Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7351 (Promjena karaktera u Ljubav… Božje prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7351, 1 Svibanj 1959

PROMJENA KARAKTERA U LJUBAV… BOŽJE PRISUSTVO…

(Ivan 15:1-17)

Ja vam mogu biti prisutan jedino ako promjenite sebe u Ljubav… Međutim, Moje prisustvo je utjelovljenje blaženstva za vas. I prema tome vi trebate napraviti sve što je u vašoj moći da sebe iznova oblikujete u Ljubav, koja je bila vaša priroda u početku… Moje prisustvo je isto što i biti prožet od strane Moje Ljubavi, i ova prožetost Ljubavlju vam zauzvrat osigurava snagu i svjetlo, bez čega vi ne bi mogli biti zvani blaženo sretnima. Ali ako ste puni svjetla i snage vi ćete također biti sposobni raditi u kompletnoj slobodi volje koja, međutim, više neće biti usmjerena protiv Mene nego će biti sasvim apsorbirana u Moju volju. Vi ćete biti sretni da ste sposobni stvarati u ovoj slobodi i snazi, budući je ovo bila svrha svakog izvorno stvorenog duha, jedino što ju je on zanemario i time sebe postavio u očajno stanje u kojem i dalje nesavršeno ljudsko biće sebe pronalazi na Zemlji… Ali on sam može promijeniti ovu situaciju; on može promijeniti nesretnu sudbinu u onu blaženu time samo što će činiti sve u njegovoj moći kako bi osigurao Moje prisustvo sa njim… mijenjajući sebe iznova u Ljubav… I ovo doista nije teško, jer on jedino treba koristiti Moje zapovijedi Ljubavi za Boga i njegova bližnjega kao vodeći princip za njegov život na Zemlji i uvijek živjeti sukladno ovim dvjema zapovijedima. I budući on za sebe potražuje pravo da bude poštovan od strane njegovih bližnjih ljudskih bića, budući on sam osjeća korist kada mu potonji pomaže sa ljubaznošću, on zna točno kojim putem treba putovati kako bi izvršavao zapovijedi Ljubavi… On jedino treba tretirati njegovo bližnje ljudsko biće kako bi sam želio da bude tretiran da se našao u istoj situaciji kao druga osoba. Što smatra blagotvornim to bi on trebao također činiti njegovu bližnjemu, i on će uvijek imati snage i sredstava za ovo pod uvjetom da to doista želi učiniti. I što na početku čini promišljeno će uskoro postati njegova srdačna potreba i on će za sebe doživjeti kako razveseljavajuće može biti činiti dobra djela za njegova bližnjega, dati i pomoći gdje je to potrebno… Ljubav će ispuniti cijelo njegovo biće i on će se sve više približiti Meni, jer sa svakim činom Ljubavi on privlači Mene ka sebi i osigurava Moje prisustvo…

I onda će on ispuniti svrhu njegova zemaljskog života, on će ostvariti preobrazbu njegove prirode, on će živjeti u svjesnosti o razlogu zašto mu je zemaljski život bio dan: On će pokušati postati onako savršen kao što je bio u početku. Sa Mojom milošću i potporom On će zasigurno uspjeti to učiniti ali nikada bez Mene, budući je preslab za to. On mora sebi osigurati Moje prisustvo… On Mi mora apelirati i time kroz molitvu doći bliže k Meni jednog dana, on Me mora preklinjati da mu podarim snagu za njegovu promjenu karaktera u Ljubav… Ova molitva će mu biti uslišena bez sumnje, jer ona daje dokaz njegove iskrene volje da ostvari ovu promjenu karaktera, i jednom kada Mi je osoba apelirala za ovo će opet i iznova susresti prilike gdje može prakticirati Ljubav, gdje to za njega nije stvaran napor volje budući će on jasno primiti snagu koju je zatražio od Mene. Samo uzmite vašu promjenu karaktera u Ljubav ozbiljno… i apelirajte Mi za pomoć… I uistinu, Ja ću vam ostati prisutan i iznutra vas nagnati da budete aktivni sa Ljubavlju gdjegod prilika sebe predstavi, jer Ja želim biti ujedinjen sa vama i ovo se može dogoditi jedino kroz Ljubav koju vi trebate dobrovoljno demonstrirati, ali vi ćete uvijek biti poduprti od strane Mene pod uvjetom da Me ozbiljno potražujete za snagu da ostvarite vašu namjeru. Vi ste nesposobni učiniti išta bez Mojeg prisustva, ali vi uvijek možete osigurati Moje prisustvo kroz aktivnost Ljubavi ili molitvu u duhu i Istini. Ja ću je čuti i uslišiti vam vašu molitvu, Ja ću biti i ostati sa vama, Ja ću vas privlačiti sve dok vi više nećete željeti sebe odvojiti od Mene, sve dok niste toliko osnažili vezu sa Mnom kroz vašu aktivnost Ljubavi da vam Ja mogu biti neprestano prisutan i onda će ponovna preobrazba u Ljubav biti ostvarena, vi ste doveli vašu prirodu u istu liniju sa Mojom i s tim ispunili vašu svrhu zemaljskog života, i vi ćete biti sposobni iznova raditi kao što ste bili određeni u samom početku.

AMEN

Spread the Truth