Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0183 (Fizički i psihološki sukobi… Obmanuti ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0183, 16 Studeni, 1937

FIZIČKI I PSIHOLOŠKI SUKOBI… OBMANUTI LJUDI


Velik je i moćan Gospod Koji vas je stvorio no mali je i nemoćan onaj koji Ga ne želi upoznati/poznavati. I prema tome vi uvijek možete imati povjerenja u Gospoda kako će On, u Njegovoj sili i slavi, zaštititi vas, Njegovu djecu, od onog što ne dolazi od Njega, kad/ako Mu uputite samo jedan poziv… samo jednu preklinjuću misao za pomoć (isto tako, ‘kad putem samo jednog poziva… samo jedne preklinjuće misli za pomoć, vi ostvarite kontakt sa Njime’; i još ‘kad samo jednim pozivom… jednom preklinjućom mišlju, sa Njime dođete u dodir’). Ono što je On stvorio će produžiti u skladu sa Njegovom voljom, a kada odaberete Kraljevstvo Božje vi morate odustati od svih zemaljskih stvari koje prianjaju uz vas (Matej 6:24). Pošto je jedino ljudsko biće suđeno, a ne njegova vlasništva… ali kada Bog motri ljudska srca ništa ne biva skriveno od Njegovih Očevih očiju. I pokorno/krotki ćete slijediti gdjegod će vas Nebeski Otac voditi… jer On ispravno vodi one koji u Njega imaju povjerenja. Prema tome, slavite Gospoda Koji, sa Božanskom ljubavlju, daje svakome ono mjesto na Zemlji koje potpomaže njegovom spasenju. Oni koji streme ka savršenstvu moraju služiti… i uvijek biti spremni podnašati za Gospoda (Matej 10:25-28). Neizrecivo je bolno i gorko onima koji sami planiraju njihove živote biti isključen iz Njegove Očinske milosti… Onima koji vjeruju kako im ne treba Božja ljubav, koji vjeruju kako su oni jedini koji upravljaju sami nad sobom i njihovom sudbinom Otac ostaje udaljen sve dok oni također, u tihom prepoznavanju i priznavanju Božanstva, neće zatražiti za ljubav Očevu. Jedino onda će ju primiti a to će zauzvrat osloboditi milost vrlinom koje ljudsko biće sada može sve više napredovati (glagol koji se ovdje koristi je ‘hrvati se’, ili ‘boriti se’) nagore. Ogromni fizički i psihološki sukobi još očekuju ove jadne obmanute ljude, pošto oni jedino mogu biti usmjereni ka njihovu Stvoritelju na taj način… jedino na taj način će oni otvoriti njihove oči i uši za njihove duhovne prijatelje, da bi od strane njih konačno bili izvedeni na pravi put… Jedva itko dolazi blizu Oca Nebeskog bez patnje… Tebi je, dijete Moje, podarena milost osjetiti blizinu tvoga Spasitelja kada si prepuna ljubavi spram Njega… tvoje će se srce radovati zato što mu je bilo dozvoljeno ostati u neprestanom kontaktu sa Njime ali predaj Mu sve što ljubiš i cijeniš… i tvoj će život biti sve bogatiji pošto će te sunce milosti vječno obasjavati.

AMEN

Spread the Truth