Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7319 (Uskrs…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7319, 28 Ožujak 1959

USKRS…

Čak ako i obratite pažnju na Moj čin Spasenja, na čin milosrđa kojeg Sam ostvario namjesto vas… vi ćete i dalje biti nesposobni dokučiti njegovu cijelu dubinu i značenje, pošto je naračun vašeg nesavršenstva vaš duh i dalje neprosvjetljen te jedino povremeno dozvoljava zasvijetliti zrakama svjetla, koje vam omogućavaju da zamijenite tamu sa blijedim svjetlom ako suosjećate sa ovim najvećim činom milosrđa… ako duboko i u nutrini pogledate na pojedinačne stadije Mojeg puta k križu i Moje patnje i umiranja raspinjanjem i pridružite Mi se na ovom putu sa vrlo dubokom iskrenom ljubavlju… To će vam omogućiti da na neki način osjetite, pa iako trenutno, Moju neizmjernu ljubav spram vas koja Me nagnala napraviti ovu žrtvu i vi ćete, tako reći, sudjelovati u njoj ako vaša duša sebe postavi u tu poziciju i pokuša razumjeti što vam je kao tek/samo ljudskom biću nerazumljivo… Ja Sam prolio Moju krv za vas… Ove su riječi prigodno citirane i doista nisu shvaćene u njihovoj dubokoumnosti… Otkupio Sam nazad život kojeg ste izgubili Mojem protivniku (Sotoni) sa Mojom krvlju, sa Mojim životom, i Ja Sam doista platio najveću otkupnu cijenu koju je ljudsko biće sposobno platiti, jer punina ljubavi u Meni do časa smrti Mi je dala snagu da strpljivo istrpim sav bol i prihvatim najgorču nedaću kako bi vama ljudima dao život kojeg ste vi izgubili. Ja Sam umro za vas… Jer vi ste sami bili zaslužili ovu smrt usljed vašeg prošlog grijeha otpadništva od Boga… to jest, vas je okruživala smrt, vama je nedostajao život za kojeg ste bili stvoreni… Prema tome vama je također nedostajalo blaženstvo, jer jedno je ‘život’ blaženstvo. I Ja Sam vam želio (po)vratiti ovo blaženstvo i tako Sam morao otkupiti vaš život sa najvećim žrtvama koje je jedino ljudsko biće ispunjeno ljubavlju bilo sposobno napraviti. Međutim, čak je i za Mene ova žrtva bila nezamislivo teška, jer Moje ljudsko tijelo nije bilo drugačije prirode nego ono u bilo kojeg drugog ljudskog bića, ali teret križa je bio toliko težak da Sam ga Ja bio u stanju nositi jedino užasnim naporom i ljubavlju i Ja Sam ga doista ponio zbog vas, Moje pale braće… Ali same riječi ne mogu opisati ovaj teret, i niti intelekt ljudskog bića može dokučiti važnost/veličinu žrtve; jedino srce sa izobiljem ljubavi je sposobno sebe postaviti u tu poziciju, i to će srce patiti posredno (= u smislu, ‘kroz drugog’) i zaputiti se putem k križu sa Mnom i učiniti Me izuzetno sretnim, jer takvo je srce žrtva koja je iskupljena od Mojeg neprijatelja (Sotone) i pripada Meni zauvijek i jer je za Mene doista veća od najveće radosti znati da žrtva na križu nije bila napravljena uzalud za takve duše koje Me ljube i nastoje Me slijediti. Oni će doista biti prosvjetljeni pomoću majušnog svjetla, oni su istupili iz duhovne tame i prošli kroz prvi stupanj realizacije, premda će oni tek u duhovnom kraljevstvu shvatiti cijelo značenje Mojeg čina Spasenja, ali njegove zrake svjetla već sjaje i blažen je onaj koji već živi u njegovom zračenju dok još živi na Zemlji… blažen je onaj koji tako na taj način pripada iskupljenima i kroz Moje je uskrsnuće postao Moje dijete.

AMEN

Spread the Truth