Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7389 (Marijine utvare… Lažni kristi i proroci… Posljednje vrijeme…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 7389, 11 Kolovoz 1959

MARIJINE UTVARE… LAŽNI KRISTI I PROROCI (Matej 24:23)… POSLJEDNJE VRIJEME…

Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni opaziti samo ako obratite pažnju, će se ispuniti. I rekao Sam vam, ‘Obratite pažnju na znakove koji prethode skorom kraju…’, ‘Jer pojavit će se lažni Kristi, i lažni proroci…’ Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljeno tako što će On(o) biti doveden(o) u vezu sa utvarama/prikazama/priviđenjima koje je proizveo Moj neprijatelj (= Sotona) kako bi prevario one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti kako te manifestacije imaju Božansko izvorište. A jedna naznaka priviđenja/utvara ovakve vrste leži u činjenici da sve one izviru iz mjesta gdje je bila javno prikazana određena pobožnost, gdje Isus Krist do određene mjere samo doprinosi proslavljivanju majke Božje, stoga je potonje motiv za pojavljivanje/pričinjanje koje namjerava prisvojiti božansko porijeklo, i mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane majke Božje ona ipak traži više časti i priznanja za sebe nego za Sina Božjeg.

Ovo je prvorazredna Sotonina varka koja je tako dobro zakamuflirana da se samo rijetko prepoznaje kao protivnikova obmanjujuća zamisao, i koja će prema tome skoro sigurno biti prihvaćena/priznata prije nego činjenica da Isus Krist Osobno govori ljudima, i kao rezultat toga On nije prepoznat u Svojoj Riječi i tako je odbačen. Riječ Božju, koja dolazi direktno od gore, ljudi ne prepoznaju kao Očev glas; u drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju zlog duha koji sebe manifestira i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka, usprkos činjenici da njegova riječ ne korespondira sa čistom Riječju Božjom, pošto on obećava ljudima dug život i blagostanje. A u takve riječi se puno radije vjeruje nego u Moju čistu Riječ od gore, koja predskazuje kraj perioda Spasenja i neprestano opominje ljude da se pripreme za posljednje dane. Jer protivnički duh neće najaviti ove posljednje dane, on će zbuniti ljude tako što će im obećavati kako imaju još puno sretnih dana pred sobom samo ako obožavaju majku Božju, koja je od strane Mog neprijatelja korištena kako bi sakrio iza njezinih leđa obmanjujuća proročanstva, koja ljudima zvuče puno prikladnije nego čista istina od gore. Od glasnika čiste istine se, međutim, prave lažni Kristi i lažni proroci, čak im se poriče istinitost njihovih predskazanja, jer za čistom istinom žudi samo nekolicina i ona je kao takva samo od njih prepoznata.

Ali pažnja je (ljudima) već bila skrenuta na ovo u Svetim Pismima čime su bili upozoreni na lažne Kriste i proroke… Ali gdje su, u tom slučaju, ljudi koji traže prave proroke ako negiraju sve što im osigurava/omogućava uvid u događaje posljednjih dana?… Oni rado slušaju kada se tvrdi kako je kraj upitan, kada se negira sve što je unaprijed najavljeno od strane Božjih glasnika kako bi se upozorili i opomenuli ljudi u posljednje dane. Oni su lažni proroci koji ne žele prihvatiti čistu istinu i koji opet i iznova umiruju ljude osporavajući skori kraj… Čak i ljudi koji Božju ljubav smatraju nezdruživom sa činjenicom da se On na Zemlju obara sa sudovima neobične vrste i koji prema tome također pokušavaju utjecati na umove svojih bližnjih pripadaju tim lažnim prorocima, čak ako su i dobre volje i teže ka dobru. Ali njima nedostaje realizacija… znanje, do koje je faze duhovnog razvoja pristiglo čovječanstvo i zašto će Bog intervenirati kada istekne posljednji rok koji je čovječanstvu određen za sazrijevanje/usavršavanje. Božja ljubav je uvijek na djelu, čak ako vi ljudi to i ne možete razumjeti, i Božja ljubav opominje i upozorava ljude na vrijeme i upućuje ih na ove neobične događaje, tako da bi imali dovoljno vremena prilagoditi svoje živote na odgovarajući način, tako da bi bili sposobni sebe opravdati u svakom trenutku ako ovi događaji iznenada preplave ljude.

I ove opomene i upozorenja će uvijek dolaziti od gore, to jest, Bog će kroz duh adresirati one ljude koji su dobrovoljno prijemčivi za glas duha. I tako je najčišća istina dostavljena na zemlju, i te glasnike se nikad ne može smatrati lažnim prorocima, jer oni jedino prosljeđuju ljudima čistu istinu od Boga. Činjenica da se ova predskazanja baš uvijek ne sviđaju ljudima im ipak ne daje ovlasti da sve odbace kao laži i zablude i napadaju istinu i sa njom proglašivače istine kao lažne proroke… čovječanstvo na ni jedan drugi način ne može biti obaviješteno o onome što će se vrlo brzo dogoditi osim kroz duh. Bog Osobno ne može podučiti ljude na ni jedan drugi način o posljednjim danima i kraju nego kroz Njegovu Riječ. Tako ovi proglašivači neće naići na povjerenje (= u smislu, ‘ljudi im neće vjerovati’), dok se vjera dodjeljuje ljudima koji svojim bližnjima proglašavaju dug život u blagostanju i govore o duhovnom preokretu u vidu (in terms of) povratka čovječanstva vjeri i Bogu… Oni se pretvaraju kako su sami spasitelji, koji odbacuju svako proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom kao anti-božansko, koji tako očekuju zemaljski napredak zajedno sa duhovnim usponom za čovječanstvo. Oni nanose štetu ljudima utoliko što ih lišavaju njihove odgovornosti/obaveze tvrdeći da je rad na unapređivanju duša nevažan i uvijek jedino postavljaju zemaljske interese u prvi plan, sve dok jednog dana nad čovječanstvo ne dođe dan i oni će biti pozvani položiti račune potpuno nezreli/nesavršeni…. sa rezultatom da neće ostvariti ni najneznatniji stupanj (razvoja/zrelosti/savršenstva) koji je nužan za ulazak u kraljevstvo svjetla, i onda će za njih biti otvorena jedino sudbina ponovnog prognanstva u čvrstu materiju… što je točno ono što Bog želi spriječiti posredstvom svojih predskazanja kroz vidjeoce i proroke.

Vi ljudi ne bi trebali provesti ove posljednje dane neodgovorno, trebali bi znati da vam nije dano još puno vremena i da još možete dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme ako vjerujete i ako ste dobre volje… ako slušate proroke koje vam Božja ljubav opet i iznova šalje u susret kako bi vas spasili od uništenja, od sudbine ponovnog prognanstva u zemljine kreacije.

AMEN

Spread the Truth