Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5769 (Sotona zavezan… Nova Zemlja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5769, 14 Rujan 1953

SOTONA ZAVEZAN… NOVA ZEMLJA…

Sila/moć zla će biti skršena za dugo vremena, Sotona će biti bačen u okove (Otkrovenje 20:1, 2)… period mira će zamjeniti vrijeme borbe u svemiru, ni jedno biće tame neće biti sposobno tlačiti ljude na Zemlji; Sotona osobno i njegovi sljedbenici će biti zavezani jedno dugo vrijeme, i ljudi na Novoj Zemlji neće popustiti njegove spone budući će oni biti blisko ujedinjeni sa Bogom i više neće stremiti za ničime drugime nego za Njime, Koji će se onda s puno Ljubavi pobrinuti za njih, i duhovno i fizički. Ovaj period mira na Zemlji će nadoknaditi za vrijeme neopisive nevolje/bijede tijekom posljednjih dana na ovoj Zemlji, koje je dodjeljeno onim ljudima koji jesu i žele ostati vjerni Bogu. To će uistinu biti vrijeme borbe za njih budući će oni biti duhovno i fizički proganjani i jedva sposobni sebe odbraniti od njihovih progonitelja, koji će čak prijetiti njihovim životima ako im se oni odbiju podložiti. Ali opet i iznova je ovim ljudima kroz vidjeoce i proroke bilo obećano vrijeme mira, vrijeme kada više nitko neće više biti u opasnosti sa bilo koje strane, kada tijelo i duša mogu uživati prekrasna djela Božanske Ljubavi, kada će blaženi mir ispuniti njihova srca kroz prisustvo Onoga Kojeg oni ljube i za Kojeg su patili.

Sve će biti mirno, tvorevine jednako kao i živa bića će živjeti u savršenoj harmoniji, i čak će zavezana duhovna supstanca napredovati i brzo odustati od svojega otpora budući će osjetiti blizinu Onoga Kojem će se opet predati, i budući će duhovna zračenja ljudi (sfere) ublažujuće afektirati zavezane duhove unutar stvaranja. Ljudi su već prošli njihovu probu volje, stoga odluka više neće biti nužna na Novoj Zemlji, budući će ljudi pripadati Bogu sa tijelom i dušom i ne mogu više biti razdvojeni od Njega. Ali sve što pripada Sotoni će venuti/skapavati u tami; ono će biti iznova prognano u najtvrđu materiju i nesposobno vršiti utjecaj na duše koje streme ka svjetlu, ono se mora podrediti Božjoj volji i biti će lišeno svoje moći tijekom jednog beskonačno dugog vremena. Sotona osobno će biti slab budući će sve što je bilo podupiralo njega i njegovu moć biti zavezano i tako povučeno od njegova utjecaja.

Sred njegovog svijeta on će biti bez snage, sve dok mu ljudska pogrešna volja još jednom ne osigura/priskrbi moć, ali ovo će se dogoditi jedino nakon dugog perioda vremena, nakon što su prvi naraštaji Zemlje, stanovnici raja, njihova djeca i djeca djece, već davno ušli u duhovno kraljevstvo… kada se ponovo pojavi raskol u smjeru volje pojavljujućih naraštaja… Onda će ljudi još jednom dopustiti sebi da postanu zarobljeni od strane materijalnih stvari i kroz njihovu žudnju će oni onda također osloboditi lance onoga koji je gospodar ovog neiskupljenog svijeta. Onda će rajsko stanje također dokončati, vrijeme mira će još jednom biti zamijenjeno vremenom borbe između svjetla i tame, jer onda će se ponovno započeti borba za ljudske duše sve dok drugi razvojni period ne istekne, ipak sa rezultatom da će bezbrojna bića ostvariti njihovo produhovljavanje i Sotonina će se moć rastuće umanjivati sve dok on, također, neće morati popustiti (u smislu: predati se) za što će, međutim, još biti potrebno jedno nezamislivo dugo vrijeme i bezbrojni periodi Spasenja.

AMEN

Spread the Truth