Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7342 (Sjedinjenje s Bogom kroz Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7342, 20 Travnja 1959

SJEDINJENJE S BOGOM KROZ LJUBAV ….

Vi možete daleki razmak od Mene smanjiti samo putem Ljubavi, jer Ljubav nas spaja, Ljubav je Moje izvorno biće, koje vi isto neizbježno morate sami prihvatiti, ako se krećete u Ljubavi. Svaki čovjek dakle, koji Mi se trudi približiti, već je obuhvaćen Ljubavlju prema Meni, inače on ne bi u sebi osjećao tu žudnju da se sjedini sa Mnom …. No stupanj Ljubavi je sad presudan za to kako on sam razmak od Mene umanjuje ili koliko on vremena dopusti da protekne prije potpunog sjedinjenja sa Mnom. 

Čovjek sa svim intenzitetom može u sebi zapaliti Ljubav, a on će onda i biti vrlo revan u Ljubav-nom djelovanju na bližnjemu, pošto je iznutra na to potican …. Tada je on već Meni prišao bliže, i njegovo cijelo biće uskoro će biti samo Ljubav, i on je Mene primio u svoje srce, on je intimno sa Mnom povezan, pošto Ljubav spaja a nikada ne rastavlja. Ljubav dakle premošćuje svaki jaz, Ljubav smanjuje razmak između Mene i Mog stvorenja, i Ljubav dovodi do konačnog sjedinjenja, koje stvorenje čini Mojim djetetom, u svrhu čega sam Ja to biće stvorio.

Ništa drugo ne može zamijeniti tu Ljubav, nema drugog puta sjedinjenja sa Mnom, nema drugog sredstva do neograničene blaženosti, koja je posljedica sjedinjenja sa Mnom. Samo Ljubav postiže sve, a ta Ljubav mora biti prakticirana u slobodnoj volji, ona s Moje strane ne može biti zahtijevana pod prisilom, sam čovjek je mora zapaliti u srcu, a on to i može, pošto je iskra u njemu i pošto Ja Sam u srce i usijavam Moju Ljubav-nu zraku ako se čovjek tome svjesno ne opire.

Dokle god je srce čovjeka sposobno ljubiti, postoji i mogućnost da se želi predavati, da bližnjemu prilazi u Ljubavi i želi se izraziti, a tad je Ljubav-na iskra već upaljena, a ona će paliti oko sebe i obuhvaćati sve što može konzumirati. I Ljubav-ni plamen će time postajati sve veći i svjetliji, a onda ne izostaje to da se taj plamen u srcu čovjeka okreće Ljubav-noj vatri koja je zraku spustila u njegovo srce …. 

Ljubav-na iskra ponovo pada nazad u vatru Vječne Ljubavi, i već je došlo do sjedinjenja, Ljubav je zapaljena i postala je jedno sa izvornom Ljubavlju …. Čovjek se u svom biću promijenio i opet poprimio svoju izvornu bit, kakvu je imao u prapočetku. Udaljenost između Mene i njega je uklonjena …. Dijete opet može komunicirati sa svojim Ocem, i Ja Svoje dijete mogu usrećivati i poklanjati mu bezgranične blaženosti, jer tad je uklonjena svaka odvojenost, Otac i dijete su postali jedno a to će i ostati vječno ….

AMEN

Spread the Truth