Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5961 (Božja veza Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5961, 19 Svibanj 1954

BOŽJA VEZA LJUBAVI…

Dozvolite sebi biti uhvaćeni (zarobljeni) od strane Moje Ljubavi i vi ćete biti slobodni od onoga koji je sasvim bez Ljubavi, i koji vas prema tome također pokušava lišiti Moje Ljubavi kada ste njegovi robovi. Moja Ljubav će zasigurno obaviti čvrstu vrpcu oko vas, ona će vas tijesno privezati za Mene, a ipak vi ćete podnijeti ovu svezu sa radošću i veseljem i nećete ju željeti iznova olabaviti… Vi ćete sebe podrediti Meni kao vašem Bogu i Gospodu i vi ćete također prepoznati Oca u Meni, sa Kojim se doborovoljno žurite susresti kako bi također pokazali vašu Ljubav za Mene. Premda vas veza Moje Ljubavi ne prisiljava, vi Me zasigurno nećete nikada opet ostaviti, ali vi ste unatoč tome potpuno slobodne žive tvorevine, vi ste Moja djeca koja prihvaćaju Očevo nasljedstvo i time rade i stvaraju sa Mnom u blaženoj sreći. Budući Ja ne obavijam Moju vezu Ljubavi oko vas protiv vaše volje, Ja čekam da sebi dozvolite biti povezanima, sve dok ne navaljujete spram Mene sami tako da vas Ja mogu uhvatiti i više vas nikada ne pustiti…

Ali radi toga da bi vi mogli željeti povezati se i ostati povezani sa Mnom, Ja vam govorim, jer Ja želim da Me naučite prepoznati kao vašeg Boga i Oca, Čija Ljubav pripada vama još od početka, tako da vi također prepoznate Mene Osobno kao Ljubav… Budući  Me najprije trebate prepoznati kako bi stremili spram Mene… I Ja vam dajem svjetlo budući je u vama i dalje tamno… Ja Sam i dalje tako zakriljen pred vašim očima da ste Me vi nesposobni prepoznati i time nemate žudnje ujediniti se sa Mnom… sve dok vaše oči ne percipiraju nježni (od)sjaj koji dolazi od Mene koji ublažujuće ulazi u vaše srce. I onda ćete vi otvoriti vrata vašeg srca za Mene i vi želite da uđem… Onda vi već žudite Moju bliskost, i onda ćete vi također učiniti sve da se držite uz Mene, i onda će vas Moja Ljubav obgrliti i držati vas zarobljenima, i vi ćete biti sretni i nikada Me nećete htjeti opet pustiti… Dozvolite sebi biti zahvaćenima od strane Moje Ljubavi, i vi ćete već biti blažena bića na Zemlji… Uđite svjesno u sjedinjenje sa Mnom i vi ćete postati slobodni od neprijatelja vaših duša koji vas ne može slijediti kada žudite za Mojom blizinom… Prisjetite se da će vas čak samo čežnja za Mnom osloboditi budući ću Ja Osobno onda biti sposoban pristupiti vam, i gdje Sam Ja Moj protivnik bježi. Vi odbacujete jedan tiranski okov i radosno se podređujete Mojoj moći, vi dobrovoljno sebi dozvoljavate biti zavezanima i zadovoljni ste ovim zarobljeništvom, budući ćete u Mojoj Ljubavi vi biti vječno sretni.

AMEN

Spread the Truth