Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5844 (Priznavanje ili odbacivanje… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5844, 3 Siječanj 1954

PRIZNAVANJE ILI ODBACIVANJE… ISUS KRIST…

Vi ljudi imate jedino izbor Mene priznati ili odbaciti. Potonje samo dokazuje vašu kompletnu nevjeru i imat će za vas vrlo bolne posljedice, jer odbacivanje Mene naznačava da ste i dalje kompletno pod kontrolom Mojeg protivnika (Sotone) i otvoreno Mi se suprotstavljate. Međutim, priznavanje Mene znači biti potpuno i kompletno na Mojoj strani i također da se ušlo u Moj vječni red, priznavanje Mene naznačava vjerovanje u Isusa Krista kao Sina Božjeg i Iskupitelja svijeta i živjeti kao Isusov učenik; priznavanje Mene naznačava stremljenje spram Mene, vječne Ljubavi, što je jedino moguće kroz življenje života Ljubavi, pošto jedino ovo uspostavlja sjedinjenje sa Mnom… I tako će vam također biti razumljivo da Ja jedino prepoznajem DA ili NE i da ne mogu biti obmanut sa izvrdavajućim riječima koje su korištene kada Sam jedino ispovijedan sa riječima izgovorenim od strane usta ali bez uključenja srca… Vi Me ne priznajete ako vaš način života ne otkriva vaše ozbiljno stremljenje spram Mene, ako vašem načinu života nedostaje Ljubavi, ako ne nosite Moju sliku u vašem srcu, ako vaša vjera još nije tako oživjela da gorljivo radite na unapređenju vaše duše, ako se ne okrenete Isusu Kristu zamoljevajući Ga za pomoć i milost, ako hodate bez Isusa Krista… U tom slučaju, sve vaše riječi koje naumljavaju prikazati vjerovanje su samo prazne fraze, koje Mene ne obmanjuju u svezi vašeg istinitog stanja duše i koje su istoznačne sa odbacivanjem Mene… Osoba koja Me priznaje također živi sa Mnom, opet i iznova on uspostavlja kontakt sa Mnom u mislima, on ulazi u srdačan razgovor sa Mnom, dopušta Mi govoriti mu poput njegova Oca jer on osijeća za sebe kako je Moje dijete, i time on pripada Mojim Vlastitima koje Sam zauvijek pridobio nazad. On pripada onima koji su iskupljeni, jer bio je jedino sposoban postići snaženje volje da Me dosegne kroz milost čina Spasenja… Shvatite… staza do Mene može jedino voditi kroz Isusa Krista (Ivan 14:6)… Nitko Me neće doseći i nitko neće isto tako stremiti spram Mene ako nije zatražio blagoslove koje je Isus stekao… tko prema tome svjesno sebe postavlja pod Kristov Križ. Jer on može jedino ozbiljno stremiti spram Mene kada je oživio kroz blagoslove Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, u Kojem Sam postao vidljivi Bog za vas ljude. Ipak zapitajte sebe da li i do kojeg opsega vi ozbiljno stremite spram Mene, i ne vjerujte da možete biti smatrani za Moje Vlastite ako niste još prožeti od strane Mojeg Duha Ljubavi, ako jedino izvanjski želite pokazati vašu vjeru u Mene ali vašem načinu života nedostaje svaki kontakt sa Mnom… riječi jedino neće biti dostatne, a pripojenje Kršćanskoj vjeroispovijesti vas ne čini stremiteljima za Mojim kraljevstvom ako niste još pronašli stazu do Isusa Krista, ako Ga još niste ozbiljno zazvali da vam iskaže milosrđe, vama koji ste bez Njega i Njegovog Spasenja i dalje porobljeni od strane protivnika… Vi morate sebe prepoznati da ste opterećeni od strane krivnje i priznati Mu vaš grijeh i zaklinjati Ga za spasenje poradi Krvi koju je prolio namjesto vas… Onda ćete pripadati onima koji povikuju glasno DA kada Očev poziv Ljubavi odjekne, vi ćete pripadati onima koji hitaju ka Njemu, koji su sebe zauvijek razdvojili od Mojeg protivnika, koji Me ljube sa svim njihovim srcem i ulaze u brak sa Mnom… koji će ostati Moji Vlastiti za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth