Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5725 (“Nosite moje Evanđelje u svijet…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5725, 17 Srpanj 1953

NOSITE MOJE EVANĐELJE U SVIJET…

Nosite Moje Evanđelje u svijet… vi ne shvaćate kako li je nužno da su ljudi podučeni, da čuju Moju Riječ i tako otkriju Moju volju… Premda poznaju sve što im činite dostupnim kao Moju Riječ, oni to više ne smatraju Mojom Riječju, to su samo isprazne fraze koje ne uzimaju ozbiljno, posljedično tome, oni ne čine ništa kako bi poboljšali zrelost njihovih duša, oni žive za trenutak bez da razmišljaju o svrsi njihovog života na Zemlji… I sada im vi morate nanovo odnijeti Moju Riječ (Bertha Dudde), oni će ju zasigurno prepoznati kao istu Riječ (Biblija) ali će im izgledati više živa budući ćete im donijeti dar kojeg ste primili od Mene Osobno i koji njima više neće izgledati mrtav, umjesto toga, on će im odgovarati/goditi čim im Moju Riječ ponudite sa ljubavlju. Nosite Moje Evanđelje u svijet… To je jedini mogući način da se ljude upozna sa njihovim Bogom i Stvoriteljem, sa njihovim Ocem od vječnosti, Kojega oni moraju upoznati kako bi sami sa Njime uspostavili kontakt. Trebate ih obavijestiti o Meni, o Mojoj ljubavi za Moje žive tvorevine, o Mojem vječnom planu Spasenja i nadolazećem kraju koji ih ne smije dočekati nespremne. Trebate im donijeti istinu, znanje koje ste primili od Mene koje je naumljeno pomoći ljudima postići blaženstvo. Pokušajte usmjeriti njihove umove ka duhovnim sferama i, iznad svega, skrećite njihovu pažnju na Božanskog Iskupitelja Isusa Krista; trebate ih pokušati ohrabriti da gledaju unutar sebe, da rade na unapređenju njihovih duša, da streme za duhovnim životom, za preporodom njihovih duša… Pokušajte ih uvjeriti u nastavak dušinog života i odgovornosti koju nose kao ljudska bića spram njihovih duša, prikažite im sudbinu duše nakon njihove smrti i skrenite im pažnju na činjenicu da postoji Pomagač, da oni trebaju apelirati Isusu Kristu za snaženje njihove volje ako je ona preslaba i, prije svega, ohrabrite ih da budu ljubav-no aktivni… Predajte dalje sve što vas Osobno podučavam, i tako budite istinski distributeri Mojeg učenja ljubavi i radite za Mene i Moje kraljevstvo, budući su ljudima potrebna objašnjenja, oni trebaju Moju Riječ, i ona im mora biti vidljivo ponuđena, inače će ju odbaciti a ipak ne mogu postati blaženi bez Moje Riječi. Pamtite kako vrijeme ističe, da vaš rad ne dozvoljava nikakvog odgađanja, da morate raditi marljivo budući čovječanstvo trpi veliku duhovnu nevolju. Prisjetite se da nije puno vremena preostalo do kraja i da prema tome ne smijete biti malodušni ili tromi, ali da također možete biti sigurni u Moj blagoslov, Moju podršku i neprestane instrukcije, da ću Ja uvijek i zauvijek dati tako da opet možete predati dalje onima koji su u potrebi i zavise o vašoj pomoći… Prema tome, budite gorljivi radnici u Mojemu vinogradu, služite Mi kao vjerne sluge i izvodite ljude iz tame noći na svjetlo dana… Propovijedajte Moje Evanđelje ljubavi svim ljudima, tako da će oni postići život i postati blaženo sretni.

AMEN

Spread the Truth