Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5969 (Božja milost za dolazak u Božanski red…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5969, 1 i 5 Lipnja 1954

BOŽJA MILOST ZA DOLAZAK U BOŽANSKI RED ….

Punina Božanske milosti izljeva se na vas kad se predajete Bogu; kad želite da ste s Njim spojeni, kad se trudite sebi zadobiti Božju naklonost …. Vi možete biti sigurni u to da vas Njegova milost obuhvaća, ukoliko vam je ozbiljno stalo do toga da živite u skladu s vašim određenjem na Zemlji …. ukoliko stremite tome da Mu priđete bliže. A Njegova milost je za onoga koji ju prihvaća jamstvo za postizanje njegovog cilja. Jer za ono što ste vi ljudi preslabi to će vam lako pasti s Njegovom milošću …. Milost je svako pomoćno sredstvo za duhovni uspon, milost je Božanski dar, koji vas dovodi u jedno stanje koje niste zaslužili, jer ste se nekoć dobrovoljno okrenuli od Boga …. a Čiju pomoć trebate, kako biste mogli činiti ono što vas ponovo vodi k Njemu (5 Lipnja 1954) kako biste vodili život uređen Bogu po volji.

Vi ste bez Njegove pomoći, Njegove milosti, uistinu preslabi da bi ušli u taj red, jer čemu vi težite usmjereno je prema dolje, vaše biće je ustrojeno tako da vi radije ostajete van Božanskog reda, da ste zato i udaljeni od Njega Čija blizina bi vas ispunjavala beskrajnom srećom i blaženošću …. A vi Mu opet trebate doći blizu, vi opet trebate postati ono što ste bili u početku …. Vi trebate ponovo živjeti u Božanskom redu, da bi se i lišili svake slabosti i tame.

To je Božja volja, i zato će On uvijek iznova sa Njegovom milošću i Ljubavlju biti uz vas, On vas nikada neće prepustiti vama samima, nego će vas obasipati milošću …. no uvijek će prepuštati vama da li i kako ju vi hoćete koristiti. Ali tko zbiljski stremi k Njemu, tko prepozna zadatak svog zemaljskog života i ima potrebu da ponovo stupi u Božanski red, taj uistinu neće ostati nemoćan …. Jer Božja ogromna Ljubav obuhvaća ga i vuče ga u visinu …. Božja ga snaga ispunjava, i uspon mu tada postaje lak ….

AMEN

Spread the Truth