Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5863 (Očev glas… Božja zaštita Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5863, 26 Siječanj 1954

OČEV GLAS… BOŽJA ZAŠTITA ISTINE…


Neprestano ćete biti podučavani od Mene, blizu vam je doneseno svjetlo Istine, vi čujete Moju Riječ i tako imate vidljivi dokaz Moga prisustva i skrbi za vas. Iz vama ponuđenog, vi možete primiti neograničenu snagu i milost, i također možete ovu snagu i milost primjetno percipirati, i sazrijevati u spoznaji, vama je dostupno znanje koje vam pomaže uspostaviti vezu sa vašim nebeskim Ocem, Kojemu sada svjesno stremite, i nastojite ispuniti Njegovu volju. Dovođenje Moje Riječi izaziva vaš duhovni razvoj, potaknuti ste da djelujete u Ljubavi, i Duh u vama sada može postati učinkovit… Morate misliti na sve ovo i sada se upitati da li biste bez dovođenja Moje Riječi došli na isti stupanj vašeg razvoja, da li biste bez Moje Riječi u ovom obliku uspostavili tako iskrenu (srdačnu) povezanost sa Mnom, i da li biste došli do sasvim iste spoznaje, koja je sada vaša vlastita. Očigledno Sam uzeo (primio) Sebi vas koji ste bili voljni Mene slušati, povjerio Sam vam plan spasenja od vječnosti i dao Sam vam objašnjenja koja sada možete razumjeti, jer Sam osvijetlio vaš duh, i jer ste bili voljni prihvatiti Moje pouke…. Govorio Sam vama, zato što ste se otvorili i bili Moji voljni slušatelji… I Ja Sam vam obznanio Moj plan spasenja od vječnosti. Tko je Moj, također zna Tko mu govori, jer Moje ovce prepoznaju Moj glas, ali ne mogu govoriti tako jasno da ga svi ljudi moraju prepoznati, jer Moja mudrost i Ljubav ne dozvoljavaju da Moja stvorenja budu prisiljena na vjeru u ove Riječi. Ali, jedno uvijek iznova ističem: Ja ne dozvoljavam da hodaju u zabludi oni koji žude Istinu, i dajem Mojega Duha onima koji ga traže od Mene. Međutim, ova molitva mora biti Meni upravljena u Duhu i u Istini… Čovjek mora u najdubljoj nutrini željeti biti upućen u Istinu, i ovu Istinu od Mene kao vječnu Istinu žudjeti u poniznosti… Onda mu je također zajamčeno dostavljanje Istine, Ja ne dopuštam da sada, nakon ove iskrene molitve, zemaljsko dijete bude uvedeno u zabludu (prevareno) kroz snage koje su nesklone Istini… Moj plan od vječnosti je neoborivo postojan. A, u skladu s ovim planom uvijek su i predviđanja Mojih vidjelaca i proroka, koji u Moje Ime proglašavaju ljudima ono što Sam Ja odlučio od vječnosti. Kao vidjeoce i proroke, treba priznati jedino one u kojima može djelovati Moj Duh, jer oni izgovaraju samo ono što u sebi čuju izravno od Mene Osobno. A njima Sam stalno objavljivao isto, jer Moja je Riječ vječno nepromjenjiva. Ali, misli onih koji su je čuli, su zbrkane (zbunjene, zapletene), čim nisu način života uskladili s Mojom voljom. Oni nisu prepoznali Moj glas, jer oni nisu bili Moje ovce koje slijede svoga Pastira na svim Njegovim putevima. Jer svatko tko se na Zemlji mijenja sukladno Mojoj volji, u sebi čuje isti glas, premda u obliku misli, i ovome njegovo razmišljanje ide u potpuno istom smjeru sa Mojom Riječju, koju u sebi čuju vidjeoci i proroci. Za Mene bi bilo uistinu moguće sva razmišljanja jednako usmjeriti, ali nije u Mojemu planu od vječnosti da Ja dovedem Moja stvorenja do savršenstva, nego oni moraju sebe sami usavršavati, a to uključuje da kroz Ljubav u sebi dovedu do buđenja Duh, koji uređuje njihovo razmišljanje i vodi ih do cilja. A ovome treba pomoći Moja Riječ, koja međutim može biti prenesena svim ljudima jedino kroz čovjeka probuđena Duha. Ja Se Osobno otkrivam svim ljudima, i to tako očigledno, da mogu biti prepoznat kao izvor Objava, ali uvijek samo od onih koji su dobre volje i koji žude biti u Čistoj Istini. Čim se sumnja u ove Moje Objave, duh je zatamnjen (zamućen)… Očev glas nije prepoznat, jer ga zaglušuje jedan drugi glas, i jer je više cijenjen ovaj glas, koji je od svijeta… od kraljevstva Moga protivnika… nadglasava i radije je slušan, jer obećava zemaljsko-ljudsko, dok Čista Istina… Očev glas… proglašava i objavljuje ono što treba služiti za spasenje duše.

AMEN

Spread the Truth