćeš sada raditi će biti učinjeno u Moje ime i u Mojoj Ljubavi. A ako netko djeluje i govori u Moje ime i u Mojoj Ljubavi, kako bi onda grijeh mogao biti zamisliv?

10. Reći ću ti sada što je u stvari grijeh, kako čovjek može počiniti grijeh i kako se može uzdržati da ne griješi.

11. To je grijeh kada netko unutar sebe osjeća poriv, vidi korist iz toga, teži za tim i zgrabi to sa njegovom žudnjom, promijeni to u nešto svoje vlastito i onda djeluje na svoju vlastitu korist. Od koristi takvog jednog poriva, koju je samo-ljublje sakrilo unutar njega, nastaje zao stav (mentalitet) koji prožima cijelu osobu i zamračuje njegov um tako da on više ne može razlučiti istinito od lažnog i dobro od lošeg.

12. Međutim, ako neetko osjeti unutar sebe isti poriv, ali se misli za sebe: ‘O Gospode, ja prepoznajem da Si me dodirnuo. Ovaj poriv dolazi od Tebe, o Oče! Tvoja beskrajna dobrota mi je ukazala milosrđe i želi osnažiti mene nedostojnog u istinskoj pokornosti (blagosti) i istinskoj Ljubavi za Tebe. O Oče, učiniti to nisam dostojan kao što si Ti učinio da raspoznam kroz napasan poriv. Sva moć je Tvoja, sva sila je Tvoja, Ti jedini si Gospodar neba i Zemlje. Dopusti mi da napravim jedino ono što je prikladno pred Tobom, o sveti Oče, naime, da Te Ljubim kao Tvoje dijete. Ali otkloni milostivo ovaj jači poriv za akcijom još jednom od mene, kao što Si mi ga dao, jer to je Božanska sila. Ako bi Ja siromašno i dalje slabo stvoreno biće i dijete djelovao sukladno njoj, bio bi biće koje bi se u ovoj točci moralo osjećati jednako Tebi budući bi želio djelovati sa ovom Tvojom silom na koju jedino Ti maš pravo. Prema tome otkloni Tvoju svetu silu od mene nedostojnoga i dopusti mi da ostanem u mojoj dječjoj Ljubavi spram Tebe, o sveti Oče!’

13. Gle, ako nađem takvu poniznost kod nekoga, da li misliš da bi mu Ja onda oduzeo poriv Moje sile?

14. Oh ne, kažem vam, Ja ću onda blagosloviti ovaj poriv u njemu i probudit ću ga Osobno sa istim porivom za vječni život. I time, putem istih sredstava kroz koja je čovjek, nesankcioniran, mogao postati teški grešnik, on će biti aktivno sjedinjen sa Mnom zauvijek i onda biti sposoban učiniti isto iz Mene tisućerostruko i više nikada počiniti grijeh. Jer što on sada radi više nije iz njega samoga, nego iz Mene.

15. Da li ti misliš da grešnik čini išta drugo osim Moje volje? Doista, kažem vam, ne! Nitko ne može dotaći čak vlas na njegovoj glavi bez Moje volje.

16. Sada se vi razmišljate: ‘Kako može počiniti grijeh onaj koji djeluje sukladno Tvojoj volji?’

17. Već sam vam ukazao koja je priroda grijeha, i ja ću sada nadodati jedan primjer da bi vam to još više razjasnio.

18. Netko je mogao biti zahvaćen od strane silnog gnjeva na neki postupak njegovog brata, toliko puno da bi on mogao ubiti svoga brata kao što je to Kajin napravio. Međutim, on se brzo pribere i prepozna odakle dolazi ovaj poriv. Ipak nije dovoljno samo to prepoznati, nego će krotko prepoznavanje ovog silnog poriva uskoro učiniti da on shvati da Sam Ja jedini Gospodar nad životom i smrti.  U ovom shvaćanju onaj tako dotaknut Mojom silom će potonuti dolje pred Mojom svetošću koja mu je došla tako blizu i vratiti Meni što je Moje sa poštenim i užasno zahvalnim srcem.

19. Onda Ja neću uzeti nazad Moju silu koja ga je zahvatila, nego ću ga blagosloviti sa ovom silom i probuditi ga za vječni život,

20. Nakon toga će on otići njegovu bratu i obratiti ga, to jest, ubiti ga za svijet i sa obiljem Moje sile ga ponovno oživeti za vječni život.

21. Tko će onda biti sposoban reći da je počinio grijeh spram njegova brata?

22. Ali on koji je nakon što je prepoznao strani poriv unutar sebe djelovao kao neovlašten, premda sa Mojom silom, zar on ne bi bio teški grešnik poput Kajina koji je izopačio Moju silu unutar njega kada je sa gnjevom ščepao i ubio njegova brata?

23. Time svaki grešnik, kada je prepoznao njegovu glupost na vrijeme i vrati Mi se pun grizodušja i Ljubavi, će biti poput onog koji je pravedan od rođenja kada položi preda Mnom sve što je bio nezakonski uzeo i onda se pokorno vrati Meni. Uistinu vam kažem, svi njegovi grijesi će mu biti oprošteni bili oni brojni poput pijeska u moru. Ništa mu neće biti oduzeto i on će postati velik sukladno opsegu njegova grizodušja, poniznosti i Ljubavi.

24. Ali utoliko više jao tvrdoglavom! – I zato, Kisehel, svi su tvoji grijesi poništeni, i pošto si prepoznao što je Moje unutar sebe, ti si sada kao da nisi nikada počinio grijeha.

25. Prema tome, ti trebaš sada postati snažan i slijediti Me, zajedno sa svojom braćom, do tvoje djece. Amen

Spread the Truth