Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5793 (Širenje Božanskog učenja je nužno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5793, 19 Listopada 1953

ŠIRENJE BOŽANSKOG UČENJA JE NUŽNO ….

Vama svima Ja dajem Moju Riječ, vama svima Ja dostavljam Evanđelje u svoj čistoći, i vi svi ga možete primiti kroz Moje učenike, koje Ja ponovo odašiljem sa nalogom da ga šire među ljudima …. Vi morate znati za Moje učenje Ljubavi, za Moj čin spasenja, morate znati što vam je za činiti da bi postali blaženi; morate biti podučeni tome koje je vrste rad na duši koji sami na sebi morate poduzeti, i treba vam se objasniti na koji način se dobar ali i loš način zemaljskog života odražava nakon smrti vašeg tijela ….

Ja vama svima putem Mojih glasnika dostavljam Evanđelje …. A da je ono Čista Istina, to vi sami na sebi možete iskusiti, samo ako ispunjavate Moje zapovijedi Ljubavi, ako ste ne samo slušatelji nego vršitelji Moje Riječi. Tad će se sve Moje Riječi potvrditi, tad će se ispuniti Moja obećanja, s kojima su uvijek povezani određeni uvjeti, za koje vi dakle trebate znati …. Ja moram Osobno govoriti s vama, vi morate od Mene Samoga saznati o Mojoj volji, jer se inače ne date impresionirati, čak iako ste sa ljudske strane potaknuti na promjenu vašeg načina života.

Sila Moje Riječi na vama treba biti djelatna, vi trebate biti potaknuti na Ljubav, na aktivnost u skladu s Mojom voljom ….. I zato vam šaljem Moje glasnike koji vam se trebaju obratiti u Moje Ime, koji mogu živo govoriti jer su od Mene Samoga uvedeni u život i jer sami posjeduju nešto što vam trebaju dati …. Čistu Istinu, onakvu kakva je proizišla iz Mene ….

Dostaviti vam tu Istinu njihova je misija, njihova služba, za koju sam ih Ja Sâm odabrao i obrazovao. Stoga im možete vjerovati kad vam donose Moju Riječ, možete si ju uzeti k srcu i učiniti ju blagom u sebi …. Ne trebate dvojbiti njihove riječi, jer ne oni, nego Ja govorim vama kroz njih, samo što se služim ljudskom formom, kako vas ne bih činio neslobodnima u htijenju i vjerovanju …. Prihvatite što vam naviještaju, i slijedite njihove riječi, i osjetno ćete iskusiti snagu …. blagotvorno ćete biti dotaknuti od strane njih, ako ste i sami dobre volje i dozvolite da Moje obraćanje djeluje na vas …. Jer oni vam samo naviještaju Moju Riječ …. Oni vam samo govore što trebate činiti da bi postali blaženi ….

AMEN

Spread the Truth