Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5975 (Dar razlučivanja duhova…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5975, 14 Lipnja 1954

DAR RAZLUČIVANJA DUHOVA ….

Trebate tražiti dar razlučivanja, pa kad Me molite za pomoć, vaš sud (prosuđivanje) neće biti krivi sud, jer ako još imate nedoumice po pitanju toga čiji vam se duh obraća, glas srca će vam reći što je pravo a što ne …. Uistinu je daleko bolje Mene Samoga da zamolite za jasnoću razmišljanja, nego da nešto prihvaćate kao Istinu sve dok to sa potpunim uvjerenjem iznutra ne možete prepoznati kao Istinu. Jer kad ozbiljno tragate za Istinom, i opiranje (obrambena volja) je Moje dopuštenje, putem kojega trebate biti potaknuti na to da se prvo posavjetujete sa Mnom kako bih vas onda mogao poučiti u skladu sa Istinom.

I oslonite se na to da vas Ja misaonim putem poučavam, kad ne možete primijetiti Moje direktno obraćanje …. Oslonite se na tj. imajte povjerenja u Ljubav Oca, Koji vas uistinu neće ostaviti u mraku (nejasnoći) i Koji vam i objavljuje Svoju volju čije ispunjavanje je vaš zemaljski zadatak …. Tako da, kad ste upućeni na Moje zapovijedi Ljubavi prema Meni i bližnjemu, onda i znajte da je ispunjavanje tih zapovijedi prvo i najvažnije, i ako ispunjavate tu Moju volju, onda vam Moja Riječ objavljuje još mnogo toga, što baš i može biti shvaćeno tek onda kad se Ljubav prakticira kao prvo. Vi Pismo možete učiti napamet i vaš razum možete pretjerano napinjati …. nećete imati koristi od toga ako ne živite u Ljubavi. 

No ako kao posljedicu života u Ljubavi možete zamijetiti Moj glas, onda vas uči Moj Duh, i onda će vam On uvijek davati ono što vam je potrebno, On će vam davati spoznaju stvari koje važe kao predmet raspravljanja, jer je prosudio jedino razum koji ne obuhvaća Istinu sve dok se Mome Duhu priječi djelovanje …. Stvari koje zbunjuju razmišljanje i dovode do toga da su nastali mnogo raskoli i duhovni pravci ….

A Ja sam morao dopustiti takav jedan kaos da bi prve tragaoce potaknuo na to da jednim drugim doli uobičajenim putem dođu do Istine. Jer svaki čovjek sam u sebi treba tražiti Istinu, nakon što se povezao sa Onim koji daje Istinu. Kako jednostavno možete ispuniti Moj zahtjev, i do kojeg uzvišenog cilja možete dospjeti …. No Kraljevstvo Nebesko može primiti samo onaj koji se oblikuje i razvije u Ljubav. I tokom Mog zemaljskog života Ja sam naučavao samo Ljubav, i Ja ljudima nisam donio novu zapovijed …. jer ispunjavanjem te zapovijedi Ljubavi sve druge zapovijedi izlišne su …. a bez Ljubavi čovjek može pričati i raditi što god želi …. to stupanj zrelosti njegove duše ne povećava ni za mrvicu, pošto to uvijek ostaje samo mrtva ceremonija ili prazna riječ ako nije zaživjelo putem Ljubavi ….

Čovječanstvo je pazilo više na vanjštinu i Moje je Riječi htjelo povezati sa površinskim stvarima, no te Riječi su imale samo najdublji duhovni smisao, i bezbrojni ljudi su se spotakli o kamenje koje si sami stavljaju na put …. Ja Moju djecu uistinu pravo vodim, a Moja djeca su svi koji se Meni kao Ocu predaju i koji se trude ispunjavati Moju volju …. Što čovjek čini u vjeri da je Moja volja, to će mu biti i uračunato kao ispunjavanje Moje volje …. No želi li ozbiljno saznati Istinu, onda se jedino Meni treba obratiti za nju i s punom vjerom očekivati Moj odgovor …. 

Na Zemlji za vjernike ne bi trebalo biti zablude, samo kad bi svatko ozbiljno žudio Istinu …. No tko vjeruje da ju posjeduje ni ne želi odustati od svojih uvjerenja, taj vrlo lako u krivom duhu može ući u onostrano, no obavezno prvo mora doći do Istine da bi bez ograničenja mogao biti blažen, pošto ta blaženost ovisi o širenju Istine, Koju Ja dostavljam svakom čovjeku već na Zemlji, ako Ju on iskreno žudi.

No nikada neću dopustiti da bude izgubljen čovjek koji živi po svom unutarnjem uvjerenju …. Pod pretpostavkom da je sa Mnom povezan misaono i putem Ljubavi …. Što bi mu Ja mogao prebaciti ako On želi živjeti u Mojoj volji i ako vjeruje da ju prepoznaje? S druge strane, ne cijenim postupke kojima nedostaje to uvjerenje …. I odbacujem sve što se događa samo površinski, budući da Ja nikada ne tražim takve površnosti niti sam ih zahtijevao. 

I uvijek nanovo naglašavam vam to da sve Moje Riječi valja shvatiti duhovno, da se one uvijek tiču samo čovjekovog unutarnjeg života i trebaju ga stimulirati, da čovjek dakle može na sebi ostvariti potpunu preobrazbu bića i svoju dušu dovesti do najviše zrelosti jedino putem unutarnjeg života, jer tek kad istinska Ljubav čovjeka potiče na to, onda se dobro djelo može smatrati kao dobro i kao ispunjenje Moje zapovjedi Ljubavi  …. A Ljubav nije nešto izvanjsko, nego pokret srca, koji ne treba biti vidljiv ni jednom čovjeku. A ta Ljubav omogućava sve, svjetlost duha, razmišljanje u skladu sa Istinom, ispravan osjećaj za to što zemaljsko dijete privodi bliže Ocu …. a tako i spoznaju Moje volje.

Jer takvo jedno zemaljsko dijete sa svojim Ocem stoji u direktnoj komunikaciji, ono prima Njegove upute i voljno ih izvodi, ono ne ide stazama nego se da voditi od Mene i ne želi griješiti protiv Mene, pa se ne treba plašiti da će nešto krivo shvatiti i da će za to morati odgovarati …. Pripada Meni, budući da Mi želi pripadati, a što pripada Meni to Ja i držim, i to vječno više neće zastraniti, budući da mu je u duši svijetlo …. Budući da sam Ja Sam kao svjetlo Ljubavi u njemu prisutan …. 

AMEN

Spread the Truth