Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5796 (Prevladavanje materije… Duhovno kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5796, 26 Listopad 1953

PREVLADAVANJE MATERIJE… DUHOVNO KRALJEVSTVO…

Dok god se vaše misli i nastojanja odnose jedino na svijet i njegova dobra, vi ćete teško baštiniti Moje kraljevstvo, budući „Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta“… Moje kraljevstvo može biti stečeno jedino napuštanjem onoga što je vama ljudima još uvijek poželjno… Moje kraljevstvo zahtijeva prevladavanje materije, budući vi možete postati slobodni od forme i ući u Moje kraljevstvo tek onda, kada vi sebe odvojite od svega što pripada Mojemu protivniku. Materijalni svijet je njegovo kraljevstvo, iako on nema nikakav utjecaj na samu materiju… Utoliko veći utjecaj on međutim ima na ljude, koji kao duša u sebi sklanjaju duhovno, koje je sada doseglo stupanj razvoja, gdje može umaći njegovoj vladavini, gdje se može osloboditi (riješiti) svake izvanjske forme ispravnom upotrebom volje. Tada on pretjerano koristi svoj utjecaj, kako bi čovjeka okovao za materiju, kako bi mu volju usmjerio naopako, tako da on opet jedino teži onome što je već odavno prevladao. Materijalni svijet je vaš najveći ispit volje, jer se vi trebate odreći, vi trebate dobrovoljno odustati od svega što vam za vrijeme zemaljskog života izgleda poželjno… vi trebate stremiti duhovnom kraljevstvu, dakle izabrati i odlučiti se za Moje kraljevstvo ili za kraljevstvo Mojega protivnika. Ovaj vas mami njegovim dobrima… promislite međutim, da su ova dobra propadljiva, da ona mogu proći (propasti) sama od sebe, ili također od vas moraju biti napuštena u času smrti… Vi ih sebi ne možete osigurati za vječnost, vi ćete ih neopozivo (bezuvjetno) izgubiti, prije ili kasnije… Mislite na to, pa stvarajte i djelujte, i otuda sebi na vrijeme priskrbite dobra koja vam ne mogu biti oduzeta, dobra koja su neprolazna, koja će u njihovoj pravoj vrijednosti biti prepoznata tek u vječnosti, nakon smrti tijela, koja su onda bogatstvo duše, koje će ju beskrajno blagosloviti. Žudnja za materijom vas čini slijepima za duhovna dobra, vi ih ne možete prepoznati kao ono što ona jesu, budući su sve misli u vama jedino zemaljski usmjerene, i duhovna strujanja vas ne mogu dotaknuti… jer Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta, Moje kraljevstvo međutim dolazi svakome tko ga žudi (traži)… Stoga odvojite sebe od onoga što vam priječi ulaz u Moje kraljevstvo… Učinite sebe slobodnima od žudnje prema zemaljskim dobrima, oskudijevajte (gladujte) i odričite se dok god vi živite na Zemlji, da potom u svoj punini primite Moja dobra Ljubavi u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth