Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5889 (Liječenje bolesnih u Isusovo Ime…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5889, 27 Veljače 1954

LIJEČENJE BOLESNIH U ISUSOVO IME…

Položite vaše ruke na bolesne i blagoslovite ih… i snaga vaše vjere će ih izliječiti, pošto vi povjeravate bolesnu osobu Meni Osobno a Moja snaga je neograničena i prema tome može također djelovati bez ograničenja čim u nju vjerujete… Štogod učinite u skladu/sjedinjeni sa Mnom mora uspjeti… Ali da li se vi zaista osjećate prisno sjedinjeni sa Mnom?… Ja vas moram pitati ovo pitanje pošto jedino o ovom zavisi vaša snaga za liječenje bolesnih, pošto o vama osobno zavisi da li ćete omogućiti oporavak vašeg bližnjeg, jer vaša vjera mora biti tako snažna da vi možete osjetiti Moje živo prisustvo pored vas i na taj način djelovati u skladu/sjedinjeni sa Mnom kada izgovarate Moje ime dok blagoslivljate bolesnu osobu u Moje ime…

Ja sam za čovječanstvo postao tako udaljen Bog da ono više ne može razumjeti kako ljudsko biće može biti tako intimno ujedinjeno sa Mnom da može koristiti Moju snagu u skladu sa svojom voljom, i čak Moji vjernici jedino rijetko prikupljaju takvu snagu vjere da neće ni minute dvojbiti kako ću ih Ja podržati ako žele pomoći svojim bližnjima… Zato ima samo nekolicina sa darom liječenja bolesnih na njihovom raspolaganju, upravo zbog toga što koriste Mene i Moju snagu kada im je potrebna…

A vjera u Mene u posljednjim danima je postala tako slaba i mala među čovječanstvom da će vrlo duboko pobožna osoba sa izvanrednom snagom na svom raspolaganju također privući izvanrednu pražnju, tako da će ona onda ili postići puno duhovnog uspjeha vodeći ljude nazad k vjeri u Mene i snagu Moga imena ili će biti tretirana neprijateljski od strane onih kojima nedostaje sva snaga vjere a ipak prisvajaju jedino pravo za sebe da Moje ime proglašavaju ljudima.

I potonje treba više kriviti nego potpune nevjernike, jer oni Me znaju i priznaju a ipak im nedostaje živa vjera u Mene, oni samo podržavaju riječi koje još nisu u dovoljnoj mjeri postale žive u njima da demonstriraju njihove rezultate. Oni ih nisu iskušali, što je živa vjera u stanju učiniti… i ako netko postavi primjer za njih oni ga napadaju pošto osjećaju njegovu duhovnu nadmoćnost i sa zavišću prepoznaju Moju asistenciju koju oni još nisu prisvojili za sebe (ili ‘na koju oni još ne polažu pravo’).

U posljednjim danima prije kraja povećat će se broj ljudi u kojima će darovi duha stupiti na snagu, ljudi, koji će biti u takvom iskrenom kontaktu sa Mnom da će sve što čine biti učinjeno sa Mnom, u Mojoj volji i zazivanjem Moga imena… I oni će se na različite načine potvrditi kao Moji glasnici, jer štogod osoba koja je prožeta sa Mojim duhom nakon toga misli, govori ili čini će ukazivati na Mene i Moje kraljevstvo… i sve odaje posebnu snagu koja je jedino na njegovom raspolaganju zato što Mi on dozvoljava djelovati kroz njega zbog njegove vjere u Mene, a snaga Moje ljubavi je tako snažna da mu pritječe neometano, i tako on također može pomoći svojim bližnjima na nadnaravan način… Jer on je pun ljubavi spram njih i ta ljubav ga opskrbljuje sa snagom od Mene direktno… i na taj način će za njega biti također moguće ostvariti što god poželi.

AMEN

Spread the Truth