Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5719 (Snaga vjere… Antikrist… Protudjelovanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5719, 9 Srpanj 1953

SNAGA VJERE… ANTIKRIST… PROTUDJELOVANJE…

Snažna protudjelovanja će se morati sprovoditi kada Antikrist započne njegov posljednji rad ograničavanja svih duhovnih stremljenja, kada on vidljivo radi protiv Boga pokušavajući iskorijeniti svako Kršćansko vjerovanje i tako njegovo anti-Kršćansko djelovanje postane jasno očigledno. Onda će sve sile neba i Zemlje morati biti mobilizirane, jer ovo će biti početak najteže borbe koju je Kršćanska zajednica ikada doživjela… Onda će posljednja vjerska borba započeti, koja je početak kraja i koja će se voditi sa okrutnošću i brutalnošću, budući će se sam Sotona podići protiv Boga kako bi Ga srušio i sebe uzvisio do Njegovog prijestolja. Ali onda će sve sluge Božje na Zemlji također biti silno podupirane od strane svijeta svjetla, jer onda marljiv rad treba biti učinjen kako bi se odbile neprijateljske ofanzive, kako bi se proglasio Isus Krist i Njegovo Ime priznalo pred svijetom… Onda će doći kraj tajnovitosti/skrovitosti i biti će otkriveno tko vjeruje u i ljubi Boga, tko je dovoljno snažan da prizna Isusa Krista kao njegova jedinog Gospoda i ne plaši se naređivanja protivne sile… Onda će svaki proglašivač Božanskog učenja ljubavi biti blagoslovljen dvostruko, jer onda će njegov rad biti hitno potreban… on će sa uvjerenjem/sigurnošću proglasiti Boga, Koji bi trebao biti odbačen, on će se boriti namjesto Njega i neće se bojati onih koji mu prijete sa smrću… Takav rad može vršiti jedino netko tko je stekao realizaciju, tko zna o svemu uključujući znakove kraja i koji se prema ne može suzdržati/zadržavati govoriti namjesto Isusa Krista i Njegova djela Spasenja, budući je bio zahvaćen od strane Njegove ljubavi i milosti i osjeća Njegovu aktivnost i budući mu ova osigurava snagu da postigne bilo što, uključujući otvoreno priznavanje njegove vjere, što će rezultirati u najgorčoj zemaljskoj sudbini. On zanemaruje poteškoće budući je postao upućen i više se ne plaši ničega u ovom svijetu… budući je prepoznao pravog Gospodara i također radosno daje njegov život za Njega.

Protudjelovanje zahtjevano od Božjih boraca je ponuditi razjašnjenje gdje postoje sumnje, uvjeriti duše da sebe izruče Isusu Kristu, Koji je Iskupitelj i Spasitelj svake duše i Koji će ih također izbaviti od zemaljske nevolje i ojađenosti/neprilike kada je došao kraj… Njihov rad se sastoji od širenja prepoznate Istine i odvažnom suprotstavljanju klevetnicima i huliteljima, predstavnicima obmanjujućih učenja i svima onima koji su neprijateljski nastrojeni spram Kristova učenja… Njihov se zadatak sastoji od širenja svjetla budući su ljudi zastrti najmračnijom duhovnom noći. I čak tada će i dalje biti ljudi koji su neodlučni na koju se stranu okrenuti, i predstaviti im istinsku Božju prirodu je također dio rada za kraljevstvo Božje jer Čista Istina može i neće podbaciti stvoriti učinak na srce koje žudi za Istinom, i ovo važi za nekolicinu koji su neodlučni, koji će morati biti tretirani posebice ljubazno kako bi prešli u vaš tabor i postali vaši prijatelji umjesto vaši neprijatelji… Oružja korištena od strane Antikrista u posljednoj vjerskoj borbi će biti lišena sve ljubavi, međutim, vi, također, se trebate gorljivo boriti, ali sa oružjem ljubavi… vi im trebate pokušati pružiti to što vi sami posjedujete, što ste primili od Boga… Njegovu Riječ, koja će afektirati svakoga sukladno Njegovoj volji. Svatko tko uistinu žudi za svjetlom će postati prosvjetljen, i svatko tko posjeduje svjetlo će također znati kako se ponašati u danima kada Božji neprijatelj bjesni i pokušava ščepati sve duše za sebe. Borba će doista biti jako nepoštena, jer vi ćete biti samo malo stado ali vaši neprijatelji će biti velike gomile… Ipak vi ćete uistinu imati više snage, jer vi ju primate od Boga direktno, i ova snaga može poraziti vaše najgore neprijatelje. Sa vašom snažnom vjerom vi ćete također biti sposobni pružiti neprijatelju dokaz o Meni i Mojoj moći … i na taj način možete uništiti vješto smišljenje planove Božjeg neprijatelja, jer snaga vjere očigledno svjedoči o Bogu, snaga vjere i dalje može poraziti vaše neprijatelje prije kraja tako da će oni dobrovoljno dopustiti sebi da postanu vaši zarobljenici. Oni mogu preći u vaš tabor i biti zauvijek spašeni.

AMEN

Spread the Truth