Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7368 (Štetne posljedice obmanjujućih učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7368, 20 Svibanj 1959

ŠTETNE POSLJEDICE OBMANJUJUĆIH UČENJA…

Obmanjujuća učenja će vas ljude uvesti u pogrešno razmišljanje, a pogrešna doktrina će uvijek rezultirati u neispravnim zaključcima koji će, zauzvrat, rezultirati u daljnjim pogrešnim mislima. Obmanjujuće učenje se može s pravom nazvati sotonskom obmanom, jer struktura misli koja se razvija iz ove obmane širi se do točke gdje konačno postane tako zamršena da osoba više iz toga neće biti sposobna sama ništa razumjeti, budući da pogreška i neistina nikada ne mogu rezultirati u svjetlu i jasnoći. Otud, svako obmanjujuće učenje treba biti pobijeno, ono treba biti ispravljeno od početka prije nego se može raširiti i zbuniti ljudsko razmišljanje. Obmanjujuće učenje bi također moglo biti prepoznato kao takvo da je ljudsko biće nastojalo živjeti u Istini, jer bi onda on jedino trebao primjeniti jednu mjeru: Da li su Božja Ljubav, mudrost i moć očigledni u svakoj doktrini… Ako postoji ma i najmanja sumnja u svezi Božje temeljne prirode, Koja je Ljubav, mudrost i moć, onda je doktrina pogrešna. A postoji mnogo takvih učenja koja ne prolaze ispit za Istinu… koja ne svjedoče o Božjoj Ljubavi, niti o Njegovoj mudrosti niti o Njegovoj moći i prema tome mogu odrješito biti odbačena kao obmanjujuća. Ali ona su često posebice uporno zastupana budući ljudi više nisu zainteresirani za Istinu, oni su ravnodušni po pitanju toga da li žive u pogrešci ili u Istini. Oni nikada neće braniti Istinu jednako tvrdoglavo jer bi se radije držali pogreške. Ovo je, također, znak nadolazećeg Kraja: da su ljudi postali rastuće više srditi što više primaju razjašnjenja, da bi oni radije živjeli u tami i nemaju žudnje za svjetlom… I premda je lažnost nekih doktrina jasno očigledna oni odbacuju svako odgovarajuće objašnjenje… Ali oni zamračuju njihovo duhovno stanje rastuće više i naći će rastuće težim vratiti se k Istini, budući oni jednostavno ne žele to napraviti i njihova se volja ne može prisiliti.

Posljedično tome, svako obmanjujuće učenje je jako učinkoviti rad Sotone, budući da se ljudi njega čvrsto drže. A ima mnogo takvih obmanjujućih učenja koja su ugmizala u Evanđelje Isusa Krista a koja se teško mogu prikazati ljudima kao obmanjujuća učenja budući oni sami nemaju istinsku žudnju za Istinom. Međutim, ljudi ne žele čuti da su takva obmanjujuća učenja stvorila iskrivljenu sliku o Bogu, premda oni ne bi bili sposobni identificirati Boga Ljubavi niti Boga mudrosti ni moći, ako bi ozbiljno marili razmišljati o nekim učenjima koja su prihvatili tijekom perioda vremena kao rezultat običaja ili tradicije i sada ga brane kao Evanđelje. Ali oni isto tako ne mogu ljubiti jednog nesavršenog Boga… I ako učenje doprinosi spram činjenice da su Božja Ljubav i mudrost upitni onda neće biti moguće za čovjeka ljubiti Ga cijelim svojom srcem kao najviše i najsavršenije Biće, i ispravan odnos djeteta spram njegova Oca nikada ne može biti uspostavljen budući čovjeku nedostaje prikladnog povjerenja… I prema tome svaka osoba treba pomno razmišljati o onome što se od njega očekuje vjerovati. Najprije on treba sve ispitati što mu je dano u obliku Evanđelja i procijeniti do kojeg se stupnja to slaže sa Božjim savršenstvom… i vi bi bili iznenađeni koliko puno doktrina bi vam izgledalo sumnjivo, i doista jesu sumnjive ako ih proučavate sa dobrom voljom i žudnjom za Istinom. Vi sami bi mogli doprinjeti mnogo spram vašeg prosvjetljenja ali vi trebate željeti živjeti u Istini… Vi trebate tražiti Boga da prosvijetli vaš duh i omogući vam da prepoznate što je ispravno, da vam pomogne prepoznati obmanjujuća učenja kao takva i da sebe razdvojite od njih. Jer jedino Istina će vam donijeti radost, dok će svaka pogreška zbuniti vaše misli i konačno učiniti nemogućim za vas da donesete ispravan sud. Bog je Ljubav, Bog je mudrost, i Bog je (sve)moć… i ako doktrina ne svjedoči o Ljubavi, mudrosti i (sve)moći ona može s punim pravom biti odbačena kao obmanjujuće učenje, i osoba, koja to istinski žudi, hoće primiti objašnjenje.

AMEN

Spread the Truth