Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7365 (Izlijevanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7365, Duhovi, 17 Svibanj 1959

IZLIJEVANJE DUHA…

Izlijevanje Mojega duha u prijemčivu posudu je naj-ugodniji dar koji se vama ljudima može ponuditi sve dok živite na Zemlji, jer to je direktna veza između vašeg Oca i vas, koja vam omogućava razgovarati sa Njime direktno. Ja Svoga duha izlijevam u vas… Ja za Sebe odabirem posudu u koju mogu pustiti Svome duhu utjecati, koji vas naknadno obavještava o Meni, o Mojoj prirodi, o Mojoj vladavini i aktivnosti, i o Mojoj beskonačnoj ljubavi za sva bića koja Sam stvorio. Ja želim biti u direktnom kontaktu sa tim bićima. U prošlosti, ovaj se kontakt zbivao tako da je Moja Riječ tekla iz Mene direktno u Moja stvorena bića, i oni su razumjeli ovu Riječ i bili su Mi sposobni opet verbalno odgovoriti… Međutim, ovo se promijenilo utoliko što su oni slušali drugačiji glas i prema tome nisu više bili sposobni razumjeti što bi ih afektiralo kroz Moja usta da su za to ostali prijemčivi. Ali oni su se okrenuli od Mene, Moja ih zraka ljubavi više nije mogla afektirati, i tako oni više nisu bili sposobni primiti izražaj Moje ljubavi… Moju Riječ… koja jedino može utjecati u potpuno čiste posude i može biti shvaćena jedino od strane bića koja su Meni naklonjena… a ne u ona bića koja su i dalje potpuno protivna i odbacili su Me, tako da ih Moja iluminacija ljubavi ne može afektirati. Posljedično tome, oni više nisu čuli Moju Riječ, umjesto toga, oni su u još većoj mjeri slušali i slijedili glas onoga (Sotonu) koji je, kao Moj neprijatelj, također bio krivac za Njihovo otpadništvo od Mene… I oni su ostali u ovom stanju nemogućnosti slušanja Moje Riječi jedno beskonačno dugo vrijeme, jer njihova je udaljenost od Mene toliko ogromna da ih Moja iluminacija ljubavi više niti ne može afektirati, budući to zahtjeva njihovo dobrovoljno pristupanje Meni, što se jedino može dogoditi na određenoj etapi razvoja… kao ljudsko biće sa slobodnom voljom… Onda je doista moguće ući u tako blizak odnos sa Mnom da ljudsko biće može čuti Moj glas. Međutim, u tom slučaju on mora udovoljiti uvjetima koji omogućavaju da se potonje dogodi:

On sebe mora oblikovati tako da se Ja Osobno mogu nastaniti u njemu, tako da se Moj duh može izliti u srce koje je bilo pripremljeno da bude dostojno Mojeg prisustva… jer kada se Moj duh izlije u čovjeka Ja Osobno Sam prisutan sa njime… Ovo izlijevanje Mojeg duha na ljude je jedino postalo moguće kao rezultat Mojeg uskrsnuća, budući je, prethodno tome, čovječanstvo i dalje bilo opterećeno izvornim grijehom otpadništva od Mene, i ovaj je izvorni grijeh njihova srca držao zatvorenima. Ja nisam bio u stanju ući u njega, budući Moje prisustvo pretpostavlja apsolutnu čistoću srca, opraštanje grijeha, i tako iskupljenje od sve krivnje… A to se dogodilo kroz Moju smrt na križu, koja je bila okajanje za svaki ljudski grijeh, pod uvjetom da su oni željeli biti iskupljeni od njih. A u pročišćeno srce osobe koja je iskupljena kroz krv Isusa Krista, Moj duh može teći, ali to opet potrebuje najprije čovjekovu volju, koji mora uspostaviti takav srdačan kontakt sa Mnom da on može čuti Moj nježni glas u sebi samome… da on dopusti Mojem duhu govoriti u-njemu-boravećoj iskri i sluša što mu imam za reći… Ja želim izliti Mojeg duha na sve ljude… Vi svi ste sposobni pripremiti sebe kao posude u koje Moj duh može teći, ali bez ove vaše volje vi uzalud čekate da vam Ja progovorim. Ali ako je vaša volja spremna slušati Me, vi ćete biti sposobni postići doista veličanstvene rezultate naračun djelovanja Mojega duha, jer gdje Moj duh djeluje tamo je nasvjetlije blistavo svjetlo, tamo je najdublja mudrost, tamo ćete vi prepoznati Moju beskonačnu ljubav i Moju snagu… Gdje Moj duh teče tamo više nema tame, on raspršuje noć i blistavi dan zori koji nikad neće završiti… Oh, samo kada bi svi vi očistili vaša srca kako bi Me bili sposobni primiti, tako da vam Ja mogu govoriti, tako da bi vas Moj Otac-Duh bio u stanju adresirati, kako je bilo na početku… Onda bi vas sva tama doista bila napustila, vi bi bili sposobni kretati se unutar svjetla koje osvjetljava sva mjesta i otkriva sve što vam je ranije još bilo tajno… Svi vi bi Meni mogli omogućiti da  vam opet govorim, kao ranije, i na taj način vas usrećim, jer Moja Riječ je direktni prijenos Moje snage ljubavi, i Moja iluminacija ljubavi raduje srce ako može ući… Prema tome, pripremite vaše srce kao posudu u koju se Moj duh može uliti, ispunite uvjete čisteći vaše srce od svih žudnji i nečistih misli ulažući napor živjeti život ljubavi i neprestano udovoljavati Mojoj volji… Pripremite sebe kao primateljske posude za Moj duh i vi ćete na taj način opet uspostaviti isti odnos sa Mnom, kao na početku… Ja ću biti u stanju obradovati vas sa Mojom ljubavlju i neprestano vam govoriti, i vi ćete Me razumjeti i biti blaženo sretni. Jer vi ćete postići svjetlo i slobodu, vi ćete opet postati kakvi ste bili na početku: savršena bića svjetla koja će, kao Moja djeca, stvarati i djelovati sa Mnom u skladu sa Mojom voljom.

AMEN

Spread the Truth