Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5872 (Predskazanja svjetskih događaja… Lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5872, 8 Veljače 1954

PREDSKAZANJA SVJETOVNIH DOGAĐAJA …. LAŽNI PROROCI ….

Božanska otkrovenja na Zemlju će biti dostavljana jedino kako bi ljude upozorila na veliku opasnost koja prijeti njihovim dušama …. A svjetovni događaji spominju se jedino baš zato što su oni posljedica niskog duhovnog stanja i istovremeno sredstvo za uklanjanja (podizanja) istoga. Svjetovne događaje Bog samo najavljuje kroz Svoje proroke, budući da su oni usko povezani sa duhovnim razvojem i budući da oni na ljude trebaju opet samo utjecati tako da se ovi promjene na duhovnom planu, da misle na svoje duše i da im pomažu da se uzdižu.

Otkrovenja nikada ne trebaju imati tu svrhu da djeluju na svjetovan način na ljude, i stoga se svako otkrovenje te vrste, koje se odnosi na svjetovne događaje, može smatrati duhovnom uputom, ako su ona širena od ljudi koji se očigledno trude služiti Bogu, raditi za Njegovo Kraljevstvo i proglašavati Njegovu Riječ. Jer takva otkrovenja nikada na Zemlju nisu dostavljena bez Božanske Riječi, pošto je baš proglašavanje te Riječi upravo najvažniji zadatak onoga koji ima proročki duh i kome je oboje …. Božanska Riječ i predskazanja budućih svjetovnih događaja, dostavljeno odozgor u svrhu širenja toga, u svrhu naučavanja ljudi koji tumaraju u tami duha i zaboravljaju svoju dušu.

Tko međutim želi otkrivati budućnost u zemaljskom smislu, tko vjeruje da vidoviti može gledati u budućnost, tko ljudima daje izjave vezane za budućnost zemaljske koristi radi, taj važi za lažnog proroka i mora biti odbačen kao nevjerodostojan, čak i ako tvrdi da govori po nalogu Boga …. Jer Božanski nalog dobiva samo onaj čovjek koji se Bogu svjesno stavi na raspolaganje kako bi radio za Njegovo Kraljevstvo. No taj više ne cijeni zemaljska dobra, i njegovo nastojanje neprestano je to da se ljude oslobodi od materije, da im se svjetovne težnje objasne kao beskorisne i da se jedino nastoji stimulirati duhovni razvoj čovjeka, radi čega on potpuno nesebično ljude upoznaje s tim što mu se putem Božanskih otkrovenja objavljuje ….

Uvijek morate uzeti u obzir svrhu otkrovenjā …. Da li se stremi isključivo duhovnom razvoju, ili pak zemaljskim prednostima …. I moći ćete donijeti ispravne prosudbe o vrijednosti ili bezvrijednosti prognoza i s obzirom na to urediti vaš život. Jedino ono što duši pomaže do spasenja, valja smatrati Božanskim a odbaciti sve drugo što god obećava zemaljski napredak ili zemaljske prednosti, jer Bog se objavljuje jedino duše radi, kako bi ona izbjegla svoju duhovnu nevolju ….

AMEN

Spread the Truth