Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7359 (“Kraljevstvo nebesko trpi nasilje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7359, 9 Svibanj 1959

“KRALJEVSTVO NEBESKO TRPI NASILJE…”

(Matej 11:12)

Zapamtite, vi ljudi, da na ovoj Zemlji jedino živite kratko vrijeme ali da je vaša duša, koja je vaše stvarno Ja, vječna, i onda će vam također biti razumljivo kako se morate pobrinuti za vašu dobrobit u vječnosti a ne za kratko vrijeme zemaljskog života, koji može dokončati čak brže nego bi vi prirodno pretpostavili. Jer nitko od vas ne može biti siguran kako će doživjeti sljedeći dan i svi moraju uzeti u obzir misao da jednog dana mogu biti iznenada pozvani sa ove Zemlje. Ako o tome ozbiljno razmislite vi bi također postali svjesni velike odgovornosti koju ste uzeli na vašu dušu, stoga za vas same, tijekom ovog vašeg kratkog života na Zemlji. I pitali bi sebe koliko ste puno već napravili za dobrobit vaše duše… Jer to je pitanje koje bi vi bar jednom uistinu ozbiljno trebali sebe zapitati, to bi doista bio blagoslov za vas ako bi jedno kraće vrijeme o ovome razmišljali. Možete stvoriti neusporediva bogatstva za vašu dušu samo ako ste dobre volje; vi se jedino trebate potruditi živjeti život Ljubavi, ljubiti Boga iznad svega drugoga i gledati na vašeg bližnjega kao na vašeg brata i pomoći mu kada je u nevolji… Ništa se više ne očekuje od vas od strane Boga nego ova Ljubav spram Njega i vašeg bližnjega (Marko 12:28-31). I ako je vaša volja dobra onda trebate sebe pitati do koje mjere vi udovoljavate Božjoj volji u vašem životu i vi ćete još otkriti puno što nije u skladu sa Božjom voljom ako gledate na vaš način života kritično i pošteno.

Jer ljudsko biće i dalje ljubi pre-sebično, on ljubi sebe više nego njegova bližnjega a ipak on bi mu trebao podariti istu ljubav koju podaruje sebi. A to potrebuje čovjekovu čvrstu volju, volju da se postigne savršenstvo i sebe podredi Božjoj volji. Ali kraljevstvo nebesko trpi nasilje, i jedino ga na na-silni osvajaju pomoću sile… Volja mora biti snažna i sebe dokazati (isto tako: uporno tražiti svoje), onda ljudsko biće koristi silu kako bi postigao kraljevstvo nebesko… Ali onda opet, Isus je dao ljudima obećanje ‘Moje je breme lagano, i Moj teret lak…’ (Matej 11:30) I to je, također, istinito, budući čovjek koji je voljan ljubiti nalazi laganim ispuniti Božje zapovijedi, on ne treba koristiti puno sile, budući je Ljubav u njemu a Ljubav je snaga, tako da će on postići kraljevstvo Božje sa sigurnošću, budući njemu više ne nedostaje čvrstoće volje kroz njegov život Ljubavi… I bar jednom samo bi trebali ozbiljno razmisliti o opsegu do kojeg vi još morate koristiti ‘silu’ ili da li je to u stvari već postala vaša priroda da pomognete vašem bližnjemu sa Ljubavlju… U tom slučaju ćete vi također znati što potrebujete, jer onda ćete najprije morati apelirati Bogu za snagu kako bi bili sposobni udovoljiti Njegovim zahtjevima, budući je to za vas i dalje teško… Međutim, vi ćete ju primiti, i što je inicijalno veliki napor postaje lagano i više neće biti doživljeno od strane vas kao teret… Vi nećete biti pod bremenom kojeg smatrate teškim za nositi. Vi nećete doživjeti teret budući ćete kroz Ljubav neprestano primati snagu od Boga i onda sa lakoćom postići zrelost vaše duše, koju ona treba da bi živjela stvaran život u svjetlu i snazi i blaženstvu… Ali prethodno ovome vi morate sebe prosuditi tako da vas čas smrti ne uhvati nespremne i vaša duša neće morati ući u kraljevstvo onostranog u kukavnom i mizernom stanju… Jer nitko neće znati kada je došao njegov čas.

AMEN

Spread the Truth