Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5910 (Riječ Božja je snaga… Slova bez života…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5910, 21 Svibanj 1954

BOŽJA RIJEČ JE SNAGA… SLOVA BEZ ŽIVOTA…

S Mojom Riječi, vi uvijek primate i snagu da obavljate rad na vašoj duši, čim vi jednostavno sami žudite ovu Moju Riječ. Jer ona vam također može biti ponuđena i bez vaše žudnje, a snaga će samo onda zračiti, kada ju vi spremno primite. Moja Riječ u sebi sklanja snagu… Ipak, vi ljudi ju ne koristite, ne iskorištavate snagu Moje Riječi… vi ju često slušate i ostajete ravnodušni prema njoj, ona samo iščezava u vašim ušima, te vam tako ni ne može prenijeti snagu koja mora biti primljena srcem. Ali, kako bi vam lak bio vaš napredak na Zemlji, ako biste vi prisvojili snagu i puninu, kroz prihvaćanje Moje Riječi i… ako vi to ozbiljno namjeravate… kroz slijeđenje Moje volje koja je izražena u Mojoj Riječi… Vi bi uvijek samo trebali ispunjati Moje Zapovijedi, vi bi trebali samo živjeti prema Mojoj volji, te bi vi primili neizmjernu snagu, i duhovni uspon vaše duše bi bio zajamčen. Jer, Riječ je veza između vas i Mene, kroz koju vi možete primiti ono što vam nedostaje: snagu i svjetlo. No, dok god je Moja Riječ za vas samo slova, dok god ona još nije živa u vašem srcu, tako dugo ona ni nema snagu, budući do tada vi niti ne možete govoriti o Mojoj Riječi, nego samo o slovima bez smisla i života… Vi sami morate ovim riječima dati život… vi sami morate nastojati proniknuti duhovni smisao, i bit ćete iznenađeni, koja punina Božanskog Duha je unutra skrivena… Moja Riječ vas mora probuditi u život… što je međutim jedino onda moguće, ako vi želite živjeti, i onda također shvaćate značenje Moje Riječi, i iz njega sada izvlačite snagu kojom Sam Ja blagoslovio Moju Riječ. Moja Riječ je zračenje Mene Samoga, Moja Riječ je zraka svjetla koja vas treba dotaknuti i koja onda također ima oživljavajuću snagu. Beskrajno velika udaljenost od vas do Mene, premoštena je kroz Moju Riječ, kroz Moju Riječ je stvorena veza između vas i Mene, a svaka veza sa Mnom je od blagoslova, svaka veza sa Mnom za mrtvo znači buđenje u život, budući ništa ne može ostati bez života, čim je preplavljeno Mojim strujanjem snage… a svaka veza sa Mnom se dokazuje kroz tok snage, koja djeluje oživljavajuće na dotada beživotno. Ali, za to je potrebna volja bića, budući Ja ne mogu protiv njegove volje pustiti Moju snagu da djeluje; a volja će u vama ljudima biti aktivna, čim se vi svjesno izlažete djelovanju Moje Riječi… Dok vi bez otpora prihvaćate Moju Riječ, vi također morate osjećati snagu Moje Riječi, i duhovno sazrijevati. I zato vam Ja stalno prilazim blizu u Riječi, nastojim vas potaknuti da uspostavite vezu sa Mnom, da žudite Moju Riječ, i da ju živite, jer vi onda postajete svjesni Moje snage, koja vam olakšava put naviše, koja vam prva daruje istinski život… život Duha… tako da vi sada svjesno idete kroz zemaljski život… svjesni vašeg zadatka i cilja, kojeg ćete vi i postići, jer vi onda niste nikada bez snage, budući vam se Moja Riječ onda oglašava (zvuči) uvijek kada vi nju žudite.

AMEN

Spread the Truth