Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5741 (Promjena volje u slobodi… Savršenstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5741, 7 Kolovoz 1953

PROMJENA VOLJE U SLOBODI… SAVRŠENSTVO…

Udaljenost od Mene ne može biti umanjena od strane/pomoću Moje volje, namjesto toga, vaša volja sama to mora ostvariti, jer Moja vas se volja nije odrekla, namjesto toga, vi ste Me napustili vašom vlastitom slobodnom voljom; vi ste Me odbacili i na taj način stvorili provaliju između vas i Mene koju ćete sada morati premostiti sami ako Mi se želite vratiti. Ja Osobno ću vas dočekati sa raširenim rukama ako se vratite u kuću vašega Oca. Ali Ja vas nikada neću dovesti nazad k Meni protiv vaše volje, budući Sam Ja manje zainteresiran za to da vas posjedujem nego za vašu Ljubav spram Mene, koja će naknadno promijeniti vašu volju tako da Mi se vratite dobrovoljno. Međutim, povratak k Meni predstavlja neograničeno blaženstvo, i tako vi možete i morate stvoriti vaše vlastito stanje sreće, ono vam ne može biti dano od strane Mene ako ne postoji preduvjet da je vaša volja okrenuta spram Mene. Ja Sam vam voljan dati sve, Ja vam doista neću zanijekati ništa što žudite… ipak za Mene nije moguće porobiti vašu volju budući bi se onda Ja Osobno morao ogriješiti o Moj zakon vječnog reda, jer Moje su žive tvorevine bile stvorene na Moju sliku, ova su bića bila morala posjedovati slobodnu volju budući su potekla iz Mene u savršenstvu… i sve što je bilo eksternalizirano od strane Mene u savršenstvu može zasigurno postati nesavršeno svojom vlastitom voljom ali ipak ne kroz Moju volju, time je bilo sposobno okrenuti svoju volju od Mene, ali Ja ne mogu sada porobiti ovu slobodnu volju  ina taj način otkloniti od Moje žive tvorevine dokaz njezina Božanskog porijekla. Jer Ja Sam savršen i prema tome ne kršim Moj vječni red… Otud Ja ne mogu spriječiti ljude da počinjavaju grijeh i vode pogrešan način života, Ja ih ne mogu prisiliti da vjeruju u Mene a još manje ih prisiliti da Me ljube, stoga da Mi se ponovno vrate… Ja jedino mogu učiniti sve što može, ali ne mora promijeniti njihovu volju, inače ni jedno udaljeno biće doista više ne bi postojalo ali niti ne bi bilo ijednog slobodnog i sretnog savršenog bića. Slobodna volja je temeljni zakon vječnosti… i ona je također temeljni zakon u svakom biću stvorenom od strane Mene… Vi ljudi morate prihvatiti ovo objašnjenje za uvjete na Zemlji koji vam izgledaju tako nesavršeni i koje jedino slobodna volja ljudskog bića može promijeniti. Što Moja moć može ostvariti je već bilo ostvareno od strane Moje Ljubavi; međutim, gdje se sloboda volje mora očuvati jedino vi sami možete postati aktivni, i Moja će vam Ljubav pružiti svaku podršku, naposlijetku, Moja je volja da ćete se vi vratiti k Meni. I čak ako vječnosti prođu prije nego vi opet stremite ka Meni vašom vlastitom slobodnom voljom, Ja vas unatoč tome neću voditi nazad prisilno, budući je Moja volja da ćete opet postići vaše izvorno stanje savršenstva, budući je Moja volja da se vi, kao Moja djeca, Meni dobrovoljno predate u Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth