Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5976 (“Proglasite Moju Riječ svijetu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5976, 15 Lipanj 1954

PROGLASITE MOJU RIJEČ SVIJETU…

(Sedamnaesta godišnjica primanja Riječi)

Ovako Sam govorio Mojim učenicima i ispunio ih sa Mojim duhom tako da bi mogli proglasiti Mene i Moje učenje budući su oni neprestano čuli Moju Riječ unutar sebe i onda postali živi glasnici Božanskog kraljevstva… Oni nikada ne bi mogli ostvariti ovaj zadatak da nisu bili u kontaktu sa Mnom kroz Moj duh čiji su glas slušali i čije su vodstvo slijedili. Po Riječi su Me poznali i bili svjesni Mojega prisustva… I ako sada, u posljednjim danima, želim da Moje Evanđelje bude proglašeno ljudima, to se opet mora dogoditi tako da Ja odaberem za Sebe učenike koji su također sposobni čuti Moj glas, koji stoga dozvoljavaju Moje prisustvo unutar njih samih i dopuštaju Mi govoriti im kroz duh. Prema tome, nisu Moji učenici koji govore ljudima kojima donose Moje Evanđelje već Ja Osobno adresiram Moju zemaljsku djecu sa Mojom Očinskom ljubavlju da bi im donio spasenje, hrabreći ih da se osvrnu prije kraja budući nisu na pravom putu i gube njihov put opet u bezdan. Ljudske riječi ne bi to ostvarile… Moja Riječ, međutim, može prodrijeti i uzrokovati ogroman prevrat u ljudskom srcu budući Moja Riječ ima nevjerojatan učinak ako joj se otvoreno ne opire. Gdje je moguće da Osobno govorim ljudskom biću… pa iako jedino putem Mojeg odabranog instrumenta… tamo također postoji nada za uspjeh, budući to, također, zahtjeva blagonaklonu osobu, posrednika… čija ljubav prevladava suprotstavljanje… baš kao što Ja mogu govoriti jedino kroz takvu osobu budući njegova ljubav dopušta Moje prisustvo. Moji su prvi učenici bili ispunjeni sa ljubavlju spram njihovih bližnjih ljudskih bića, i slično ću Ja odabrati prave učenike za Sebe u posljednjim danima budući je nužno da Moj glas odjekne Zemljom kao posljednji podsjetnik i upozorenje. Ja želim proglasiti Moje Evanđelje čovječanstvu još jednom da ih spasim prije posljednjeg Suda.. da im donesem spasenje.

I ovako govori Riječ to jest Bog Osobno… budući Sam Ja Osobno Riječ… I kada čujete Moju Riječ, Ja Osobno Sam sa vama. Vi ne čujete ljudsko biće, vi čujete Vječnog Duha Koji vas je, u Njegovoj sili i ljubavi, pozvao u postojanje i Koji će uvijek biti sa vama povezan kroz Njegovu Riječ… I vi trebate željeti pripadati ovom vječnom duhu ljubavi, iz tog razloga On vam neprestano apelira sa Njegovom Riječju da Ga trebate slušati, prepoznati Ga i potpuno Mu sebe predati. On vama želi dati, koje je stvorio u Njegovoj ljubavi, neograničenu sreću koju možete izdržati jedino ako ste sami postali svjetlo i snaga… što Moja Riječ stoga treba ostvariti za vas… I gdjegod Mi srce sklono ljubavi dopusti ući Ja ću vam govoriti uvijek i svugdje… gdje Moj duh nije odbačen kada sebe želi izraziti… tamo će također biti Vječni Duh, Čija ljubav uključuje sve Njegove žive tvorevine još od početka.

AMEN

Spread the Truth