Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5914 (Pomoć od duhovnih bića samo u Božjoj volji… Zazivanje ‘Svetaca’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5914, 26 Ožujak 1954

POMOĆ OD DUHOVNIH BIĆA SAMO U BOŽJOJ VOLJI… ZAZIVANJE “SVETACA”…


Vi stojite u neposrednoj vezi sa kraljevstvom, kojemu vi sebe povjeravate u Moje Ime. Vaša volja da Mene dosegnete, daje svim bićima svjetla dopuštenje da se pridruže vašoj zaštiti, budući ona uvijek vrše jedino Moju volju, i budući ona znaju da je Moja volja, vama pomoći duhovno i zemaljski. Sada je vršiti Moju volju, njihovo blaženstvo, jer ih Ljubav za Mene, i za sva bića koja su još uvijek nesavršena, neprestano nagoni na aktivnost. Oni, međutim, nikada neće činiti nešto proizvoljno, budući su oni u potpunosti ušli u Moju volju, i također poznaju zakone vječnog reda, tako da bi posredovanje protiv Moje volje moralo djelovati samo na štetu tih bića. Sve što je u svjetlu, što je savršeno, u sebi nosi Moju Božansku volju, i stoga ne može nikada svojevoljno djelovati protiv Moje volje. Zbog toga se bića, stoga i ljudi na Zemlji, najprije moraju nastojati prikloniti Mojoj volji, prije nego im bića svijeta svjetla mogu pomoći na neki način… i zato ljudi moraju prvo tražiti vezu sa Mnom, da bi potom mogli također iskusiti pomoć iz duhovnog svijeta, od svjetlosnih bića, koja su od Mene nahranjena snagom i svjetlom, budući ono što Sam Ja jednom prihvatio, svojom Ljubavlju obuhvaća i svako svjetlosno biće, i potpomaže njegovom usavršavanju. Otuda, tko zna da je povezan sa Mnom kroz svoju molitvu i kroz Ljubavno djelovanje, on također zna i da je zaštićen od tih bića, i on im se također može preporučiti… on može željeti da bude okružen jedino stanovnicima svjetlosnog kraljevstva, i da ovi spriječe pristup nečistim bićima, on se može, kroz svoju volju, svjesno postaviti u ove svjetlosne sfere, jer ću uvijek Ja biti izvor (početak) svake misli, a također i cilj (odredište). Jer, on onda moli bića svjetla jedino za pomoć na putu prema Meni… A ova pomoć će im vrlo rado biti dodijeljena. Ipak, pomoć tih bića je sasvim pogrešno shvaćena, ako su oni zazivani kao zagovornici kod Mene… ako se ljudi ne približavaju Meni Samome… ako oni vjeruju da će steći Moju naklonost kroz pokroviteljstvo… ako oni ne uspostave najprije odnos djeteta prema Ocu, nego od ovih bića očekuju pomoć, zbog čega ne pristupaju Meni Osobno… Dok god od svjetlosnih bića nije prepoznata Moja pomoćna volja, koja je okrenuta k vama, dotle ni u njima samima nije ova volja, i svaki poziv za pomoć je uzaludan, budući ove Moje sluge ne sprovode ništa protiv Moje volje… A vi najprije morate pokušati pridobiti Moju volju, dakle, ne smijete Mene Samoga izostaviti (zanemariti, mimoići), tek onda Moji glasnici svjetla stupaju u akciju, budući da su to u sebi prepoznali kao željeno od Mene… Čovjek koji u punoj ozbiljnosti stremi k Meni, također je stalno povezan sa svijetom svjetla, i u duhovnoj sferi se on kreće jednako opušteno (neusiljeno, slobodno), kao i među svojim bližnjima… On će uvijek stajati u kontaktu sa bićima svjetla, bit će okružen od njih na Moj nalog (u Moje Ime), i tako će oni na njega djelovati (utjecati) na Moj nalog (u Moje Ime), budući sve što oni čine, oni osjećaju kao od Mene naloženo. Svjetlosno biće ne može vršiti ništa drugo nego Moju volju, inače to ne bi bilo biće svjetla, budući je punina svjetla tek posljedica njihove potpune predanosti Meni, i ulaska u Moj red od vječnosti, zbog čega također vlada potpuni sklad između Mene i ovih bića… što sada međutim ne smije dovesti do zaključka da su to uvijek svjetlosna bića, koja ljudi sebi kao takva predstavljaju. Zato je zazivanje određenih bića za pomoć, uvijek povezano sa izvjesnom opasnošću… da također budu zazvana i bića koja ne prebivaju kao svjetlosna bića u kraljevstvu svjetla. Jer, vi ljudi ne možete prosuditi, morate Meni prepustiti procjenu stupnja zrelosti… I tako ćete vi sada također imati jasan odgovor na pitanje da li je zazivanje „svetaca“ uputno (svrhovito), i da li je u Mojoj volji… U punom povjerenju se prepustite bićima svjetla, ako ste vi prisno (duboko, iskreno) povezani sa Mnom, i vjerujte, da oni sada na Moj nalog (u Moje  Ime) brinu za vas i pomažu vam… Ali, ne zazivajte one, koje je ljudska prosudba označila (obilježila) za „svece“, a čiji stupanj zrelosti ne može biti ispitan od vas ljudi, budući samo Ja znam tko je dosegao stupanj savršenstva, da on sada od Mene može biti prožet svjetlom i snagom, i sada je aktivan u Mojemu kraljevstvu, prema Mojoj volji… Žudite svjetlo, i ono će vam se približiti, i ispunit će vas svojom snagom.

AMEN

Spread the Truth