Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7409 (Božansko učenje Ljubavi… Ljudski propisane zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7409, 14 Rujna 1959

BOŽANSKO UČENJE LJUBAVI …. LJUDSKI PROPISANE ZAPOVIJEDI ….

Jako se malo od vas traži tokom zemaljskog života, jer Meni je samo vaša Ljubav prema Meni i prema bližnjemu potpuno dovoljna. Ja sam vam dao samo te dvije zapovijedi dok sam živio na Zemlji, i ta dva zahtjeva postavljam vam još i danas, jer ispunjavate sve kad ispunjavate ove dvije zapovijedi: da ljubite Mene iznad svega i vašeg bližnjega kao sebe same …. ta zapovijed je dakle najvažnija od svih zapovijedi koje je ljudska volja još dodala i stoga vam postavila uvjete koje se vi nadasve marljivo trudite ispunjavati.

No te ljudski postavljene zapovijedi neće vam donijeti duševnu zrelost ako se zanemari Ljubav, ako se zapostave Moje zapovijedi Ljubavi pa je tako njihovo ispunjavanje dovedeno u pitanje. Onda možete činiti koliko god želite što ljudi od vas zahtijevaju …. nećete postići preobrazbu bića, koja jeste svrha i cilj vašeg zemaljskog života i jedino je ono što Ja od vas zahtjevam. A vi trebate obratiti pažnju na Moj glas, ne bi trebali propustiti prihvatiti učenje Ljubavi, koje sam Ja kao čovjek Isus propovjedao na Zemlji i na koje uvijek upućujem putem Moje Riječi …. Ljubav je ono najuzvišenije …. 

Ljubav vi trebate zapaliti u sebi jer jedino Ljubav uspostavlja vezu od vas sa Mnom, samo Ljubav čini da postajete savršeni, i jedino putem Ljubavi dospijevate do blaženosti. I kad biste vi ljudi uvijek samo pazili na vaše misli, riječi i postupke, te neprestano dozvoljavali da vlada Ljubav, uskoro biste i sami pronikli u to da nema ništa blaženije od prakticiranja Ljubavi na bližnjemu, a to dokazuje i vašu Ljubav prema Meni. No ako na Ljubav ne obraćate pažnju, onda se možete iscrpljivati svakojakim djelima ili riječima …. koje su beznačajne za dušu, pošto su beznačajne preda Mnom jer vam nikada nisam dao takve zapovijedi koje od vas zahtijevaju drugo osim Ljubavi.

No vi ljudi previše štujete “ljudske” zahtjeve, a zahtjeve vašeg Boga i Oca ne pazite …. one zahtjeve marljivo ispunjavate, zadovoljavate se forma(lnosti)ma i običajima, i ne promišljate o tome što li sam Ja htio postići ispunjavanjem takvih zapovijedi koje su bile propisane od strane ljudi i koje bi trebale biti sankcionirane od strane Mene …. Ma razmislite samo, kako uskladiti Moju Ljubav, Mudrost i Moć s time što si vi zamišljate i marljivo slijedite kao važne zapovijedi. Moje Biće zamišljate sasvim krivo, stvari uobličavate tako da one uistinu nisu legitimne duhovno ili smisleno, a vjerujete da Ja stojim iza toga i da zahtijevam ispunjavanje takvih od ljudi propisanih zapovijedi ….

Ja od vas želim samo Ljubav, ali Nju Menii dokazujete jedino nesebičnom Ljubavlju prema bližnjem. Ono što činite vašem bližnjemu u istinski bratskoj Ljubavi, to je Mojim očima ugodno, i to će vam biti uračunato jednog dana u Mome Kraljevstvu, u Koje jedino možete ući ako ste se oblikovali u Ljubav, što jeste vaš zadatak u zemaljskom životu …. Vi jedino onda potpuno ispunjavate Moju želju kad prakticirate samo tu Ljubav, jer onda opet prihvaćate vaše izvorno biće, koje je bilo Ljubav, i ispunjavate svrhu vašeg zemaljskog života: vi se putem Ljubavi opet spajate saMnom, od Kojega ste nekoć u najvišem savršenstvu proizišli ….

AMEN

Spread the Truth