Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5809 (Ispravno razmišljanje primatelja objava…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5809, 21 Studeni 1953

ISPRAVNO RAZMIŠLJANJE PRIMATELJA OBJAVA…

Kome Ja Sebe otkrivam, njemu Ja također ispravno usmjeravam i misli, budući je jedna Objava s Moje strane izraz Mojega Duha, Koji onda tako djeluje na misli čovjeka, da njemu sada postaje razumljivo ono što mu Ja želim objaviti. Jedan čovjek koji sada prima Moju Riječ, koji ju prihvaća od Mene Osobno, mora biti u izvjesnom stupnju zrelosti, inače bi djelovanje Mojega Duha bilo nemoguće… a određeni stupanj zrelosti također osigurava ispravno razmišljanje, ispravno shvaćanje i ispravno priopćavanje onoga što je čovjeku došlo kroz Moj Duh. Time vam Ja želim reći da vi bez brige smijete vjerovati, da vaše vlastito mišljenje ne iskrivljava ono što je od Mene dano u najčišćem obliku… Vi smijete bez brige vjerovati da je primatelj Objava već od Mene oblikovan sukladno njegovom zadatku, a ovo se može dogoditi, budući on sam podlaže svoju volju Meni, a podlaganje volje Mojoj također znači i mišljenje, htijenje i djelovanje sukladno Mojoj volji. U njemu je takoreći djelatna Moja volja, i njegovo racionalno razmišljanje će sada također odgovarati Mojoj volji, budući njime vlada Moj Duh, a Moj Duh ne može dati drugo nego Istinu… Gdje Ja Sam Sebe otkrivam, tamo je već uspostavljena veza čovjeka sa Mnom, i otuda je zajamčena najčišća Istina… A sada vama ljudima ostaje jedino provjeriti, da li sam to Ja Koji se objavljuje nekom čovjeku… Ipak, ovu provjeru ne treba poduzeti jedino razum, nego također i srce… vi trebate obratiti pažnju na to da li se osjećate oslovljenima, vi trebate pustiti da smisao jedne Objave djeluje na vas, vi ne trebate jedino razumski ispitivati smisao slova, i osjetit ćete Tko vam govori, ako vi samo pitate srce. Jer, kada vam Ja govorim, Moj govor vas treba dotaknuti kao snaga; ali ako riječi nisu Božanskog porijekla, onda se više obraćaju vašem razumu, no srce ostaje netaknuto. No, gdje se srce raduje i veseli, gdje ono gura k Meni ispunjeno srećom, tamo je dano jamstvo za jednu odozgor vođenu struju snage, za jednu Božansku Objavu, koja onda također jamči nepatvorenu Istinu. Ja želim vas ljude usrećiti Mojim govorom, i stoga vas mora također prožimati osjećaj sreće, kako bi vi mogli prepoznati Mene Samoga u Mojoj Riječi… Ja vam želim nešto dati… Ja vam želim pokloniti Moju Ljubav, stoga vi također morate biti blagoslovljeni Mojim darom, vaše srce, ako se otvori, bit će također ispunjeno i osjećati Ljubav za Darivatelja… Ali sve ovo može pobuditi jedino najčišća Istina u srcu čovjeka, budući najčišća Istina dolazi odozgor, od Mene kao prvobitnog Izvora Istine, te budući sve što proizlazi od Mene mora također imati pozitivan učinak na čovjeka. I tako vi možete jedino po učinku već prepoznati vrijednost Otkrivenja… da li ono treba biti ocijenjeno kao Božanska Objava… Vi morate pitati vaše srce, i vaše srce će vam to reći, jer jedna Objava s Moje strane govori uvijek samo srcu, a potom i razumu, kada se on sam priključi srcu.

AMEN

Spread the Truth