Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7430 (Za uspon je potrebna snaga… Ljubav i molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7430, 17 Listopada 1959

ZA USPON JE POTREBNA SNAGA …. LJUBAV I MOLITVA ….

Put prema gore zahtijeva snagu, a ljudi bez snage mogu ići samo onim putevima koji su (vodo)ravni (ni prema dole, ni prema gore, ‘level’) ili koji vode prema dole, no ti putevi duši nisu na spas i zdravlje, nego će oni uvijek voditi u propast, i zato čovjek mora potraživati snagu ako želi ići putem prema gore …. mora činiti sve kako bi se domogao snage, tada će lako i nadvladati sve prepreke, s kojima mora računati pri svome usponu.

No ako je prisutna volja za to da se prevali taj uspon, ni snaga mu neće izostati. Jer ta volja dokazuje i potrebu za Bogom, a Bog opskrbljuje snagom svakoga tko žudi Njemu. Ta snaga se može izmoliti, tada takve molitve sasvim izvjesno i nalaze uslišenje …. No ona se može i zadobiti putem djel(ovanj)(u) Ljubavi, a to je sasvim sigurno sredstvo za stjecanje snage, pa će uspon čovjeku padati lakše kad živi u Ljubavi. Jer Ljubav je snaga, ona je suradništvo s Bogom, Koji Sam i jeste Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)….

Stoga se svaki čovjek koji živi u Ljubavi može koristiti snagom iz Boga, jer Sam Bog je tada u njemu, i Njegovom snagom čovjeku će uspijevati sve što poduzme. Tako da se niti jedan čovjek koji ispunjava zapovijedi prema Bogu i bližnjemu ne treba bojati uspona …. On će ići tim putem i neće niti primjećivati da ide uzbrdo; on neće nalaziti prepreke, jer će ih prolaziti kao u igri. Put mu neće biti naporan, jer on sam je pun snage tako da bi još daleko teže puteve mogao prevaliti s lakoćom, pošto je nadvladao svaku slabost ….

No ako zanemaruje Ljubav prema bližnjemu, onda ce ga to sputavati kao okov ako želi ići uzlaznom putanjom …. Onda će uvijek težiti (vodo)ravnim putevima, koji mu nisu naporni, no tako nikada ni neće postići cilj, nego će neprestano sve više tonuti i na koncu propasti u ponor. Stoga se potrudite, ako se ne možete potpuno preobraziti u Ljubav, (da za)tražite snagu, koju ćete sigurno i primiti, pošto Bog cijeni vašu volju koja stremi u visinu …. Samo imajte ozbiljnu volju, pa možete biti sigurni da ćete i primiti snagu, tako da ćete postajati sve revniji u prakticiranju nekoristoljubive Ljubavi prema bližnjemu ….  

Pa čak i ako vam ispunjavanje Božanskih zapovijedi Ljubavi na početku teško pada …. ozbiljna volja dovoljna je za to da i dobijete snagu za življenje u Ljubavi, i vaša snaga sve više će se pojačavati, sve lakše će vam padati put prema gore, pošto Bog pomaže svakom čovjeku koji ozbiljne volje stremi prema gore, ka Njemu …. Samo ne idite (vodo)ravnim putevima ili takvima koji vode prema dolje, koji su doduše lagodni, i čovjeka mame, no koji vode u propast a nikada u blagodat …. kojoj svaki čovjek treba ozbiljno stremiti dokle god boravi na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth