Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5937 (Iskra Božjeg duha… Veza s Bogom preduvjet…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5937, 21 Travanj 1954

ISKRA BOŽJEG DUHA… VEZA S BOGOM PREDUVJET…

Vi u sebi nosite iskru Mojega Božjeg Duha, a ona je veza Mene s vama, pod uvjetom da vi svojom voljom dopustite da ona u vama može djelovati. Jer, vi sami također imate mogućnost da ne obraćate pažnju na nju, onda ona doduše drijema u vama, no ipak je u potpunosti izolirana, jer joj vi ne odobravate pristup vašoj duši… ili također, jer joj duša… misli, osjećaji i volja u vama… sprječavaju djelovanje, i ona stoga na nijedan način ne može dušu odlučiti da ju posluša ili se dopusti voditi od nje… Stoga sam čovjek određuje svoju udaljenost od Mene, jer čim on osluškuje duhovnu iskru u sebi… tako joj daje mogućnost da djeluje… također će uspostaviti vezu sa Mnom Osobno, Koji sam Duh Oca od vječnosti, i ostajem neraskidivo povezan sa tom duhovnom iskrom u vama… Ja sam vas eksternalizirao (postavio izvana) slobodne, potpuno neovisne od Mene, iako vas Ja opskrbljujem snagom, kako bi mogli opstati… No, tek dobrovoljni povratak Meni, u slobodnoj volji uspostavljena veza sa Mnom, čini vas potpuno slobodnim bićima, koja mogu djelovati puna svjetla i snage, dok su prethodno bila bez svjetla i snage, i takoreći samo održavana, ali nisu bili bića koja sama mogu stvarati. Jer, bez kontakta sa vječnim Izvorom snage, njima ne može biti dostavljena za to potrebna isporuka snage… Uspostavljanje kontakta, međutim, prema Zakonu od vječnosti, opet zahtijeva slobodnu volju bića… A on će od duše biti uspostavljen upravo kroz njenu spremnost da osluškuje Duh u sebi, i podloži se Njegovom nagonjenju i njegovom vodstvu. (Ono) izolirano, iz Mene externalizirano, ne može iščeznuti, ono će opstati, budući je ono iz Mene proizašla snaga, koja nikada ne može iščeznuti. No, za slobodno djelovanje i mogućnost stvaranja, potrebna je stalna njemu pritječuća snaga, koju jedino treba biti spreman prihvatiti… A voljnost je već uspostava kontakta sa Mnom… koji stoga iznimno lako može biti pronađen, samo ako biće samo to želi. Moja duhovna iskra počiva u vama, koji ste takva prethodno izolirano-stojeća stvorenja, s kojima Ja Sebe želim sjediniti… Sam Ja sam u vama, no vi toga niste svjesni dok god ste još ne-voljni povezati sebe sa Mnom… Ipak, Ja uvijek iznova kucam na vrata vašeg srca i žudim pristup (Otkrovenje 3:20)… Što god se može dogoditi kako bi potaklo vašu dušu da posluša glas Mojega Duha, to se događa, no Ja ne diram vašu slobodnu volju… Jer, samo to ostvaruje sjedinjenje, ali tada vam donosi neslućeni blagoslov. Onda vi s pravom možete reći: Bog je u vama… Jer, onda ste vi postali svjesni Mene, i vi slijedite ono što vam Moj Duh objavljuje… Vi živite prema Mojoj volji, i sada također možete primiti snagu u izobilju… Jer, Moja volja je život prema Mojem redu od vječnosti, život u Ljubavi… No, Ljubav je snaga, Ljubav sam Ja Sam, i ukoliko sam Ja u vama, vi ste ispunjeni snagom, te sada možete stvarati i djelovati ovisno o stupnju vaše voljnosti za Ljubav… kojeg vi stalno možete povisivati, jer sada živite u neprestanoj vezi sa Mnom, a ipak jeste i ostajete slobodna bića, koja su neizrecivo blažena, jer oni sada mogu svoju snagu razvijati i koristiti prema njihovoj volji, koja je također sasvim i u potpunosti Moja.

AMEN

Spread the Truth