Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7348 (Slobodna volja… Prilika za uzlaz…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7348, 28 Travanj 1959

SLOBODNA VOLJA… PRILIKA ZA UZLAZ…

Vaša volja nije predmetom prisile, niti na Zemlji niti u kraljevstvu onostranog, to je zašto je toliko teško za vas pristići do savršenstva budući se duhovno na vas ne smije vršiti utjecaj tako da ćete učinkovito biti prisiljeni na sprovođenje akcija koje će biti od dobrobiti za vašu dušu. Sve je utemeljeno na slobodnoj volji, premda bi mnogi ljudi radije ovo dvojbili nego priznali, ali to je unatoč tome najvažniji čimbenik u zemaljskom životu i ostati će tako u onostranom. Jer protiv njegove volje nijedno ljudsko biće neće biti sposobno postati blaženo, protiv njegove volje nijedna duša neće postići prosvjetljenje, inače bi sva duhovna bića već bila iskupljena do sada. Ali slobodna volja je dio bića stvorenog od strane Mene ili bi Ja bio stvorio nešto nesavršeno a to se nikada ne može dogoditi. Biće je bilo na Moju sliku, ono je bilo zračenje Moje temeljne prirode a bilo što ‘Božansko’ je nezamislivo bez slobodne volje. Slobodna volja je bila uzrok otpadištva bića od Mene… slobodna volja je također temeljni uvjet povratka k Meni… Niti jedna strana… niti Moja niti ona Mojeg protivnika… neće biti sposobna nasilno utjecati na biće tako da ono želi i djeluje u određenom pravcu… Biće slobodno odlučuje njegovu vlastitu volju i može jedino na ovaj način postići savršenstvo jednog dana, ali ono također može ostati daleko udaljeno od Mene jedno beskrajno dugo vrijeme.

I ako vi ljudi razmišljate u svezi ovoga onda ćete također razumjeti borbu na Zemlji, jer dobre baš kao i zle sile vas nastoje povući na njihovu stranu tako što streme utjecati na vašu volju sa mišljenjima koja bi vi trebali prihvatiti za sebe. Obadva smjera, svjetlo baš kao i tama, bi željeli pridobiti vašu volju za njih same, ali niti jedan niti drugi vas ne mogu prisiliti, u konačnom ishodu to ostaje vaša vlastita slobodna odluka i prema tome na vas se jedino može izvršiti utjecaj tako da ste obaviješteni o učenjima, o Mojoj Riječi, o svim ‘za’ i ‘protiv’ i onda ćete trebati odlučiti o tome da li ili ne prihvatiti ta mišljenja. A ova slobodna volja se tiče vašeg najunutarnijeg stava… a ne uvijek onog što u stvarnosti činite. Vi također možete biti spriječeni od toga da sprovedete u djelo vašu volju, ali najunutarnija namjera i razmišljanje su odlučujući za vaše usmjerenje volje, i sukladno vašoj volji afektiraju vašu dušu i promiču ili spriječavaju njezino savršenstvo. Ali slobodna volja je Božanska odlika, ona identificira ljudsko biće koje je jednom poteklo iz Mene, koje Sam Ja stvorio kao totalno slobodno postojanje koje nije bilo naumljeno biti drugačije nego njegov Stvoritelj i koje bi također bilo ostalo u ovom savršenstvu da nije zloupotrijebilo njegovu slobodnu volju… ali za što je imalo kapacitet ili se biće ne bi moglo nazvati ‘slobodnim’. To je zašto je proces povratka duhovnih bića rad koji će se protegnuti kroz vječnosti, budući je sloboda volje odlučujući čimbenik, budući biće neće nikada biti prisiljeno odlučiti za ili protiv Mene… Ono mora ostati kompletno slobodno. Međutim, veće od najvećeg će biti blaženstvo bića koje jednog dana dobrovoljno pronađe njegov put nazad k Meni… koje okrene njegovu volju u ispravnom pravcu tako da će se ono povratiti kući k Onome od Kojeg je jednom proizašlo u svom savršenstvu.

AMEN

Spread the Truth