Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7320 (Uskrsnuće trećeg dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7320, 29 Ožujak 1959

USKRSNUĆE TREĆEG DANA…

I svi vi se možete radovati, jer Gospodin je uskrsnuo iz mrtvih… Tako je zazvučalo u kraljevstvu duhova kao i među Mojima kojima sam Se ukazao trećeg dana kada Sam napustio grobnicu i Sebe ukazao Mojim učenicima… Duboka tuga je bila ušla u njihova srca jer oni su bili izgubili ono što je bila njihova jedina svrha u životu kroz cijelo ono vrijeme koje su sa Mnom proveli na zemlji.

Oni su vjerovali da Me smrt zauvijek odnijela (ili ‘da su Me u smrti zauvijek izgubili’), pošto oni nisu i nisu ni mogli vjerovati da ću Ja uskrsnuti od mrtvih, iako sam ih o tome ranije obavijestio. Učenici su i dalje bili vezani za svijet na taj način i stvarnost zemaljskog svijeta ih je otrijeznila, oni su bili zahvaćeni sa toliko puno straha i jadikovanja da sam ih Ja želio utješiti i osnažiti i prema tome Sam im se ukazao nakon Mojeg uskrsnuća.

Ja sam im bio dao zadatak da idu u svijet i proglašavaju Me, što će reći, šire Moje Božansko učenje ljubavi i obavještavaju ljude o djelu Spasenja/Iskupljenja kojeg sam ostvario za cijelo čovječanstvo… ali sa ciljem da bi mogli izvršiti ovu misiju oni su morali u potpunosti biti uvjereni u istinitost njihovih proglasa/objava.

A u djelo spasenja je također spadalo i Moje uskrsnuće, koje je najzad (ultimately) okrunilo djelo spasenja, jer ljudi su trebali saznati da sam pobjedio smrt, da vječno više ne mora biti smrti za onoga koji Me slijedi, onoga koji želi biti blagoslovljen Mojim djelom spasenja i koji dakle vodi onakav život kakav sam Ja na zemlji vodio. Ubuduće se on neće morati bojati smrti pošto sam Ja porazio smrt i tako također i onog koji ju je donio na svijet. I zato je Moje uskrsnuće bilo vidljivo posvjedočeno od strane ljudi, što će reći, jedino od strane onih čiji je stupanj zrelosti/savršenstva dozvoljavao duhovnu viziju pošto je Moje tijelo bilo duhovno, ono više nije bilo tijelo od mesa i prema tome je jedino bilo vidljivo onima koji su već posjedovali sposobnost duhovnog gledanja i kojima sam prema tome Ja također bio objavio Svoje uskrsnuće.

Činjenica da je Moj grob bio prazan je zasigurno također iznenadila druge ljude, ipak svi oni su tražili druga objašnjenja osim onog da sam Ja uskrsnuo od mrtvih… i ovo učenje će jednostavno uvijek zahtjevati ‘vjeru’ koju, međutim, mogu postići svi ljudi koji dobrovoljno stupe pod Moj križ, ako žele pripadati onima za koje sam Ja umro najgorču smrt na križu. Vjera u Mene i Moje djelo Spasenja/Iskupljenja istovremeno uključuje vjeru u Moje uskrsnuće, pošto duša koja je iskupljena Mojom krvlju već ima unutrašnju sigurnost o neuništivom životu.

Učenici još nisu bili prožeti Mojim duhom, oni su i dalje bili u mraku nakon Mojeg uskrsnuća, jer njihov strah nije dozvoljavao/omogućavao nikakvo svjetlo. I stoga sam im Ja pomogao putem Svojeg vidljivog pojavljivanja ali koje ih je onda uvjerilo tako nadvladavajuće/preplavljujuće i napravilo ih tako radosnima i sretnima da su oni sada mislili kako sa lakoćom mogu nositi svoju misiju i sa povećanom snagom su željeli sebe marljivo zaposliti u proglašavanju Mojeg učenja i Mojeg raspeća baš kao i Mojeg uskrsnuća. U danima nakon Mojeg uskrsnuća Ja sam trenutno/odmah bio u stanju prenijeti snagu Mojim učenicima, jer oslobađanje i tih duša je time (ili ‘je tada bilo’) uznapredovalo i oni su već bili u stanju sebe osloboditi od njihovog prijašnjeg gospodara, i onda su bez oklijevanja nastavili sa svojom službom propovijedanja pošto su znali da više ne mogu umrijeti, ili da jedino njihovo tijelo može umrijeti ali da će oni nastaviti živjeti u Mojem kraljevstvu, i tako je smrt sada i za njih također izgubila svoju stravu/jezu.

Čin uskrsnuća je stoga bio više manje najprije pomoć za Moje vlastite (učenike), koje sam ostavio iza Sebe u krajnjoj/najvećoj duševnoj nevolji pošto njihova vjera i dalje nije bila dosegnula nužnu čvrstinu za njihov zadatak širenja Moje Riječi cijelim svijetom… Ali oni su trebali govoriti umjesto Mene, tako da su oni trebali također i imati tu osvjedočenu vjeru, koja je pretpostavljala njihovo potpuno oslobođenje/izbavljenje, ali koja je onda nepobitno i bila prisutna kod svih Mojih učenika, tako da su uistinu vjerno mogli širiti Moje učenje jednom kada im je započela misija.

AMEN

Spread the Truth